Slide 1

Slide 1 text

ڀۃͷ ΞδϟΠϧϘʔυ 2019/07/29 ژ౎ΞδϟΠϧษڧձ #91 Nulab Inc. Tomonari NAKAMURA (@ikikko)

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ✓ ໊લɿதଜ஌੒ʢ@ikikkoʣ ✓ ձࣾɿψʔϥϘˏ౦ژ - Backlog ✓ อ༗ࢿ֨ɿCertified Scrum Master ✓ ಘҙͳ͜ͱ ✦ νʔϜϏϧσΟϯάɺϓϩηεվળɺϑΝγϦ ςʔγϣϯ ✦ ؀ڥߏஙɺCI/CD (Jenkins)ɺDevOps

Slide 3

Slide 3 text

໰͍͔͚ ✓ ΞδϟΠϧͳ;Δ·͍Λਪ͠ਐΊ͍ͯ͘ͱ͖ɺ ϘʔυͬͯେࣄͰ͢ΑͶ ✦ Ϙʔυɿ෇ᝦΛ͸͡Ίͱͨ͠ɺ֤छ৘ใΛू Ί͓ͯ͘৔ॴ ✓ Ϙʔυʹ͸͍͔ͭ͘छྨ͕͋Γ·͕͢ɺͲΕ͕ ͍͍ΜͰ͠ΐ͏ʁ

Slide 4

Slide 4 text

ςʔϒϧ ✓ ςʔϒϧूΊͯ͘Ε͹ɺࣗવͳܗͰσΟεΧο γϣϯͰ͖Δ ✓ पΓғΜͰɺ360౓͔ΒݟΕΔ

Slide 5

Slide 5 text

น ✓ ޿͍น͕͋Ε͹ɺ၆ᛌͯ͠ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ✓ ࢀর͠ଓ͚͍ͨ৘ใ΋ɺนʹ͸͓͚ͬͯ͹ͦ͜· ͰअຐʹͳΒͳ͍ ✓ ϗϫΠτϘʔυ͕ຒΊࠐ·Ε͍ͯΔͱΑΓศརʹ

Slide 6

Slide 6 text

σδλϧ ✓ ෺ཧతͳ੍ݶ͕ͳ͍ ✓ ʢΞφϩάͱൺ΂ͯʣ௚ײతʹѻ͍ͮΒ͍͜ͱ΋ ✦ ৘ใྫྷଂݿʹ͝஫ҙ

Slide 7

Slide 7 text

Έͳ͞Μ͸ɺීஈͲ͏ͯ͠·͢ʁ 1. ςʔϒϧ 2. น 3. σδλϧ

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

Slide 10

Slide 10 text

চ ✓ ςʔϒϧͱಉ͘͡ɺ360౓औΓғΊΔ ✓ ςʔϒϧΑΓɺ௿͍ͷͰ၆ᛌతʹݟ΍͍͢ ✓ ςʔϒϧͱҧͬͯɺ෺ཧతͳςʔϒϧʹअຐ͞ΕΔ ͜ͱͳ͘Ҡಈ͠΍͍͢ ✓ นΑΓɺ޿͘࢖͑Δ ʮน͕ͳ͍ݱ৔͸͋Δ͚Ͳɺচ͕ͳ͍ݱ৔͸ͳ͍ʂʯ

Slide 11

Slide 11 text

࣮ྫ1 ϑΣχοΫεϓϩδΣΫτ ϫʔΫγϣοϓ ମݧϨϙʔτɿ https://ikikko.hatenablog.com/entry/2019/07/06/002028

Slide 12

Slide 12 text

։࢝ඵͰςʔϒϧ Λ͚ͬͭͯ͘ɺૉࡐ ͷΧʔυΛ͹Β·͍ ͯݟ͑ΔΑ͏ʹͨ͠

Slide 13

Slide 13 text

นʢϗϫΠτϘʔυʣ͸࢖ͬ ͯ͸Έͨ΋ͷͷɺషΔͷʹखؒ ͔͔ͬͨΓεϖʔε͕গͳ͔ͬ ͨΓͰɺ͋·Γ׆༻ͤͣ

Slide 14

Slide 14 text

ςʔϒϧ૊Έ߹Θͤͯ΋ε ϖʔε଍Γͳ͘ͳͬͨͷͰɺচʹ ฒ΂ͯΈͨΒɺ͋Βෆࢥٞ͢͝ ͘ݟ΍͍͢ ʢΈΜͳۺ୤͍ͰΔΑʣ

Slide 15

Slide 15 text

࣮ྫ2 ਺೥͔͔ͬͨϓϩδΣΫτͷ ;Γ͔͑Γ

Slide 16

Slide 16 text

͏ͪͷژ౎ΦϑΟεʹ͸ɺෳ਺ ਓͰϤΨͰ͖Δ͙Β͍ͷ৞͕͋ ΔͷͰɾɾɾ ʲCHOࣨʳΤϯδχΞͷํ޲͚ϤΨΠϕϯτΛ։࠵͠·ͨ͠ – Hacarus Inc. https://hacarus.com/ja/event/cho_yoga_1029/

Slide 17

Slide 17 text

೥෼Λ৞ʹ഑ஔ͢ΔϖʔεͰ ΍ͬͨ͜ͱΛࢥ͍ग़͠ͳ͕ΒλΠϜ ϥΠϯ;Γ͔͑Γ ʢݟ͑ͯΔൣғͰ೥෼͙Β͍ʣ ʢͪΐͬͱ͚ͩ଍͕ݟ͑ͯΔΑ͏ʹʣ 伱ؒΛ͵ͬͯҠಈ͠΍͍͢͠ɺҰՕॴ ʹू·Γ΍͍͢