Slide 1

Slide 1 text

ࣾ಺ISUCON 2016/04/28

Slide 2

Slide 2 text

ϓϩϩʔά

Slide 3

Slide 3 text

ࢲ͸ͱ͋ΔWebاۀͷ ΩϥΩϥ৽ଔࣾһʂʂ େ޷͖ͳWebαʔϏεΛӡӦ͍ͯ͠Δձࣾ ʹೖࣾͰ͖ͯɺ΍Δؾຬʑͩʂʂ

Slide 4

Slide 4 text

͋Εʁʁ͍ͭ΋௨Γग़͖ࣾͯ͠ ͚ͨͲɺ ࣾ಺͕͟Θ͍͍ͭͯΔͧ…ʁ

Slide 5

Slide 5 text

Ͳ͏΋ࣸਅڞ༗SNSʰIsucogramʱ ʹYahʓʓ๒͕དྷͨӨڹͰաෛՙͰ αʔϏεʹো֐͕ىͬͨ͜Β͍͠

Slide 6

Slide 6 text

͔͠΋εύϜϢʔβʔ΋૿͑ ͍ͯͯɺӡӦ΋େมͩ

Slide 7

Slide 7 text

্࢘ʮฐࣾͷ໋ӡ͸܅ʹ͔͔͍ͬͯΔɻ ฐ͕ࣾތΔ࠷ߴͷࣸਅڞ༗SNSͷIsucogramΛ܅ͷखͰ ͲΜͳෛՙʹ΋଱͑ΒΕΔαʔϏεʹͯ͘͠Εɻ ͨͩ͠༨৒αʔόʔ͸ͳ͍͔ΒࠓͷεϖοΫͷ··ͩɻʯ