Slide 1

Slide 1 text

VP of Engineering Meetup by CA #3 Kenji Naito hitomedia, inc. 2018/04/02

Slide 2

Slide 2 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ 1. ώτϝσΟΞ঺հ 2. ʮ໾৬ͱڅ༩ͷ࿈ಈΛࢭΊͨ࿩ʯ 3. ʮϦʔμʔΛ΍ΊͯϑΥϩϫʔΛͭͬͨ͘࿩ʯ

Slide 3

Slide 3 text

ώτϝσΟΞͱ͸

Slide 4

Slide 4 text

ਓͷ੒௕ʹ͔͔ΘΔ͜ͱΛ ͍Ζ͍Ζ͍ͯ͠·͢!

Slide 5

Slide 5 text

ͳͥ͜ͷ2ͭͷࢪࡦΛߦ͔ͬͨ

Slide 6

Slide 6 text

1.VUCAʹରԠͰ͖ΔνʔϜ ! 2.ώτ͕ΑΓώτΒ͘͠ಇ͚Δ৔ॴ ☺ • Volatilityʢมಈੑʣ • Uncertaintyʢෆ࣮֬ੑʣ • Complexityʢෳࡶੑʣ • Ambiguityʢᐆດੑ)

Slide 7

Slide 7 text

ʮ໾৬ͱڅ༩ͷ࿈ಈΛࢭΊͨ࿩ʯ

Slide 8

Slide 8 text

໾৬up ≠ څ༩up ! • ϚωʔδϟʔʹͳΔ • ϦʔμʔʹͳΔ

Slide 9

Slide 9 text

ৼΔ෣͍up = څ༩up ! • ސ٬ͱϓϩδΣΫτΛओମతʹਐΊΒΕΔ • ༧ࢉ΍Ӧۀ਺஋ʹରͯ͠ཧղ͕͋Δ • ٕज़͸ํ๏ͷͻͱͭɺ՝୊ղܾ͕ΰʔϧ

Slide 10

Slide 10 text

໾৬ څ༩Ϩϯδ ܦӦ໘ͷ ੹೚ ࣄۀͷ੹ ೚ ϓϩδΣΫ τͷ੹೚ νʔϜͷ ੹೚ ݸਓͷ੹ ೚ Φʔφʔ - ̋ - - - ̋ ΦʔΨφΠ βʔ - ˚ ̋ - - ̋ ΧλϦετ - - ˚ ○ - ○ Πϯσϖϯ σϯε - - - ˚ ̋ ̋ ΫϦαϦε - - - - ˚ ̋

Slide 11

Slide 11 text

ͳ͔ͥʁ

Slide 12

Slide 12 text

ώτϝσΟΞͷ ΤϯδχΞ/σβΠφʔ૾ͱ͸ʁ!

Slide 13

Slide 13 text

਺஋ཧղͷ੹೚ ! ؔΘΔൣғ͕ඇৗʹଟذʹΘͨΔͨΊ ӦۀɺܦӦʹؔ͢Δ ਺ࣈ͕ཧղΛ΋ͱΊΒΕΔ!"

Slide 14

Slide 14 text

੒௕ͷ੹೚ ! ώτϝσΟΞͷϛογϣϯ ʮͻͱͷ੒௕ʹɺ͔͔ΘΔʯ!"

Slide 15

Slide 15 text

·ͱΊ! • ৼΔ෣͍ͱڅ༩͕࿈ಈ͍ͯ͠Δ • ϐϥϛουܕͷώΤϥϧΩʔ૊৫Ͱ͸ͳ͍ • ϚΠΫϩϚωδϝϯτෆཁͩͱڅྉ্͕͕Δ • ਺஋ཧղ͕Ͱ͖Δͱڅྉ্͕͕Δ • νʔϜ΍ϓϩδΣΫτͷ੹೚Λ࣋ͯΔͱڅྉ্͕͕Δ

Slide 16

Slide 16 text

ʮϦʔμʔΛ΍ΊͯϑΥϩϫʔΛͭ ͬͨ͘࿩ʯ

Slide 17

Slide 17 text

Ϧʔμʔͱ͍͏ݴ༿͔Β ϑΥϩϫʔͱ͍͏ݴ༿ͷมԽʹΑΔ ϝϯλϧϞσϧͷมԽ

Slide 18

Slide 18 text

Ϛωʔδϟʔ! Ϛωʔδϝϯτ͢Δਓʢڧ྽ʂʣ! Ϛωʔδϝϯτ͞ΕΔਓʢड͚਎ʣ!

Slide 19

Slide 19 text

Ϧʔμʔ! Ϧʔυ͢Δਓʢڧ྽ʂʣ! Ϧʔυ͞ΕΔਓʢड͚਎ʣ!

Slide 20

Slide 20 text

ϑΥϩϫʔ ϑΥϩʔ͢Δਓʢ͚ͨ͢Δʣ! ϑΥϩʔ͞ΕΔਓʢ͚ͨͯ͢΋Β͏ʣ!

Slide 21

Slide 21 text

ڧྗͳϦʔμʔγοϓ͸ෆཁ! ૬ޓʹॿ͚Δͱ͍͏ ੈքײΛͭͬͨ͘!

Slide 22

Slide 22 text

·ͱΊ! • ݸਓͷૉཆ͕ٻΊΒΕͦ͏ͳϦʔμʔͱ͍͏໾৬ͷఫഇ • શһ͕શһΛαϙʔτͰ͖Δ૊৫Λ໨ࢦ͢

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊͷ·ͱΊ! ໾৬ͱڅ༩ͷ࿈ಈΛࢭΊͨ ϦʔμʔΛ΍ΊͯϑΥϩϫʔΛͭͬͨ͘࿩

Slide 24

Slide 24 text

ͳΜͷͨΊ͔

Slide 25

Slide 25 text

1.VUCAʹରԠͰ͖ΔνʔϜ ! 2.ώτ͕ΑΓώτΒ͘͠ಇ͚Δ৔ॴ ☺

Slide 26

Slide 26 text

ࢀߟURL! • Ϧʔμʔͱ͍͏໾৬Λ΍ΊͯϑΥϩϫʔͱ͍͏֓೦Λͭͬͨ͘ ࿩ http://blog.hitomedia.jp/entry/2018/03/13/170000 • Management 3.0Λࢀߟʹͨ͠૊৫ͮ͘ΓɺΤϯδχΞͱσβΠ φʔʹٻΊΒΕΔৼΔ෣͍ http://blog.hitomedia.jp/entry/2018/03/08/172450 • Management 3.0 http://management30.jp/

Slide 27

Slide 27 text

ࢀߟॻ੶! • ֶश͢Δ૊৫ https://www.amazon.co.jp/dp/B071WR7XMH/ • εϞʔϧɾϦʔμʔγοϓ https://www.amazon.co.jp/dp/B074PM7VF5/ • ςΟʔϧ૊৫ https://www.amazon.co.jp/dp/B078YJV9ZW/