Slide 1

Slide 1 text

4IPZB*TIJNBSV !TIPZB ;FO͔ΒՕ৚ॻ͖·Ͱ෯޿͘࢖͑Δ ,FZOPUFςϯϓϨʔτʮ;FCSBʯͷ঺հ

Slide 2

Slide 2 text

େମ͍͍ײ͡ͷݚڀൃද͕Ͱ͖Δ,FZOPUF ςϯϓϨʔτʮ;FCSBʯͷެ։͔Β೥

Slide 3

Slide 3 text

;FCSB

Slide 4

Slide 4 text

ϫΠυ ରԠ ;FCSB

Slide 5

Slide 5 text

ϫΠυ ରԠ λΠτϧΛ߇͑Ίʹ ;FCSB

Slide 6

Slide 6 text

ϫΠυ ରԠ λΠτϧΛ߇͑Ίʹ ॏ৺ΛԼʹ ;FCSB

Slide 7

Slide 7 text

ϫΠυ ରԠ λΠτϧΛ߇͑Ίʹ ॏ৺ΛԼʹ ;FCSB ;FOεϥΠυͱՕ৚ॻ͖εϥΠυͷҹ৅Λ౷Ұ

Slide 8

Slide 8 text

৽͍͠ςϯϓϨʔτ͕Ͱ͖·ͨ͠

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

;FCSBͷಛ௃

Slide 11

Slide 11 text

;FCSBͷಛ௃ • ;FOͱՕ৚ॻ͖ͷόϥϯεΛҙࣝ

Slide 12

Slide 12 text

;FCSBͷಛ௃ • ;FOͱՕ৚ॻ͖ͷόϥϯεΛҙࣝ • จࣈͷେ͖͞΍ִؒΛௐ੔ࡁΈ

Slide 13

Slide 13 text

;FCSBͷಛ௃ • ;FOͱՕ৚ॻ͖ͷόϥϯεΛҙࣝ • จࣈͷେ͖͞΍ִؒΛௐ੔ࡁΈ • ڧௐ৭Λҙࣝͨ͠഑৭

Slide 14

Slide 14 text

;FCSBͷಛ௃ • ;FOͱՕ৚ॻ͖ͷόϥϯεΛҙࣝ • จࣈͷେ͖͞΍ִؒΛௐ੔ࡁΈ • ڧௐ৭Λҙࣝͨ͠഑৭ • ϥΠτɾμʔΫςʔϚΛ༻ҙ

Slide 15

Slide 15 text

;FCSBͷಛ௃ • ;FOͱՕ৚ॻ͖ͷόϥϯεΛҙࣝ • จࣈͷେ͖͞΍ִؒΛௐ੔ࡁΈ • ڧௐ৭Λҙࣝͨ͠഑৭ • ϥΠτɾμʔΫςʔϚΛ༻ҙ • എܠΛը૾ʹ͢Δ͜ͱ΋Մೳ

Slide 16

Slide 16 text

λΠτϧ͸தԝଗ͑ʹ͢Δͷ΋ྑ͠ • ;FOͱՕ৚ॻ͖ͷόϥϯεΛҙࣝ • จࣈͷେ͖͞΍ִؒΛௐ੔ࡁΈ • ڧௐ৭Λҙࣝͨ͠഑৭ • ϥΠτɾμʔΫςʔϚΛ༻ҙ • എܠΛը૾ʹ͢Δ͜ͱ΋Մೳ

Slide 17

Slide 17 text

ը૾͸λΠτϧͷԼʹ഑ஔ͢ΔΑΓ΋

Slide 18

Slide 18 text

ը໘ͷ୺·Ͱ޿͛ͨ΄͏͕ޮՌత

Slide 19

Slide 19 text

ϑϧεΫϦʔϯը૾εϥΠυͷ࢖͍ํ

Slide 20

Slide 20 text

ϑϧεΫϦʔϯը૾εϥΠυͷ࢖͍ํ ᶃը૾Λஔ׵͢Δ

Slide 21

Slide 21 text

ϑϧεΫϦʔϯը૾εϥΠυͷ࢖͍ํ ᶃը૾Λஔ׵͢Δ ᶄλΠτϧΛฤू͢Δ

Slide 22

Slide 22 text

ϑϧεΫϦʔϯը૾εϥΠυͷ࢖͍ํ ᶃը૾Λஔ׵͢Δ ᶄλΠτϧΛฤू͢Δ ᶅ࿮ͷࠨ୺Λ৳͹͢

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊ

Slide 24

Slide 24 text

·ͱΊ • େମ͍͍ײ͡ͷݚڀൃද͕Ͱ͖Δ,FZOPUFςϯϓϨʔτ ʮ;FCSBʯΛ7FSʹΞοϓσʔτ͠·ͨ͠ɻ

Slide 25

Slide 25 text

·ͱΊ • େମ͍͍ײ͡ͷݚڀൃද͕Ͱ͖Δ,FZOPUFςϯϓϨʔτ ʮ;FCSBʯΛ7FSʹΞοϓσʔτ͠·ͨ͠ɻ • Օ৚ॻ͖ͱը૾ͷ഑ஔʹͩ͜ΘΓ͕͋Γ·͢ɻ

Slide 26

Slide 26 text

·ͱΊ • େମ͍͍ײ͡ͷݚڀൃද͕Ͱ͖Δ,FZOPUFςϯϓϨʔτ ʮ;FCSBʯΛ7FSʹΞοϓσʔτ͠·ͨ͠ɻ • Օ৚ॻ͖ͱը૾ͷ഑ஔʹͩ͜ΘΓ͕͋Γ·͢ɻ • IUUQTHJUIVCDPNTIPZB[FCSBͰ഑෍தͰ͢ɻ