Slide 1

Slide 1 text

定期バージョンアップ、 私の苦⼿な⾔葉です。 (EKS/Aurora編) 御⽥ 稔 KDDI株式会社

Slide 2

Slide 2 text

XIPBNJ 御⽥ 稔 !NJOPSVO ,%%*ͷ৘γε෦໳Ͱۀ຿γεςϜͷΠϯϑϥΛ୲౰ɻ લ৬͸Πϯυܥͷ4*FSͰ0"ΠϯϑϥΛߏங͍ͯ͠·ͨ͠ɻ +"846(43&ࢧ෦ӡӦ +"84%":4࣮ߦҕһ • "84$PNNVOJUZ#VJMEFS • ,%%*$MPVE4".63"* • ,%%*$MPVE"NCBTTBEPST

Slide 3

Slide 3 text

Έͳ͞Μɺָ͘͠อकͯ͠·͔͢ʁ

Slide 4

Slide 4 text

"84࢖ͬͯΔͱ ఆظతʹΞϓσ͕ඞཁͳ΍ͭ͋Γ·͢ΑͶ &,4ͱ͔ 3%4ͱ͔ -BNCEBͷϥϯλΠϜͱ͔

Slide 5

Slide 5 text

ࠓճ͸ࢲ͕ීஈ΍ͬͯΔΞϓσΛ঺հ͠·͢ɻ ʢΈΜͳͷ΍Γํ΋ڭ͍͑ͯͩ͘͞ʣ

Slide 6

Slide 6 text

ᶃ "NB[PO&,4

Slide 7

Slide 7 text

Ϋʔό͘ΜɺϚδͰਐԽૣ͗͢⽏

Slide 8

Slide 8 text

&,4ͷΞοϓσʔταΠΫϧ Ҏલ͸࠷৽ੈ୅·Ͱαϙʔτ ˠ ϲ݄ؒαϙʔτʹมߋɻ ൒೥ʹճ͙Β͍͸όʔδϣϯΞοϓ͍ͯ͘͠ӡ༻ʹ͍ͨ͠

Slide 9

Slide 9 text

&,4ͷΞοϓσʔταΠΫϧ ػೳ૿ݮ΍࢓༷มߋ΋ܹ͍͠ͷͰɺमਖ਼ରԠ΍ݕূ΋͚ͬ͜͏େม

Slide 10

Slide 10 text

&,4ͷΞοϓσʔταΠΫϧ Τϯϓϥݱ৔ͩͱͨͩͰ͑͞࡞ۀ४උ΍؀ڥௐ੔͕େมͳͷͰɺ Ұ೥ͷ൒෼ऑ͙Β͍͸LTΞϓσؔ࿈ͷλεΫΛ΍͍ͬͯΔΠϝʔδ

Slide 11

Slide 11 text

ϦϦʔεํࣜ ͍ͭ΋#(σϓϩΠͰ৽نΫϥελʔΛߏஙͯ͠੾Γସ͑ͯ·͢ چ ৽

Slide 12

Slide 12 text

ϦϦʔεํࣜ جຊ͸%/4ʹΑΔ੾Γସ͑Ͱ͕͢ɺ &-#ͷλʔήοτάϧʔϓ෇͚ସ͑ํࣜΛ࠾༻͍ͯ͠ΔγεςϜ΋ چ ৽

Slide 13

Slide 13 text

ϚΠΫϩαʔϏεΛΫϥελʔͰ෼ׂ͍ͯ͠ΔγεςϜ͕͋Γɺ Ϋϥελʔଟ਺ͳྫ΋ɻ͞Βʹݕূ؀ڥͩͱ؀ڥछผ͝ͱʹOഒ͋Δ

Slide 14

Slide 14 text

͜Μͳۤ࿑΋ Ϋϥελʔଟ͗ͯ͢ɺ৽نόʔδϣϯͷߏஙதʹ αϒωοτ಺ͷ$*%3ރׇ 😂 ‎ ΫϥελʔຖʹνϚνϚ੾Γସ͑ˍ࡟আ͢Δ͜ͱͰ ͳΜͱ͔ӡ༻ճආʂ

Slide 15

Slide 15 text

ᶄ "NB[PO"VSPSB

Slide 16

Slide 16 text

"VSPSB%#ΤϯδϯͷϥΠϑαΠΫϧ αϙʔτظؒΛߟྀ͢Δͱɺϝδϟʔόʔδϣϯ͸̏೥͝ͱɺ ϚΠφʔόʔδϣϯ͸೥͝ͱΛ໨҆ʹߋ৽ܭըΛཱͯΔͷ͕ྑͦ͞͏

Slide 17

Slide 17 text

"VSPSB%#ΤϯδϯͷϥΠϑαΠΫϧ ΞϓϦέʔγϣϯͷݕূ͢Δʹ΋ϕϯμʔ͞Μͷ޻਺͕͔͔ΔͷͰɺ ීஈ΍ͬͯΔ։ൃλΠϛϯάΛݟܭΒͬͯಉ࣌ʹݕূͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ ޻෉ͯ͠ΞϓσܭըΛཱ͍ͯͯ·͢ɻ

Slide 18

Slide 18 text

%#ϚΠφʔΞϓσํࣜ ࣄલʹεφοϓγϣοτΛऔͬͯόοΫΞοϓ͓͖ͯ͠ɺ ΠϯϓϨʔεͰߋ৽͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 19

Slide 19 text

%#ϚΠφʔΞϓσํࣜ ϚΠφʔύονϯάͰ#(ͯ͠Δਓ΋͍Δʁʢ%#ͩͱେมͦ͏ʣ ͱ͔ؾʹͳΔͷͰଞͷݱ৔ͷࣄྫ΋஌Γ͍ͨͰ͢ɻ

Slide 20

Slide 20 text

͜ΕΒͷαʔϏεҎ֎Ͱ΋ɺ Έͳ͞Μ͕ීஈ΍ͬͯΔΞϓσରԠ΍ ޻෉͍ͯ͠Δ͜ͱͳͲڭ͍͑ͯͩ͘͞ʂ

Slide 21

Slide 21 text

એ఻ FWFOUDMPVEOBUJWFEBZTKQDOEU ݄ ʙɺ$MPVE/BUJWF%BZTʹͯ ͍ʹ͑͠ͷΤϯϓϥ৘γε͕ ಺੡ԽͰ͸ͳ͘ΞʔΩςΫτͷʮखͷ಺ԽʯΛਪਐͨ͠࿩ Λ͠·͢ 🙌