Slide 1

Slide 1 text

/VYUͱ-BSBWFMΛ࿈ܞ͢Δ্Ͱ΍ͬͨ͜ͱ 7VF/JHIUJO'VLVPLB ٢໺խ໹

Slide 2

Slide 2 text

٢໺խ໹ :PTIJOP.BTBZB 'VTJDΤϯδχΞ ʮՎͬͯགྷΕΔΤϯδχΞʯ !BZBTBNJOE ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

༨ஊ

Slide 5

Slide 5 text

ࣾһཱྀߦͰόϦʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠ʂʂ

Slide 6

Slide 6 text

ຊ୊

Slide 7

Slide 7 text

/VYUͱ-BSBWFMΛ࿈ܞ͢Δ্Ͱ΍ͬͨ͜ͱ 7VF/JHIUJO'VLVPLB ٢໺խ໹

Slide 8

Slide 8 text

·ͣ͸֬ೝ

Slide 9

Slide 9 text

/VYUKTΛ࢖ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍!

Slide 10

Slide 10 text

/VYUKTΛͪΐͬͱ৮ͬͨ͜ͱ͕͋Δ!

Slide 11

Slide 11 text

/VYUKTΛ࣮ࡍʹҊ݅Ͱ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ!

Slide 12

Slide 12 text

/VYUKT׬શཧղ✌ bТ✌

Slide 13

Slide 13 text

ର৅ɿ /VYUKTΛ࢖ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍! /VYUKTΛͪΐͬͱ৮ͬͨ͜ͱ͕͋Δ!

Slide 14

Slide 14 text

͸͡Ίͯ/VYUΛҊ݅Ͱ࢖ͬͨ࣌ʹ ೰Μͩ͜ͱɺ͜·ͬͨ͜ͱ Λ·ͱΊ·ͨ͠ɻ

Slide 15

Slide 15 text

ɾ7VF͔/VYU͔ ɾσΟϨΫτϦߏ଄Ͳ͏͢Δ͔ ɾϝʔϧͷػߏͲ͏͢Δ ɾͦͷଞ ໨࣍

Slide 16

Slide 16 text

7VF͔/VYU͔

Slide 17

Slide 17 text

https://github.com/ayasamind/cake_webpacker CakePHP + VueͷSPA͸Ҋ݅Ͱ΍ͬͯΈͨ

Slide 18

Slide 18 text

͔ͤͬͩ͘͠ɺ࣍͸/VYU࢖ͬͯΈΑ͏

Slide 19

Slide 19 text

ݸਓత݁࿦ 7VF͔/VYU͔

Slide 20

Slide 20 text

அવ/VYUʂ 7VF͔/VYU͔

Slide 21

Slide 21 text

ɾ΍ͬͺΓSPVUJOH͔͔ͳ͍͍ͯ͘ͷ͕ɺͱͯ΋ָɻ ɾNJEEMFXBSF΋ඇৗʹศརɻ ɾ7VFͰ41"Λ࡞Δ৔߹͸ɺجຊ/VYUͰ͍͍ͷͰ͸ 7VF͔/VYU͔

Slide 22

Slide 22 text

σΟϨΫτϦߏ଄Ͳ͏͢Δ͔

Slide 23

Slide 23 text

σΟϨΫτϦߏ଄Ͳ͏͢Δ͔ > views > ~.vue LaravelσϑΥϧτͷvue࿈ܞͷ৔߹

Slide 24

Slide 24 text

σΟϨΫτϦߏ଄Ͳ͏͢Δ͔ /VYUͷ৔߹ɺɺɺͲ͏͠Α͏ʁ

Slide 25

Slide 25 text

σΟϨΫτϦߏ଄Ͳ͏͢Δ͔ -BSWBMͷ"1*༻ϦϙδτϦ /VYUͷϑϩϯτ༻ϦϙδτϦ ʹ෼ׂɻ

Slide 26

Slide 26 text

σΟϨΫτϦߏ଄Ͳ͏͢Δ͔ ɾ"1*ͱϑϩϯτ͸ಉ͡8FCαʔόʔͰಈ͍ͯ΄͍͠ɻ ˠQVCMJD഑Լʹ/VYUHFOFSBUFͰੜ੒ͨ͠ϑΝΠϧΛ ɹઃஔ͢ΔεΫϦϓτΛ૊Ήɻ

Slide 27

Slide 27 text

ϝʔϧͷػߏͲ͏͢Δ͔

Slide 28

Slide 28 text

ϝʔϧೝূͷػߏΛͲ͏࡞Δ͔ ɾϝʔϧΛૹΔͷ͸-BSBWFMଆɻ ɾϝʔϧͷຊจ͔ΒભҠ͢Δ63-͸/VYUଆɻ ɾϝʔϧೝূ͢Δͷ͸-BSBWFMଆɻ ϝʔϧͷػߏͲ͏͢Δ͔

Slide 29

Slide 29 text

-BSBWFMଆͷDPOpHʹϑϩϯτͷ63-Λهड़ɻ 63-ͷΫΤϦʹೝূ༻63-Λ͚ͭΔɻ ΞΫηε࣌ʹBYJPTͰHFUͯ͠ɺϝʔϧೝূ׬ྃ ͦͷଞ໎ͬͨ͜ͱ https://qiita.com/ayasamind/items/abadb9737e9d6480806b

Slide 30

Slide 30 text

ͦͷଞ໎ͬͨ͜ͱ

Slide 31

Slide 31 text

443೉͍͠ɺɺɺ ͦͷଞ໎ͬͨ͜ͱ

Slide 32

Slide 32 text

ͦͷଞ໎ͬͨ͜ͱ ಛʹΞϓϦͷىಈ࣌ʹσʔλऔಘ͢Δ৔߹΍ ೝূͰstoreΛ࢖͏৔߹ͳͲ͸ɺ ϥΠϑαΠΫϧͷͪΌΜͱͨ͠ཧղ͕ඞཁɻ

Slide 33

Slide 33 text

·ͱΊ ɾ/VYUศརɻ ɾ࣍͸443௅ઓ͍ͨ͠ɻ

Slide 34

Slide 34 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ