Slide 1

Slide 1 text

Redirectable in App? 2018/11/15 @potatotips #56

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w!VTIJTBOUPBTPCV wՈ଒ΞϧόϜΞϓϦʮΈͯͶʯʹͯ
 J04ϝΠϯʹ"OESPJE3BJMT͋ͨΓΛ։ൃ w޷͖ͳ΋ͷίʔώʔ☕ϑοταϧ⚽

Slide 3

Slide 3 text

ʮΈͯͶʯͰ͸࠷ۙΑ͏΍͘ ϝσΟΞৄࡉը໘͕ εϫΠϓͰด͡ΕΔΑ͏ʹͳͬͨʂʂ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

ࣾ಺ϨϏϡʔձʹͯ ʮ։͍͔ͯΒ͙͢ʹด͡Εͳ͍ʯ ʮด͡ΕΔΑ͏ʹͳΔ·ͰʹԿ͔ϥά͕͋Δʁʯ ͱ͍͏ҙݟ͕

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

5SBOTJUJPO4UZMF$SPTT%JTTPMWF͔Βɺ EVSBUJPO͕΋ͬͱ୹͍ ΧελϜτϥϯδογϣϯʹஔ͖׵͑Δ͜ͱͰରԠ

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

Ͱ΋ݸਓతʹ͸ؾʹͳΔ͜ͱ͕ʜ

Slide 12

Slide 12 text

ʢ͔͜͜Β͸Ծઆͱ͍͏͔ࢥ͍ࠐΈPSໝ૝ʣ

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

w͜Ε·Ͱ wҙࢥܾఆͯ͠ɺδΣενϟΛߦ͍ɺ࣮ߦ͢Δɻ௚ઢత w3FEJSFDUBCMF wࢥߟͱδΣενϟΛฒྻʹ࣮ߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ 3FEJSFDUBCMF*OUFSGBDF

Slide 18

Slide 18 text

Ϣʔβ͕ঃʑʹz3FEJSFDUBCMFzʹ׳Ε͖ͯͨʁʁ

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

ΞϓϦ಺ʹ͓͚Δz3FEJSFDUBCMFzʁʁ

Slide 22

Slide 22 text

"QQMFతղ౴ͱͯ͠͸ɺ͜͏͍ͬͨॴҦʮηϛϞʔμϧʯͱ͔ʁʁ

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

Կͱͳࣗ͘෼Ͱ΋ߟ͑ͯΈͨ ࣮૷͸͍͍ՃݮͰ͢ɻͳΜͱͳ͘࡞ͬͯΈͨ͘ͳͬͨσϞ IUUQTHJUIVCDPNVTIJTBOUPBTPCVSFEJSFDUVJJOBQQ

Slide 25

Slide 25 text

wJ1IPOF9ൃച͔Β̍೥ɺϢʔβ͕z3FEJSFDUBCMFzʹ׳Ε͖ͯ ͨʁ wl%FTJHOJOH'MVJE*OUFSGBDFTz͸ɺ"QQMFͬͯ΍ͬͺσβΠ ϯͷձࣾͳΜͩͳ͊ͱࢥ͍͍͑ͨηογϣϯͩͬͨ w"QQMFͷσβΠϯࢥ૝Λתೳ͢ΔͳΒɺ࠷৽ػछ৮Βͳ͍ͱ ͱ௧ײ ·ͱΊ

Slide 26

Slide 26 text

͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠