Slide 1

Slide 1 text

gem updateʹ͸ֶͼ͕͍ͬͺ͍ 2023/09/28 Ί͙ΖLT #7 ʮ࠷ۙͷֶͼʯ ϥΫεϧגࣜձࣾ ਿࢁ কར

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ਿࢁ কརʢMasato Sugiyamaʣ • ϥΫεϧגࣜձࣾ ϥΫεϧࣄۀຊ෦ αʔόʔαΠυΤϯδχΞ • 2023೥4݄ ৽ଔೖࣾ • https://twitter.com/_smasato_ • https://github.com/smasato

Slide 3

Slide 3 text

gemͷupdateΛͯ͠ΈΔͱֶͼ͕͋ͬͨ • ࠷ۙɺRailsΞϓϦέʔγϣϯͰ࢖͍ͬͯΔgemͷΞοϓσʔτʹϋ Ϛ͍ͬͯ·͢ • ͪΌΜͱ΍ͬͯΈΔͱֶͼ͕͋Γ·ͨ͠ • ʢͨͿΜʣ৽ଔΤϯδχΞʹ΋͓͢͢ΊͰ͢ʂ

Slide 4

Slide 4 text

gem updateͷ͓΋͠Ζ͞ • gemͷґଘؔ܎͔ΒͲͷΑ͏ͳॱ൪Ͱupdate͍͔ͯ͘͠Λߟ͑Δ • RailsόʔδϣϯΞοϓͷϒϩοΧʔʹͳΔ΋ͷ • ૂ͍௨Γʹ bundle update —conservative ͕੒ޭ͢Δͱخ͍͠ • ͋ΔछͷΨνϟײ

Slide 5

Slide 5 text

ͦΕ͚ͩͰ͸ͳ͍!

Slide 6

Slide 6 text

ΞϓϦέʔγϣϯ΁ͷཧղ͕ਂ·Δ • ҙࣝͯ͠ͳ͍͚Ͳ࢖͍ͬͯͨgemʹؾͮ͘ • ࢖͍ͬͯΔgem͔Βීஈ͸৮Βͳ͍෦෼ͷػೳΛ஌ΕΔ • Gem fi le,Gem fi le.lockͷίϛοτཤྺ͔ΒΞϓϦέʔγϣϯͷྺ࢙͕ ֞ؒݟ͑Δ

Slide 7

Slide 7 text

gemʹৄ͘͠ͳΕΔ • ͲͷΑ͏ͳgem͕͋Δͷ͔ • Ruby, Railsͷ৽͍͠όʔδϣϯ΁ͷରԠঢ়گ • ϝϯςφϯε͞Ε͍ͯΔ͔ • ϓϧϦΫΤετ͸ཷ·͍ͬͯͳ͍͔ • ͜ͷ··࢖͍ଓ͚ͯେৎ෉͔?

Slide 8

Slide 8 text

OSSߩݙͷνϟϯεΛݟ͚ͭΒΕΔ updateͷͨΊʹGitHubͷϦϙδτϦΛݟ͍ͯΔͱ…… • READMEͷϦϯΫ੾Ε • Status BadgeʢTravis CI → GitHub Actionsʣ • CIͷ໰୊ • CI͕ࢭ·͍ͬͯΔʢTravis CIʣ • masterϒϥϯνͰCIམ͍ͪͯΔ

Slide 9

Slide 9 text

࣮ࡍʹίϯτϦϏϡʔτͯ͠Έͨ OSS׆ಈͷ͸͡ΊͷҰา • https://github.com/sds/slim-lint/pull/157 • Status badgeͷमਖ਼ • https://github.com/sds/slim-lint/pull/157 • མ͍ͪͯΔCIΛͱΓ͋͑ͣ௚͢

Slide 10

Slide 10 text

·ͱΊ • gemͷupdate͸͓΋͠Ζ͍ • OSS׆ಈͷ͖͔͚ͬʹ΋ͳΔ͔΋ • ͱ͸͍͑ɺDependabot͕͍͍ͩͨ΍ͬͯ͘ΕΔ͔΋

Slide 11

Slide 11 text

͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠!