Slide 1

Slide 1 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ʢԼखΛ͢Δͱʣ ࢮ͵͔΋஌Εͳ͍ Ոఉ಺ిྗΛʲ҆શʹʳ௚઀ૢ࡞͢Δ*P5 1 IBZB@TBOO

Slide 2

Slide 2 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ྛ৳෉ OPCVPI 5XJUUFS !IBZB@TBOO 2 'BDFCPPLຊ໊Ͱग़͍ͯ·͢ɻ༑ୡʹͳͬͯͶ

Slide 3

Slide 3 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ࢲ͸୭ʁ ࿝֐ͱݴΘΕͳ͍Α͏ʹࣗॗத ॳΊͯͷొஃͳͷͰɺ༏ͯ͘͠͠Ͷ 3

Slide 4

Slide 4 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ੲ͸ ύιίϯࢽͷฤू௕ 4

Slide 5

Slide 5 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ͜Μͳͷͱ͔ 5

Slide 6

Slide 6 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ͜Μͳͷ 6

Slide 7

Slide 7 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ Ҿୀޙ ੲ͸औ૊Ίͳ͔ͬͨϓ ϩάϥϜɺγεςϜઃ ܭɺ޻࡞ʹ͸·Γத 7

Slide 8

Slide 8 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ײిͨ͜͠ͱ͋Δਓ͍·͔͢ʁ 8

Slide 9

Slide 9 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 7͸Ϛοαʔδ 7௚ྲྀ͸౤͛ඈ͹͞ΕΔ 9

Slide 10

Slide 10 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ؆୯ʹ͸ࢮͳͳ͍ 10 Χϥε͸ײి͠ͳ͍ͷʁ

Slide 11

Slide 11 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ةͳ͘ͳ͍ 7ίϯηϯτ΋ ා͘ͳ͍ ʢ௕͍݀ͷํʣ 11

Slide 12

Slide 12 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ةͳ͘ͳ͍ 7ίϯηϯτ΋ ා͘ͳ͍ 12

Slide 13

Slide 13 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ةͳ͘ͳ͍ 7ίϯηϯτ΋ ා͘ͳ͍ 13

Slide 14

Slide 14 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ةͳ͍ 7ͷॆిέʔϒϧͰ΋ ࢮ๢ࣄނ Ξοϓϧ७ਖ਼ͷॆిث͸ େৎ෉͚ͩͲɺ ઈԑ͕े෼Ͱͳ͍҆෺ͷ ॆిث͸࿙ి͍ͯ͠Δ͜ ͱ͕͋Δ 14

Slide 15

Slide 15 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ίϯηϯτͷதΛ͍͡Δͱേۚܐ ͔݄ҎԼͷ௄໾·ͨ͸ ສԁͷҎԼͷേۚܐ 15

Slide 16

Slide 16 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ୈೋछిؾ޻ࣄ࢜ࢿ֨ Ոఉ಺͸΋ͪΖΜɺ཭ΕʹిઢΛҾ͘͜ͱ ΋Մೳ ແ͚Ε͹εΠονͷަ׵΋ෆՄ 16

Slide 17

Slide 17 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ࢿ֨ͳ͠ͷ৔߹ ίϯηϯτ͔Β಺ଆʢ෦԰ଆʣʹݶఆ͠·͠ΐ͏ɻ εΠονͷ഑ઢมߋͩͬͯμϝͰ͢Αʂ ͨͩ͠ɺ੓ྩͰఆΊΔʮܰඍͳ޻ࣄʯ͸আ͘ɻ 17 IUUQTXXXQSFGFIJNFKQIEFOLJLPVKJEPDVNFOUTLFORB@QEG

Slide 18

Slide 18 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ి౮ઢ͸ަྲྀ7 ϚΠίϯ͸7PS7 -&%͸7ʙ7 ςʔϓ-&%͸7 $0#͸7ʙ7ɺதʹ͸7௚݁΋͋ΔΑ 18

Slide 19

Slide 19 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ԁɺ8૬౰ 19

Slide 20

Slide 20 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ $0#ͷதʹ͸7௚݁΋͋Δ ͖࣋ͬͯ·͔ͨ͠Β 7ίϯηϯτʹࠩͯ͠఺౮ͯ͠Έ·͢ 20

Slide 21

Slide 21 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 21

Slide 22

Slide 22 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 7ΛΦϯΦϑ͢Δʹ͸ ి౮͸αʔϘͰಈ͔ͤͳ͍ 22

Slide 23

Slide 23 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ τϥΠΞοΫ .PT'&5 ιϦουεςʔτϦϨʔ 23

Slide 24

Slide 24 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ઈԑͷํ๏ 24

Slide 25

Slide 25 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ޫΧϓϥʔ 25

Slide 26

Slide 26 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 26 ޫΧϓϥʔ

Slide 27

Slide 27 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 27 PCOJ[Ͱ18.੍ޚ

Slide 28

Slide 28 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 28 PCOJ[ 18.੍ޚʊιʔείʔυ

Slide 29

Slide 29 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 29 .4UJDL$ ιʔείʔυ

Slide 30

Slide 30 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 30

Slide 31

Slide 31 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 31 ަྲྀ7Λ શ೾੔ྲྀͨ͠೾ܗ

Slide 32

Slide 32 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 32 18.੍ޚதͷ ಥೖిྲྀͷৼ෣͍

Slide 33

Slide 33 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ 33

Slide 34

Slide 34 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ౴͑ɿ $%4ޫΧϓϥʔΛϘϦϡʔϜͷ୅ ΘΓʹ࢖͍·͢ 34

Slide 35

Slide 35 text

2020/01/15 ͓ՈϋοΫ IoTLTಛผฤ ϚΠίϯΛյ͞ͳ͍ͨΊʹɿ ޫΧϓϥʔͰ7Λઈԑ աిྲྀɺաిѹɺՃ೤Λ๷͙ ʢώϡʔζɺϙϦεΠονɺπΣφʔμ ΠΦʔυɺόϦελͳͲΛཁॴʹ഑ஔʣ 35