Slide 1

Slide 1 text

RubyͱOpenCVͰ࢝ΊΔը૾ॲཧ 2019/01/29 Meguro.rb#23 Tomoki Ishimaru / @thom_i40

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • Tomoki Ishimaru • GMO AD Marketing Inc. • ϑϩϯτΤϯυ / αʔόʔαΠυ • Իָͱࣸਅ͕޷͖ @thom_i40

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ • OpenCVͷ֓ཁ • ruby-opencvͷ֓ཁ • ruby-opencvΛ׆༻ͨ͠੒Ռ෺

Slide 4

Slide 4 text

• Πϯςϧ͕։ൃ • Φʔϓϯιʔεͷը૾/ө૾ॲཧϥΠϒϥϦ • ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜࢦ޲Ͱઃܭ • C++, Java, Python, MATLABΛαϙʔτ • ༷ʑͳόΠϯσΟϯά͕ଘࡏ OpenCV

Slide 5

Slide 5 text

ruby-opencv • Ruby༻ͷOpenCVϥούʔ • Ruby 2ܥ / OpenCV 2.4.13Λαϙʔτ • RubyDoc.infoͰυΩϡϝϯτΛఏڙ
 https://www.rubydoc.info/gems/ruby-opencv/frames

Slide 6

Slide 6 text

άϨʔεέʔϧ/ೋ஋Խॲཧ src = CvMat.load('Sailboat.bmp') gray = src.BGR2GRAY bin = gray.threshold(128, 255, :binary)

Slide 7

Slide 7 text

Haar෼ྨثʹΑΔإೝࣝ

Slide 8

Slide 8 text

ࠓճ࡞ͬͨ੒Ռ෺

Slide 9

Slide 9 text

ָේը૾͔ΒϝϩσΟΛநग़

Slide 10

Slide 10 text

ָේը૾͔ΒϝϩσΟΛநग़

Slide 11

Slide 11 text

ָේը૾͔ΒϝϩσΟΛநग़

Slide 12

Slide 12 text

࢖ͬͨػೳ

Slide 13

Slide 13 text

ೋ஋Խॲཧ

Slide 14

Slide 14 text

௚ઢݕग़

Slide 15

Slide 15 text

ςϯϓϨʔτϚονϯά

Slide 16

Slide 16 text

ϝϩσΟΛநग़

Slide 17

Slide 17 text

·ͱΊ • OpenCVͱruby-opencvʹ͍ͭͯ঺հͨ͠ • ruby-opencvͷ༷ʑͳػೳΛ༻͍ͯ
 ָේը૾͔ΒϝϩσΟΛநग़͢ΔγεςϜΛ࡞ͬͨ • RubyͰ΋جຊతͳը૾ೝ͕ࣝͰ͖Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ

Slide 18

Slide 18 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ @thom_i40