Slide 1

Slide 1 text

Google HomeͰ ࢠͲ΋ୡͱ ࿈བྷΛऔΓ߹͍ͬͯΔ࿩ VUILT vol.2 @Google 2018.05.31 Sumihiro.Kagawa

Slide 2

Slide 2 text

IoT-LTܥ ॳࢀՃɾॳొஃͰ͢ʂ ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ

Slide 4

Slide 4 text

Ճ઒ ੅ኍʢ͔͕Θ ͢ΈͻΖʣ • ৬ۀɿITίϯαϧλϯτ • Do not code at work… • झຯͰϋοΧιϯʹࢀՃ

Slide 5

Slide 5 text

࡞඼ͷςʔϚ

Slide 6

Slide 6 text

ܞଳʹཔΒͳ͍ ਌ࢠͷίϛϡχέʔγϣϯπʔϧ

Slide 7

Slide 7 text

͍Ζ͍Ζͱ୳͠·͕ͨ͠

Slide 8

Slide 8 text

ݟ͔ͭΒͳ͍ͷͰ ࡞ͬͯΈͨ

Slide 9

Slide 9 text

ʰϛϛίͷ͍ͨͩ·ϓϦϯλʔʱ Ͱ͖ͨʂ

Slide 10

Slide 10 text

͋Εʁ Google Home ແ͍΍Μʁ

Slide 11

Slide 11 text

GoogleHome inside! GoogleHome inside!

Slide 12

Slide 12 text

The stuff • Google Home mini • Raspberry Pi 3 MODEL B • ϨγʔτϓϦϯλʔ • ΢αΪͷ͵͍͙ΔΈ • αʔϘϞʔλʔ • micro:bit • LEGO • ໦੡ςΟογϡέʔε • ਓ޻ࣳ

Slide 13

Slide 13 text

Demo

Slide 14

Slide 14 text

޻෉ͨ͠఺

Slide 15

Slide 15 text

VUI Ͱ͸গͳ͍৘ใྔΛࢴͰΧόʔ • Ի੠Ͱ఻͑ͮΒ͍ࡉ͔͍৘ใ
 ʢ༧ఆɺϝοηʔδʣͳͲ͸ࢴͰ࢒͢ • ࢴͳΒͲ͜ʹҠಈͯ͠΋ӾཡՄ • σδλϧͱΞφϩάͷ໾ׂ෼୲

Slide 16

Slide 16 text

ձ࿩Ի੠͸ࢠͲ΋޲͚ʹΞϨϯδ • σϑΥϧτԻ੠͸ΩϟϥΫλʔͱ
 Ϛον͠ͳ͔ͬͨ • Ի੠߹੒ΤϯδϯͰੜ੒ͯ͠SSML ࠶ੜ

Slide 17

Slide 17 text

ΩϟϥΫλʔΛ࡞ͬͯੈք؍Λ • ແཧ໼ཧͰ΋຅ೖͤ͞ͳ͍ͱɺ
 ϢʔβʔʢಛʹࢠͲ΋ʣ͸͙͢๞͖Δ • Ϛείοτ΍খಓ۩Λ࢖ͬͯ
 ੈք؍Λग़ͨ͠

Slide 18

Slide 18 text

εϚεϐɾVUI/UX ͳΒͰ͸ͷ՝୊

Slide 19

Slide 19 text

গ͠Ͱ΋٧·ΔͱεϚεϐͷλʔϯʂ • ϫϯϑϨʔζ͔͠ฉ͍ͯ͘Εͳ͍ • ϝοηʔδΛԻ੠ೖྗ͢Δʹ͸
 VUIͰ޻෉͕ඞཁ ✴ ʮ͜ΕͰૹ͍͍ͬͯʁʯͳͲͷ֬ೝ ✴ Ϣχόʔαϧ༻్ͳΒಛʹߟྀ͕ඞཁ ϐϩϯ̇

Slide 20

Slide 20 text

ຖճΨΠμϯεΛฉ͔ͳΞΧϯ • Ϣʔβʔ͕׳ΕΔ·Ͱ͸ඞཁ͕ͩ… • ి࿩ͰͷࣗಈԠ౴γεςϜͷΑ͏ʹ్தͰ
 εΩοϓ͍ͤͨ͞ʂ ͓෕͞ΜʹϝοηʔδΛ ૹΔͱ͖͸࿩͔͚ͯ͠Ͷ…

Slide 21

Slide 21 text

ʲ͓·͚ʳࢠػ΋͋ΔΑʂ • ॳ୅
 micro:bit & LEGO • ೋ୅໨ʲ։ൃதʳ
 IoTLTͰ࿩୊ͷM5Stack !!

Slide 22

Slide 22 text

ৄ͘͠͸࠙਌ձͰฉ͍͍ͯͩ͘͞ʂ ✴࡞඼ৄࡉɿhttps://bit.ly/2GZc4uM ✴σϞಈըɿhttps://youtu.be/3JMhVmM1oWQ

Slide 23

Slide 23 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ