Slide 1

Slide 1 text

;ΜΘΓͱDDD࣮ફͯ͠Έͨ Fukuoka Perl Workshop #28 - tenmihi

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • tenmihi (ͯΜΈͻ) • גࣜձࣾϞόΠϧϑΝΫτϦʔ • Perl, JS • 2018೥9݄͔Β௕࡚Ͱ
 ϑϧϦϞʔτͯ͠·͢

Slide 3

Slide 3 text

͓࿩͢Δ͜ͱ • ࠷ۙDDDΛ࣮ફͨ͠ͷͰͦΕʹ͍͓ͭͯ࿩Λ • ઓུతͳͱ͜Ζ͸ίϯςΩετਂ͗͢ΔͷͰ υϝΠϯϞσϧͷߏஙʹؔͯ͠ͷΈ৮Ε·͢

Slide 4

Slide 4 text

΄ͱΜͲPerlཁૉ͋Γ·ͤΜ

Slide 5

Slide 5 text

ࣗ෼ͷόοΫάϥ΢ϯυ • ࠓ·ͰαʔϏεͷӡ༻ΛόϦόϦ΍ͬͯͨ • େ͖ΊͷઃܭʹͪΌΜͱ޲͖߹ͬͨͷ͸
 ࠓճ͕ॳΊͯ

Slide 6

Slide 6 text

ͲΜͳϓϩδΣΫτ • طଘαʔϏεͷ؅ཧը໘ • ࣾ಺Ͱ࢖͏΋ͷͰެ։͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ • ӡ༻ʹؔ͢Δಛఆͷۀ຿ϑϩʔΛࢧԉ͢Δ • 8ׂ΄Ͳ։ൃ͕ऴΘͬͯগ͠ͷظؒܦ͍ͬͯͨ

Slide 7

Slide 7 text

࢒Γ2ׂͷ։ൃΛߟ͕͑ͨ • ͕࣌ܦͪӡ༻νʔϜͷϝϯόʔ΋มΘͬͯ
 ۀ຿ϑϩʔ΋มΘͬͨ • ։ൃ్தͷ੒Ռ෺͸৽͍͠ۀ຿ϑϩʔʹ
 ߹Θͳ͘ͳ͍ͬͯͨ

Slide 8

Slide 8 text

ཁ݅ͷ֬ೝɾઃܭʹ
 ཱͪ໭ͬͯ։ൃ͠௚͢͜ͱʹ

Slide 9

Slide 9 text

DDDΛ࠾༻ͨ͠ཧ༝ • ઃܭख๏ͷதͰ͸ϝδϟʔͰྑͦ͞͏ͱ͍͏ओ؍ • ΋ͱ΋ͱ͕DDDʹ͍ۙख๏Ͱઃܭ͞Ε͍ͯͨͨΊ • ࣾ಺Ͱ΋DDDͷ࣮ફྫ͕গͳ͘ɺ࣮ફͷྑ͍ػձ
 ͩͱߟ͑ͨͨΊ

Slide 10

Slide 10 text

࣮ફͨ͠಺༰

Slide 11

Slide 11 text

υϝΠϯϞσϧͷߏஙखॱ 1. ۀ຿ϑϩʔͷ֬ೝ 2. ۀ຿ͷؔ৺ࣄʹ͍ͭͯௐ΂Δ 3. νʔϜ಺ͰυϝΠϯϞσϧͷਫ਼ࠪ

Slide 12

Slide 12 text

ۀ຿ϑϩʔͷ֬ೝ • σΟϨΫλʔͱҰॹʹۀ຿ϑϩʔΛ֬ೝ • Ҏલͷ࣮૷΋֬ೝͭͭ͠ۀ຿ϑϩʔͷมԽ΋೺Ѳ

Slide 13

Slide 13 text

ۀ຿ͷؔ৺ࣄʹ͍ͭͯௐ΂Δ • ର৅ͱͳΔαʔϏεͷTableΛ΋ͱʹચ͍ग़͠ • ͍͘Β͔࣮૷ࡁΈͩͬͨ͜ͱ΋͋Γɺ
 ઌʹܰ͘ϞσϧΛॻ͍ͯUMLͰు͖ग़ͨ͠

Slide 14

Slide 14 text

ۀ຿ͷؔ৺ࣄʹ͍ͭͯௐ΂Δ package Fugafuga; use Mouse; has name_en => ( isa => Str ); has timestamp => ( isa => Int ); has item => ( isa => PiyoPiyo ); package Piyopiyo; use Mouse; has title => ( isa => Str ); has description => ( isa => Str );

Slide 15

Slide 15 text

νʔϜ಺ͰυϝΠϯϞσϧͷਫ਼ࠪ • ༻ޠදΛݩʹϢϏΩλεݴޠΛɺ
 ੜ੒ͨ͠UMLΛݩʹϞσϧͷؔ܎Λ֬ೝͨ͠ • νʔϜϝϯόʔ୭Ͱ΋ݟΕΔ&ߋ৽Ͱ͖Δ
 ͱ͜ΖʹυΩϡϝϯτΛஔ͍ͨ

Slide 16

Slide 16 text

νʔϜ಺ͰυϝΠϯϞσϧͷਫ਼ࠪ

Slide 17

Slide 17 text

ײͨ͜͡ͱ

Slide 18

Slide 18 text

ίʔυ্Ͱͷදݱ΋ܾΊͨ͜ͱͰ
 ࣮૷্Ͱ΋දݱͷϒϨΛͳͤͨ͘ • ࣮αʔϏεͷ࣮૷Ͱͷݺͼํͱࠞͬͯ͟
 ᐆດʹͳΓͦ͏ͩͬͨͷͰΑ͔ͬͨ • ͨͩɺͲ͏ͯ͠΋ҧ࿨ײ͋ΔදݱʹͳΔ΋ ͷ΋͋Γ೰Μͩ

Slide 19

Slide 19 text

ϞσϧΛϒϥογϡΞοϓ͠΍͍͢
 ؀ڥΛ࡞Δͷ͸ॏཁ ߋ৽͢ΔͷΊΜͲ͍͘͞ͱ͙͢͞·
 υΩϡϝϯτ͕ݹ͘ͳͬͯᴥᴪ͕ੜ͡Δ

Slide 20

Slide 20 text

ڞ௨ͷݴޠΛܾΊͯ
 νʔϜͰ༻͍Δ͚ͩͰ΋༗ӹ DDD͡Όͳ͘ͱ΋ڞ௨ͷݴޠΛ༻͍ͯ
 ઃܭ͢Δ͜ͱ͕ઃܭख๏ͷΤοηϯεͱͯ͠
 ෯޿͘༗༻ͦ͏