Slide 1

Slide 1 text

1 ελʔτΞοϓͰͷ ͘͠͡Γ෺ޠ Makkoruri

Slide 2

Slide 2 text

2 㘺㘩㘗㙦ઐژ䕎ࣧ՗ุܝe㘣㙜㙈㘖㘶㘢㘺㘩㘗㙦ԫਕהe 㘥㖽㙓䔼ٟeਗ㷻ӻ㙔㘺㘖㘕㘬㘲㖽㘻㘕㘶㙊㗪㗩㘒ܦ㗦 YFOPEBUBMBC㗫$%0㗨㗗㗦䎦㷻f 6*㘺㘩㘗㙦e㘦㖽㙐㙟㖽㘻㙉㙜㙦㘺㘖㙦㘣Όছ㘒䆊౰㗗㗦㗄㗾㗙f Makkoruri Or mochitaro

Slide 3

Slide 3 text

3 ࠓ೔͓࿩͢Δ িܸతͳ͘͠͡Γ෺ޠ͸…

Slide 4

Slide 4 text

4 ໿2೥ؒɺ Կ΋੒௕͠ͳ͔ͬͨ࿩ɻ

Slide 5

Slide 5 text

5 ෺ޠ͸ࢲͷస৬͕ܾ·ͬͨ࣌ɺ ্࢘ʹฉ͔ΕͨҰͭͷ໰͍͔Β࢝·Δɻ

Slide 6

Slide 6 text

6 ࡔݩ͞Μ͸͜͜ʹ͍ͯ Ұ൪ࣗ෼͕੒௕ͨ͠ͱ ࢥ͏͜ͱͬͯͳʹʁ

Slide 7

Slide 7 text

7 ੒௕ͨ͜͠ͱͰ͔͢… ͦ͏Ͱ͢Ͷ…

Slide 8

Slide 8 text

8 …………

Slide 9

Slide 9 text

9 ͳΜ΋Ͷ͑ʂʂʂ

Slide 10

Slide 10 text

10 ѹ౗తিܸͷࣄ࣮ɻ !

Slide 11

Slide 11 text

11 ͳͥ੒௕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͷ͔Λ վΊͯߟ͑ͯΈΔ

Slide 12

Slide 12 text

12 ૊৫͕߹Θͳ͔ͬͨ ҰݴͰ͍͏ͱ

Slide 13

Slide 13 text

13 ·ͬͱ͏ʹָ͘͠ ϓϩμΫτ։ൃ͕͍ͨ͠Θὑ ཧ૝

Slide 14

Slide 14 text

14 • ઓུʹରͯ͠ϝϯόʔ͕ҙݟΛݴ͏৔͕ͳ͍ɺ΋͘͠͸ݴͬͯ΋ ͖ͪΜͱͨ͠ରԠ͕ͳ͞Εͳ͍ • ΨνΨνʹσβΠϯϦιʔε͕؅ཧ͞ΕΔ • ͦ΋ͦ΋ϓϩμΫτ։ൃۀ຿͕΄ͱΜͲ·Θͬͯ͜ͳ͍ • ͨ·ʹ͋ͬͯ΋αʔϏεͷϒϥϯυᆝଛʹͳΔࢪࡦ͕ଟ͍ • ͣͬͱಉ͡Α͏ͳ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δ ݱ࣮ͷҰ෦

Slide 15

Slide 15 text

15 ૊৫จԽ͕߹Θͳ͍ͳΒ ม͑Ε͹͍͍͡Όͳ͍ʁ !

Slide 16

Slide 16 text

16 ͋Δఔ౓૊৫͕੒௕͢Δͱ จԽΛม͑Δͷ͸೉͍͠ !

Slide 17

Slide 17 text

17 ࣌ؒ͸༗ݶ !

Slide 18

Slide 18 text

18 ૊৫ͱจԽ͕ ࣗ෼ʹ߹͏͔ݟۃΊΖʂ

Slide 19

Slide 19 text

19 ৽ଔͳΒΠϯλʔϯ స৬ͳΒۀ຿ҕୗ ·ͣ͸૊৫ͱ࣮ࡍʹؔΘͬͯΈΑ͏ʂ 1

Slide 20

Slide 20 text

20 ૊৫ਤΛݟͤͯ΋Β͓͏ʂ 2

Slide 21

Slide 21 text

21 㙑㖽㘤㘹㘖㙦㘣௅ 㘛㙦㘫㘾㘕 㙑㖽㘤 㘦㖽㙐㙟㖽㘻 ܦӦ৬ ක䜅௅ 㘺㘩㘗㙦 ྫ͑͹

Slide 22

Slide 22 text

22 ྫ͑͹ Ӧุɾ㙑㖽㘤௅ ක䜅௅ ٟڗ 㘺㘩㘗㙦

Slide 23

Slide 23 text

23 ·ͱΊ ɾ࣮ࡍʹ࢓ࣄͰؔΘͬͯΈΔ ɾ૊৫ਤΛݟͤͯ΋Β͏ ԫۃ㗫Іʱ㗫Υ㗆ଡ଼ᔌ㗋Ԉ฽㘁㘋㗹㗗

Slide 24

Slide 24 text

24 ݁࿦ ૊৫ͱͷ૬ੑ͕େࣄʂ