Slide 1

Slide 1 text

ീඦ԰ͷ$50ʹͳͬͨͷͰ ͱΓ͋͑ͣళʹཱͬͯΈͨ TEFWUBMLT-5

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w04"4IVOTVLF௕ढ़༞ w!T@PTB@ wגࣜձࣾΞάϦήʔτBLB०ീ੨Ռళ$50 w ݄೔ೖࣾ w ۀ຿ͱ৘ใͷྲྀΕΛ੔ཧத

Slide 3

Slide 3 text

એ఻

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

०ീ੨Ռళ w०ʹͩ͜ΘΔീඦ԰ w ʮ৽઱ɾ͓͍͍͠ɾదਖ਼Ձ֨ʯ w౎಺ళฮɺਆಸ઒ݝళฮ w໺ࡊͨͬ΀Γͷห౰ͱ͔΋ѻͬͯ·͢

Slide 7

Slide 7 text

ઈࢍ࠾༻׆ಈதʂʂʂ

Slide 8

Slide 8 text

એ఻ऴΘΓ

Slide 9

Slide 9 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ wళ಄ʹཱͱ͏ͱࢥ͏·Ͱ w࣮ࡍʹ΍ͬͯΈͯΘ͔ͬͨ͜ͱ

Slide 10

Slide 10 text

ళ಄ʹཱͱ͏ͱࢥ͏·Ͱ

Slide 11

Slide 11 text

ೖࣾ

Slide 12

Slide 12 text

ώΞϦϯά

Slide 13

Slide 13 text

݁Ռ

Slide 14

Slide 14 text

Ͳ͏͠Α͏

Slide 15

Slide 15 text

ඦฉ͸Ұݟʹ೗͔ͣ

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

࣮ࡍʹ΍ͬͯΈͯΘ͔ͬͨ͜ͱ

Slide 18

Slide 18 text

ݱ৔ͷงғؾ w΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱͷଟ͞ɺ͔͔Δ࣌ؒɺ๩͠͞ɺόο ΫϠʔυͷڱ͞ɺϐʔΫ࣌ؒɺࠞࡶɺ٬૚ɺ͓٬͞Μ͔Βड ͚Δ࣭໰ɺඞཁͳ৘ใɺFUDʜ w࿩Ͱฉ͍͍ͯͨ΋ͷ΋͋Δ͕ɺݴޠԽ͠ʹ͍͘ͱ͜Ζ·Ͱؚ Ίͨײ֮ΛಘΒΕͨ

Slide 19

Slide 19 text

ʮࣗ෼͸Կ΋Θ͔͍ͬͯͳ͍ʯ wళʹཱͬͯΈΔ·ͰΘ͔ͬͯͳ͍͜ͱ͕ࢁ΄Ͳ͋ͬͨ w ʮࣗ෼ɺԿ΋Θ͔ͬͯͳ͍͡ΌΜʯ wҰ౓ཱͬͯΈͨ݁ՌɺΘ͔ͬͨ͜ͱ΋͍ͬͺ͍͋Δ͚Ͳɺ· ͩΘ͔Βͳ͍͜ͱͩΒ͚ w ʮԿ͔Λಋೖͨ͠Γม͑ͨΓ͍ͯ͘͠ͱ͖ʹ͸ɺళฮͷ ਓʹ౰ͯͯΈͳ͍ͱઈରʹࣦഊ͢Δʯ

Slide 20

Slide 20 text

ళฮͷਓͨͪͷ͢͝͞ w໺ࡊͱ͔Ռ෺ʹ͍ͭͯΊͪΌͪ͘Όৄ͍͠ w ඼छɺ࢈஍ɺੜ࢈ऀɺಛ௃ɺ࣌ظɺ૬৔ɺFUDʜ wళͮ͘ΓΛΊͪΌͪ͘Όߟ͑ͯΔ w ϑΣΠεɺࡏݿͷճ͠ํɺՁ֨ɺൃ஫ɺFUDʜ

Slide 21

Slide 21 text

·ͱΊ

Slide 22

Slide 22 text

·ͱΊ wࣾ಺ͷ͜ͱ͔ͩΒͱ͍ͬͯɺώΞϦϯά͢Ε͹ʬΘ͔Δʭ͔ ͱ͍͏ͱͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍ wࣗ෼Ͱମݧͯ͠ΈͨΓɺ࣮ࡍͷϢʔβʔʹ౰ͯͯΈͨΓ͢Δ ඞཁ͕͋Δ w͋ΕʁαʔϏε։ൃͳͷͰ͸ʁ

Slide 23

Slide 23 text

5IBOL:PV