Slide 1

Slide 1 text

ӳޠֶशʙւ֎ൃද·ͰͷྲྀΕ Yohei YASUKAWA

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ (ӳޠͰʂ)

Slide 3

Slide 3 text

҆઒ ཁฏ Yohei Yasukawa YassLab (ג) ୅දऔక໾, (Ұࣾ) CoderDojo Japan ୅දཧࣄ, ະ౿δϡχΞ PM, ૣҴాେֶ৘ใཧ޻ֶ म࢜, IPAະ౿εύΫϦ 3BJMTνϡʔτϦΞϧ΍3BJMTΨ ΠυͷӡӦձࣾɻղઆಈը΍ిࢠ ॻ੶ɺνʔϜ޲͚๏ਓϓϥϯɺڭ ҭػؔ޲͚ڠۀϓϥϯͳͲΛఏڙ ࠃ಺࠷େͷࢠͲ΋޲͚ϓϩάϥ ϛϯάίϛϡχςΟ ඇӦར ɻ શࠃʹϲॴҎ্ͷ%PKPɺ ʮͭ͘Γ͍ͨʯΛָ͠Ήʮ৔ʯ

Slide 4

Slide 4 text

ӳޠ࣮ફྺ (࣌ܥྻॱ)

Slide 5

Slide 5 text

ԤभͰ044ϓϩδΣΫτͷ্ཱͪ͛

Slide 6

Slide 6 text

ถࠃͷϦϕϥϧΞʔπΧϨοδʹཹֶ

Slide 7

Slide 7 text

Work-Life Balance and Career ԤभͰಇ͖ɺถࠃͰֶͼɺ೔ຊͰܨ͙

Slide 8

Slide 8 text

-5ൃද!3VCZ$POG5BJXBO

Slide 9

Slide 9 text

ӳޠͰ1PEDBTUσϏϡʔ✨ l1SPHSBNNJOHJTCFZPOEBKPCGPSNF%PKP$BTUzIUUQTDPEFSEPKPKQQPEDBTUT

Slide 10

Slide 10 text

ൃද!έϯϒϦοδେֶ 4DSBUDI$POGFSFODF&6 IUUQTDPEFSEPKPDPNJOTJHIUGVMUBMLTBUTDSBUDIDPOGFSFODFFVSPQF

Slide 11

Slide 11 text

ͨͿΜ, ӳޠνϣοτσΩϧ

Slide 12

Slide 12 text

Ͳ͏ӳޠΛ ֶΜͩͷ͔ʁ

Slide 13

Slide 13 text

1. ӳޠͷΠϝʔδԽ 2. ࿦ཧɾߏ੒Λ೺Ѳ 3. ࣮ફ͢Δ৔Λ࡞Δ

Slide 14

Slide 14 text

ᶃ ӳޠΛ೔ຊޠʹ͠ͳ͍Ͱ ը૾ʹஔ͖׵͑Δ܇࿅

Slide 15

Slide 15 text

ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ “Apple”

Slide 16

Slide 16 text

“Apple” “ΓΜ͝” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 17

Slide 17 text

“Apple” “ΓΜ͝” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 18

Slide 18 text

“Apple” “ΓΜ͝” Φʔόʔϔου͕ߴ͍ orz ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 19

Slide 19 text

“Apple” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 20

Slide 20 text

“Apple” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 21

Slide 21 text

“on” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 22

Slide 22 text

“on” “্ʹ” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 23

Slide 23 text

“on” “্ʹ” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 24

Slide 24 text

“on” “্ʹ” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 25

Slide 25 text

“on” “্ʹ” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 26

Slide 26 text

“must” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 27

Slide 27 text

“must” “͠ͳ͚Ε͹… ” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 28

Slide 28 text

“must” “͠ͳ͚Ε͹… ” ࣗ෼ ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 29

Slide 29 text

“have to” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 30

Slide 30 text

“have to” “͠ͳ͚Ε͹… ” ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 31

Slide 31 text

“have to” “͠ͳ͚Ε͹… ” ࣗ෼ ᶃ ӳޠͷΠϝʔδԽ

Slide 32

Slide 32 text

Φεεϝͷॻ੶

Slide 33

Slide 33 text

Φεεϝͷॻ੶

Slide 34

Slide 34 text

ᶄ ӳޠͷߏ଄ɾ࿦ཧΛֶͿ 1& େ࿦ཧ ཧ༝෇͚

Slide 35

Slide 35 text

1. ࣗ෼ͷओு 2. ɹɹཧ༝̍ 3. ɹɹཧ༝̎ 4. ɹɹཧ༝̏ 5. ओுͷ൓෮ 1BSBHSBQI&TTBZ # ӳޠֶशͷൿ݃͸3ͭ # 1. ୯ޠͷΠϝʔδԽ # 2. ߏ଄ɾ࿦ཧͷ೺Ѳ # 3. ࣮ફ͢Δ৔Λ࡞Δ # ͜ΕͰӳޠ͕࢖͑Δ!!

Slide 36

Slide 36 text

ओு΁ͷݐઃతͳ൓࿦ͱͯ͠΋༗༻ ཧ༝෇͚ 1. ඞཁੑ: ͳͥ΍Δඞཁ͕͋Δͷ͔? 2. ڐ༰ੑ: ͦ΋ͦ΋࣮ݱՄೳͳͷ͔? 3. ۓٸੑ: ࠓ͙͢ʹ΍Δ΂͖ͳͷ͔?

Slide 37

Slide 37 text

1. ରൺ: But, By contrast, While, … 2. ฒྻ: And, Also, In addition, … 3. ҼՌ: So, Therefore, Hence, … ̏େ࿦ཧ จͱจɺஈམͱஈམΛܨ͙ख๏

Slide 38

Slide 38 text

ӳޠͷ࿦ཧߏ੒ͷֶशຊ ࣗ෼͸ TOEFL ࢖͍·ͨ͠!!

Slide 39

Slide 39 text

ެࣜຊͷޙ͸ Longman→Delta ӳޠͷ࿦ཧߏ੒ͷֶशຊ

Slide 40

Slide 40 text

ᶅ ࣮ફ͢Δ৔Λ࡞Δ (຋༁, ൃද, ࢓ࣄ)

Slide 41

Slide 41 text

ྫ: ਎ۙͳWebαΠτΛӳޠԽ

Slide 42

Slide 42 text

ྫ: ਎ۙͳWebαΠτΛӳޠԽ

Slide 43

Slide 43 text

ྫ: OSSίϛϡχςΟͷ޿Ί͍ٕͨज़จॻΛӳ༁

Slide 44

Slide 44 text

ྫ: LTൃද @ ࠃ಺ͷӳޠͷΧϯϑΝϨϯε

Slide 45

Slide 45 text

ྫ: LTൃද @ ւ֎ͷӳޠͷΧϯϑΝϨϯε

Slide 46

Slide 46 text

“͍͋ͭӳޠ͠Ό΂Εͦ͏” ͱपғʹࢥΘΕΕ͹੒ޭ͔΋? ػձ͸ (উखʹ) ૿͍͖͑ͯ·͢.

Slide 47

Slide 47 text

ྫ7BHSBOU.FFUVQͰࣈນ௨༁ https://chef-meetup.doorkeeper.jp/events/4624

Slide 48

Slide 48 text

ྫӳޠͰ3BTQCFSSZ1JϫʔΫγϣοϓ http://blogs.yis.ac.jp/ beyondlaptops/ 2014/04/16/2014-themes/ #beyondlaptops

Slide 49

Slide 49 text

ྫ: ւ֎ͷࠃࡍΧϯϑΝϨϯεʹࢀՃ (MIT)

Slide 50

Slide 50 text

ྫ೔ຊʹདྷͯ͘Εͨํʑͱަྲྀ

Slide 51

Slide 51 text

1. ӳޠͷΠϝʔδԽ 2. ࿦ཧɾߏ੒Λ೺Ѳ 3. ࣮ફ͢Δ৔Λ࡞Δ

Slide 52

Slide 52 text

௕͍ಓͷΓͰ͢. ϞνϕʔγϣϯΛେ੾ʹ :)

Slide 53

Slide 53 text

ӳޠֶशʙւ֎ൃද·ͰͷྲྀΕ Yohei YASUKAWA