Slide 1

Slide 1 text

݄ץʮΑ͏ͪ͑Μʯͷ ෇࿥"5.Λ 23ίʔυରԠͨ͠࿩ খؠҪɹߤհ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w *5ܥαϥϦʔϚϯ w ओͳ։ൃ৔ॴ͸ʮ͋ͣ͞ʯ͔
 ʮ͸΍Ϳ͞ʯͷं಺ w 2JJUBͰ*P5ωλ΄͔͍Ζ͍Ζॻ͍ͯ·͢ w ޷͖ͳαʔϏεɿQMBO,.ʢ͍҆ʂʣ

Slide 3

Slide 3 text

؆୯ʹ*P5͕Ͱ͖Δੈͷத

Slide 4

Slide 4 text

*P5ͬͯɺ˓ͱ˓ͱΛ ܨ͙͚ͩͰ͠ΐʁ ؆୯͡ΌΜͱ ࢥ͍ͬͯ·ͨ͠ɻ

Slide 5

Slide 5 text

΍ͬͯΈͳ͍ͱ Θ͔Βͳ͍ʂ ͱ͍͏࿩

Slide 6

Slide 6 text

೥ ݄̓΋ऴΘΓ͔͚ͨࠒ

Slide 7

Slide 7 text

িܸͷχϡʔε͕ ωοτΛۦ͚८Δ

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

͑ɹɹ"5.ʂʁ "5.ͱݴ͑͹ɾɾɾ

Slide 10

Slide 10 text

ͷ

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

͔͠΋ηϒϯۜߦ

Slide 13

Slide 13 text

͜Ε͸ɾɾ ࡞Δ͔͠ͳ͍ʂ

Slide 14

Slide 14 text

ͱ͍͏Θ͚Ͱɺ ࡞ͬͯΈͨɻ

Slide 15

Slide 15 text

શମ૾ 8JP -5& 403"$0. #FBN "84 εϚϗ "5.

Slide 16

Slide 16 text

εϚϗɾαʔόؒͷߏ੒ 8JP -5& 403"$0. #FBN "84 εϚϗ "5.

Slide 17

Slide 17 text

εϚϗɾαʔόؒͷߏ੒ AWS Lambda Amazon DynamoDB AWS IoT Core 403"$0. #FBN εϚϗ API Gateway S3 )5.- ը૾ɾKT ϩοΫ؅ཧ .255 )5.-ੜ੒ "5.ૢ࡞ࢦࣔ

Slide 18

Slide 18 text

ը໘σβΠϯ͸֎஫

Slide 19

Slide 19 text

ը໘σβΠϯ͸֎஫

Slide 20

Slide 20 text

ը໘σβΠϯ͸֎஫

Slide 21

Slide 21 text

͜Μͳґཔ͕

Slide 22

Slide 22 text

͜͏ͳͬͨ

Slide 23

Slide 23 text

ը໘ભҠ 23ʢը૾ʣ 501ϝχϡʔ Ҿ͖ग़͠ը໘ औҾऴྃը໘ λΠϜΞ΢τ Τϥʔը໘ ༬͚ೖΕը໘ ར༻த Τϥʔը໘ Ϟʔλ ਖ਼సࢦࣔ Ϟʔλ ٯసࢦࣔ

Slide 24

Slide 24 text

αʔόɾ"5.ؒͷߏ੒ 8JP -5& 403"$0. #FBN "84 εϚϗ "5.

Slide 25

Slide 25 text

αʔόɾ"5.ؒͷߏ੒ 8JP -5& "5. 403"$0. #FBN .255 Ϟʔλʔ Ϟʔλʔ υϥΠό (307& ʢ಺ଂʣ ిݯ

Slide 26

Slide 26 text

ϞʔλΛಈ͔ͨ͢Ίͷ ϞʔλʔυϥΠόΛߪೖ

Slide 27

Slide 27 text

"5.ͷϞʔλͱ݁ઢ

Slide 28

Slide 28 text

"SEVJOPͰϓϩάϥϜΛ ࡞੒ͯ͠ɺॻ͖ࠐΈɾɾɾ

Slide 29

Slide 29 text

ίϯύΠϧΤϥʔ

Slide 30

Slide 30 text

υϥΠόΛॻ͖௚͢

Slide 31

Slide 31 text

ಈ͍ͨɾɾɾʁ

Slide 32

Slide 32 text

ిྗ͕଍Γͳ͍ʂ

Slide 33

Slide 33 text

ిྗΛิ͏ͨΊʹ έʔϒϧΛܨ͗௚͢

Slide 34

Slide 34 text

ిྗΛิ͏ͨΊʹ έʔϒϧΛܨ͗௚͢

Slide 35

Slide 35 text

΍ͬͱಈ͍ͨʢଟগʣ

Slide 36

Slide 36 text

Θ͔ͬͨ͜ͱ ͲΕ͚ͩ؆୯ʹݟ͑ͯ΋ɺ ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈͳ͍ͱ Θ͔Βͳ͍ʂ

Slide 37

Slide 37 text

͝੩ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ ࢓૊ΈͳͲɺৄ͘͠஌Γ͍ͨํ͸ͪ͜Β IUUQT୹ॖKQBUN