Slide 1

Slide 1 text

Ankara Kırsalında İkl m Değ ş kl ğ ne D rençl Tarımsal Üret m İkl m Değ ş kl ğ ve Tarımsal Üret m Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 2

Slide 2 text

Sunum Planı 1 Proje Çerçeveleme 2 Ver Anal t ğ 3 Sürdürüleb l rl k Neden bu konuyu seçt k? Problem tanımı Mak ne Öğrenmes Modeller Ver m Tahm nler Sosyal etk Ölçeklend r leb l rl k Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 3

Slide 3 text

Proje Ek b Ayşenur Özaslan Bahar Özdem r Büşra İzkan Gözde Güldal Dr. Pınar Çomak Elektr k & Elektron k Mühend s B l m ve Teknoloj Pol t kası Çalışmaları Yüksek L sans Öğrenc s Şeh r Plancısı (Bölge Planlama Yüksek L sans Öğrenc s ) Şeh r Plancısı (Kentsel Pol t ka Planlaması ve Yerel Yönet mler Doktora Öğrenc s ) Kr ptolog Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 4

Slide 4 text

Neden bu konuyu seçt k? 3 Küresel gıda tedar k z nc r n n çevreye verd ğ zarar 1 Gıda güvences zl ğ 2 Kentte ve kırda yoksulluk Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 4 Çoklu kr zler: ekonom k + ekoloj k + toplumsal + salgın durumları

Slide 5

Slide 5 text

Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 Problem Tanımı Tarımsal üret m doğrudan doğaya, kl m koşullarına ve hava olaylarına bağlıdır. Bu nedenle, kl m kr z nden en fazla etk lenen ve etk lenecek olan sektörler n başında gelmekted r.

Slide 6

Slide 6 text

Alan Araştırması - Üret c Anket Sonuçları Ankara, Kırklarel ve Adana’da 9 lçe ve 122 köyde 700 ç ft yle yapılan yüz yüze görüşmeler - 2016 (Karapınar vd., 2020) Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 İkl m değ ş kl ğ ned r, b l yor musunuz? 0 25 50 75 100 %96 evet İkl m değ ş kl ğ hakkında gazete ve telev zyonda çıkan haberler tak p ed yor musunuz? 0 25 50 75 100 %92 evet Yaşanan doğa olayları sonrasında herhang b r yardım ya da madd destek aldınız mı? 0 25 50 75 100 %89 hayır İkl m olaylarındak değ ş mlere da r gözlemler n z? 0 25 50 75 100 %79 0 25 50 75 100 %45 0 25 50 75 100 %28 Yen l ğe açık mısınız? 0 25 50 75 100 %91 evet 0 25 50 75 100 %25 sıklaşan kuraklık değ şen yağış m ktarı değ şen yağmur zamanları sıcaklık artışı

Slide 7

Slide 7 text

Ankara kırsalındak ürün çeş tl l ğ n ve üret m yöntemler n , kl m değ ş kl ğ ne dayanıklı hale get recek b r tarımsal üret m s stem oluşturmak Proje Amacı Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 8

Slide 8 text

B z ne yaptık? Adım 3 Ver toplama ve man pülasyonu Keş fsel ver anal z Har talandırma Mak ne öğrenmes modeller Adım 1 İkl m değ ş kl ğ ve tarımsal üret m perspekt f nde sorun tesp t Adım 2 Paydaş görüşmeler Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 Adım 4 Üret c ve pol t ka yapıcılarının faydalanab leceğ web tabanlı b r b lg serv s platformu

Slide 9

Slide 9 text

Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 İkl m ver ler Ürün verileri Coğrafi veri İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ ÜRETİM Copern cus atlas.gov TÜİK Ver ye Da r Genel Yaklaşım

Slide 10

Slide 10 text

Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 Agro-Ekoloj k Bölge Anal z

Slide 11

Slide 11 text

İkl m Göstergeler n n Zaman İç ndek Değ ş m Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 12

Slide 12 text

Buğday ve Arpanın Ver m n Etk leyen En Öneml İkl m Değ şkenler Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 13

Slide 13 text

Buğday ve Arpanın Ver m Öngörüler Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 14

Slide 14 text

Sosyal Etk ve Sürdürüleb l rl k Üret c ler n gelecek kl m ve ver m tahm nler le desteklenmes İkl m değ ş kl ğ ne adaptasyon kapas tes n n gel şt r lmes İkl m değ ş kl ğ n n tarımsal üret mde yarattığı kırılganlığın görünür hale gelmes le mücadele sürec n tet kleme potans yel n n bulunması İkl m değ ş kl ğ ne karşı ortak b l nç oluşturması Tarımsal üret m n ver b l m yöntemler le desteklenmes le b rl kte sürdürüleb l r ve daha d rençl b r tarım sektörü ve st hdam olanakları Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021 Pol t ka yapıcıların ver odaklı stratej gel şt rme olanaklarını arttırma potans yel n n bulunması

Slide 15

Slide 15 text

İlg l Kurumlar Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı I DSPG Ankara, 2021

Slide 16

Slide 16 text

Referanslar Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J-N. (2018): ERA5 hourly data on single levels from 1979 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). 20-02-2021 tarihinde 10.24381/cds.adbb2d47 adresinden erişildi. Karapınar vd. ( 2020). Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi-İklim Değişikliği Etkisinde Tarımsal Arzın Sürdürülebilirliği, TÜSİAD Kadıoğlu M., Ünal Y., İlhan A. & Yürük C. ( 2017). Türkiye'de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu. Segnon A., Zougmoré R., Houessionon P. (2021). Technologies and practices for agriculture and food system adaptation to climate change in the Gambia. CCAFS Working Paper no. 344. Wageningen, the Netherlands: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Corine Projesi. (t.y.). 20 Şubat 2021 tarihinde https://corine.tarimorman.gov.tr/corineportal/ adresinden erişildi. Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği. (t.y.). 20 Mart 2021 tarihinde https://todab.org.tr/files/BUGDAY%20VE%20ARPA%20TARIMI/B%c3%b6l%c3%bcm%201-2.pdf adresinden erişildi. Dellal, İ., McCarl, B. A., Butt, T. (2011) “The Economic Assessment of Climate Change on Turkish Agriculture.” Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol:12, No:1, 376- 385.

Slide 17

Slide 17 text

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz!