Slide 1

Slide 1 text

΋͏ٽ͔ͳ͍ $MPVE'PSNBUJPOͰܴ͑Δ༏͍͠ੈք 4QFFF,BJHJ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ఱ໺ ଠஐ ։ൃج൫ ࠷ۙͷޱบ ϛχεʔϑΝϛ·ͩͰ͔͢ ޷෺ "84ɺ$* !QBUBJKJ

Slide 3

Slide 3 text

લճͷ4QFFF,BJHJ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

൓ল ڞײΛಘΒΕͳ͍

Slide 8

Slide 8 text

ࠓճ͸͍͚Δ͸ͣ

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

$MPVESVMFS IUUQTHJUIVCDPNQBUBJKJDMPVESVMFS

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

ƅшƅ \ͦ΋ͦ΋ $MPVE'PSNBUJPOͷ ໰୊ͬͯԿʁ

Slide 17

Slide 17 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊ ׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊

Slide 18

Slide 18 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊

Slide 19

Slide 19 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊ 71$4VCOFU

Slide 20

Slide 20 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊ 71$4VCOFU

Slide 21

Slide 21 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊ 71$4VCOFU

Slide 22

Slide 22 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊

Slide 23

Slide 23 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊ ƅшƅ \΄΅Ұॹ΍Μ

Slide 24

Slide 24 text

هड़ྔଟ͗͢໰୊ ƅшƅ \ڞ௨Խ͠Α͏

Slide 25

Slide 25 text

Ͱ͖ͳ͍ ϓϩάϥϜΛॻ͚͹Մೳ͕ͩ ࣗલͰ༻ҙ͢Δඞཁ͕͋Δ

Slide 26

Slide 26 text

ͦ͜Ͱ $MPVESVMFS

Slide 27

Slide 27 text

&3#Ͱ TVCOFUͷ SVMFSΛఆ͓ٛͯ͘͠ͱ

Slide 28

Slide 28 text

؆୯ʹࢦఆͰ͖Δ

Slide 29

Slide 29 text

΋ͪΖΜ TVCOFU͕ͭ͋ͬͯ΋໰୊ͳ͍

Slide 30

Slide 30 text

΋ͪΖΜ TVCOFU͕ͭ͋ͬͯ΋໰୊ͳ͍ ƅшƅ \%3:ʹॻ͚Δʂ

Slide 31

Slide 31 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊

Slide 32

Slide 32 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ ͨͱ͑͹3%4 ƅшƅ \3%4༻ҙ͠Α

Slide 33

Slide 33 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊

Slide 34

Slide 34 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ Τϥʔʂ

Slide 35

Slide 35 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ ƅшƅ \%#4VCOFU(SPVQ ͱ͍͏΍͕ͭඞཁΒ͍͠

Slide 36

Slide 36 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊

Slide 37

Slide 37 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ ύεϫʔυ΂ͨॻ͖ʂ

Slide 38

Slide 38 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ ƅшƅ \1BSBNFUFST ͱ͍͏΍ͭΛ࢖͑͹ྑ͍Β͍͠

Slide 39

Slide 39 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ ƅшƅ \͜ΕͰྑͦ͞͏

Slide 40

Slide 40 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ ƅшƅ \ྑ͍ΜͩΑͶʁ

Slide 41

Slide 41 text

׳ΕΔ·Ͱ͕େม໰୊ $MPVE'PSNBUJPOͷελϯμʔυ͕෼͔Βͳ͍ άάͬͯ΋৘ใ΋গͳ͍ υΩϡϝϯτΛجʹࢼߦࡨޡ͢Δ͔͠ͳ͍

Slide 42

Slide 42 text

ͦ͜Ͱ $MPVESVMFS ༧ఆ

Slide 43

Slide 43 text

SVMFSΛQMVHJOͱͯ͠ ഑෍Մೳ ༧ఆ

Slide 44

Slide 44 text

֤Ϋϥ΢υσβΠϯύλʔϯ ΛSVMFSԽͯ͠഑෍ ༧ఆ

Slide 45

Slide 45 text

"84؀ڥͷߏங͕ ୭Ͱ΋؆୯ʹ ͋ͬͱ͍͏ؒʹऴΘΔੈք ༧ఆ

Slide 46

Slide 46 text

$MPVESVMFS ͕࡞Γ·͢ ༧ఆ

Slide 47

Slide 47 text

·ͣ͸αϯϓϧ൛Λ͓ࢼ͍ͩ͘͠͞ IUUQTHJUIVCDPNQBUBJKJDMPVESVMFS

Slide 48

Slide 48 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠