Slide 1

Slide 1 text

No content

Slide 2

Slide 2 text

/&8$0..0/ 4&/4&PG%&4*(/ σβΠϯͷ৽ৗࣝ ͩ Ε Ͱ ΋ σ β Π ϯ Ձ ஋ ͋ Δ σ β Π ϯ

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ ಸྑߴઐిؾ޻ֶՊ ೥಺ాܒଠ ,PTFOT ͪ͛ˏ5FDIOJDUJHF %FTJHO7JEFP8FC0UIFST

Slide 4

Slide 4 text

σβΠϯͬͯͦ΋ͦ΋ԿͳΜ

Slide 5

Slide 5 text

なんかかっこええ感じにする

Slide 6

Slide 6 text

なんかかっこええ感じにする ڱ͍ݟํͰ͢Ͷ

Slide 7

Slide 7 text

৽͍͠Ձ஋ΛੜΈग़͢͜ͱ σβΠϯͱ͸

Slide 8

Slide 8 text

lσβΠϯz ΛࣙॻͰௐ΂ͯΈΔ ਤҊ΍໛༷ΛߟҊ͢Δ͜ͱɻ ໨తΛ΋ཱͬͯҊɾઃܭ͢Δ͜ͱɻ

Slide 9

Slide 9 text

෼ղ ໨త ཱҊ ઃܭ

Slide 10

Slide 10 text

෼ղ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ

Slide 11

Slide 11 text

ΤϯδχΞʹ΋ඞཁͳೳྗͰ͋Δ ͔͠΋ͦΕ͸୭Ͱ΋Ͱ͖Δ͜ͱ ޿͍ҙຯͷσβΠϯ͸

Slide 12

Slide 12 text

σβΠϯͷ೉͍͠ͱ͜Ζᶃ ຊ౰ͷ՝୊ɾ໰୊఺͸Կͳͷ͔ʁ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ

Slide 13

Slide 13 text

χʔζͷຊ࣭ΛݟΔ໨͕ඞཁ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ χʔζ Ͷ͕͍ ຊ๬ ئ๬ ເ σβΠϯͷ೉͍͠ͱ͜Ζᶃ

Slide 14

Slide 14 text

՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ ͦͷҊ΍ઃܭ͕ ຊ౰ʹ՝୊Λղܾͯ͠Δʁ σβΠϯͷ೉͍͠ͱ͜Ζᶄ

Slide 15

Slide 15 text

ΤϯδχΞ͸Ͳ͏ͯ͠΋࣮ݱՄೳ͔Λߟ͕͑ͪ ͦͯ͠ຊ࣭Λݟࣦ͏ σβΠϯͷ೉͍͠ͱ͜Ζᶄ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ

Slide 16

Slide 16 text

ݱ࣮తͳҊ΄Ͳ χʔζͷຊ࣭ͱ͸཭Εͨ΋ͷ͕ଟ͍ ΤϯδχΞͷѱ͍บ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ σβΠϯͷ೉͍͠ͱ͜Ζᶄ

Slide 17

Slide 17 text

՝୊ͷຊ࣭Λݟ͚ͭΔ ՝୊ͷຊ࣭Λղܾ͢ΔΞΠσΞ ͦͷઃܭͰຊ౰ʹղܾͰ͖Δ͔ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ

Slide 18

Slide 18 text

͜͏ͯ͠ੜ·Εͨ΋ͷ͸ ᶃχʔζͷຊ࣭Λͭ͘ ᶄಠࣗͷ՝୊ղܾ๏ ᶅࠓ·Ͱʹͳ͍ΞΠσΞ ՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ

Slide 19

Slide 19 text

՝୊ൃݟ ཱҊ ઃܭ ͦͯ͠ɺ ͦͷΞΠσΞ΍੒Ռ෺͸ ৽͍͠Ձ஋ΛੜΈग़͢

Slide 20

Slide 20 text

͜Μͳͷཉ͔ͬͯ͠Μʂ ͳΜ΍͜ΕΊͬͪΌศར΍Μ͚ ͱ͍͏ϓϩμΫτʹͳΔ

Slide 21

Slide 21 text

৽͍͠Ձ஋ΛੜΈग़͢͜ͱ σβΠϯͱ͸

Slide 22

Slide 22 text

ͩ Ε Ͱ ΋ σ β Π ϯ Ձ ஋ ͋ Δ σ β Π ϯ σ β Π ϯ ͷ ৽ ৗ ࣝ

Slide 23

Slide 23 text

lσβΠϯz ͠·ͤΜ͔ʁ ͩ Ε Ͱ ΋ σ β Π ϯ Ձ ஋ ͋ Δ σ β Π ϯ σ β Π ϯ ͷ ৽ ৗ ࣝ

Slide 24

Slide 24 text

σβΠφʔ͸σβΠϯΛ఻͑Δਓ σβΠϯͷετʔϦʔςϥʔ ͪͳΈʹ

Slide 25

Slide 25 text

.POPDPUPJOOPWBUJPO େձʹࢀՃ શࠃܾউ '*/"-*45Ґ ΞΠσΞΛܗʹͯ͠ڝ͍߹͏ɺ૝૾ྗͷߕࢠԂ ϞϊίτΠϊϕʔγϣϯ