Slide 1

Slide 1 text

go innovation 1.0

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

go innovation 1.0

Slide 4

Slide 4 text

03 ਓ͕ू·Ε͹ͦ͜ʹ͸จԽ͕ੜ·Ε·͢ɻ PUUPNBOʹ͸ͲΜͳਓ ͕ू·Γɺ ͲΜͳจԽ͕ࠜ෇ͩ͘Ζ͏ɻ ϢʔϞΞ͕͋ͬͯɺ εϚʔ τͰɺ ͠ͳ΍͔͕͋ͬͯ͞ɺਓʹ༏͍͠ձࣾɻগ͠ཉுΓͰ͕͢ ͦΜͳձࣾʹ͍ͨ͠ͳͱࢥ͍·ͨ͠ɻ ݴޠԽ͢Δͷʹ͸ɺ ೥ఔ͔͔ͬͯ͠·͍·͕ͨ͠ɺ ࣗ෼͕େ੾ʹ͠ ͍ͯΔՁ஋؍ɺ ஥ؒʹେ੾ʹ͠ ͯ΄͍͠Ձ஋؍ɺ ͦ͠ ͯɺ ࢓ࣄͰࠔͬ ͨͱ͖ͷ͋Ε΍͜Ε΍Λ੔ཧͨ͠ϒοΫʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ ΍ͬͯΈΔͱΘ͔ΔͷͰ͕͢ɺ େ੾ʹ͍ͨ͜͠ͱΛݴޠԽ͢Δͷ͸ ͱͯ΋೉͍͠Ͱ͢ɻ ૑ۀ࣌఺ͱ͍͏͜ͱ΋͋Γɺ ͩ͜ΘΓ΍ڧΈͳ Ͳ໌֬Ͱͳ͍͜ͱ΋ଟ͔͔ͬͨΒͰ͢ɻ ͨͩɺ ͳΜͱͳ͘ମͷ͍͍ ݴ༿Λฒ΂ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ ຊ౰ʹͦ͏ͳͷ͔ͳɺ ͦͷՁ஋؍͸ มΘΒͳ͍΋ͷͳͷ͔ͳͱɺ ॻ͍ͯ͸ফ͠ɺ ॻ͍ͯ͸ফ͠Λ܁Γฦ ͠ ͯࠓʹ͍ͨΓ·͢ɻ Ձ஋؍͕ϒʔϜͰ͋ͬͯ͸ܗ֚Խ͠ ͯ͠·͍·͢ɻ ͜ͷΧϧνϟʔ ϒοΫ͕ෆมͷ΋ͷ͔ɺ ϒʔϜͱͳͬͯ͠·͏͔͸ݱ࣌఺Ͱ͸Θ͔ Γ·ͤΜ͕ɺ ๯಄ʹॻ͍ͨ௨Γɺ ϢʔϞΞ͕͋ͬͯɺ εϚʔτͰɺ ͠ͳ΍͔͕͋ͬͯ͞ɺ ਓʹ༏͍͠ձࣾɻ PUUPNBO͸ͦΜͳձࣾΛ ໨ࢦ͠ɺ ೔ʑ׆ಈ͠ ͍͖͍ͯͨͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ ͸͡Ίʹ 00͸͡Ίʹ

Slide 5

Slide 5 text

PUUPNBOͷ$* ߟ͍͑ͨཧ૝ͷձࣾ ߟ͍͑ͨΩϟϦΞͷ͜ͱ ߟ͍͑ͨ੒௕ʹ͍ͭͯ ࠔͬͨͱ͖ͷ͋Ε͜Ε ͍͞͝ʹ 07 27 36 41 49 59 chapter 01 chapter 02 chapter 03 chapter 04 chapter 05 chapter 06 04 05

Slide 6

Slide 6 text

P ͷ $ U * U P N B O CI for ottoman chapter 01PUUPNBOͷ$* 06 07

Slide 7

Slide 7 text

08 09 CI for ottoman 01PUUPNBOͷ$* ͍ͭ΋ۙ͘ʹࡏΓଓ͚ɺ ৺஍Α͍΋ͷɺ Ѫ͞ΕΔ΋ͷɻ ಓ۩Ͱ͸ͳ͘ɺ ۙ͘ʹ͋Δ͜ͱʹ ҙຯΛݟग़ͤΔύʔτφʔʹͳΔ͜ͱΛɺ ࢲͨͪPUUPNBO͸໨ࢦ͠·͢ɻ ചΓखΑ͠ɺ ങ͍खΑ͠ɺ ੈؒΑ͠ɻ ਓͷՁ஋͸ಘͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ ༩͑ͨ΋ͷͰଌΒΕΔɻ ചΓखͱങ͍ख͕ڞʹຬ଍͠ɺ ࣾձߩݙͰ͖ΔੈքΛ໨ࢦͦ͏ɻ جຊཧ೦ɾ఩ֶ philosophy ະདྷ͕ࣧౄ͢ΔจԽΛͭ͘Δɻ ໨ࢦ͢ະདྷ vision ಇ͘ͱ฻Β͠Λߟ͑ɺ ͜Ε͔Βͷ ʮੜ͖ํʯ ΛσβΠϯ͢Δɻ Ռͨ͢໾ׂ mission ʮڞ૑ʯ ৽͍͠Ձ஋Λڞʹͭ͘Δɻ ͓٬༷΁ͷ໿ଋ promise ࡾํΑ͠ ܦݧʹউΔ஌ࣝ͸ͳ͍ɻ ࢹͯௌ͍ͯ৮ͬͯຯΘ͍೏͍Λײࣗ͡෼ͷײ֮ͱੈքΛҭͯΑ͏ɻ ඒҙࣝ͋ΔΞ΢τϓοτͰੈքΛڻ͔ͤΑ͏ɻ ޒײΑ͠ ৺͔͍ͮͰ͖ΔਓؒʹͳΖ͏ɻ ࢓ࣄྗ͚ͩͰ͸ັྗతͳਓؒʹ͸ͳΕͳ͍ɻ ཱࣗɾࣗ཯͠ɺ ਓͷ໾ʹཱͪɺ ஥ؒΛΞγετ͠Α͏ɻ ؾ഑ΓΑ͠ ͋Γํɾ࢟੎ value PUUPNBOͷՁ஋؍ chapter 01 00 / 08

Slide 8

Slide 8 text

10 11 ͍ ͭ ΋ ۙ͘ʹ ࡏΓଓ ͚ ɺ ৺ ஍ Α ͍ ΋ ͷ ɺ Ѫ ͞Ε Δ΋ ͷ ɻ ಓ ۩ Ͱ ͸ ͳ͘ɺ ۙ͘ʹ ͋ Δ͜ͱʹ ҙ ຯ Λ ݟ ग़ ͤ Δ ύ ʔτφ ʔ ʹ ͳ Δ͜ͱΛ ɺ ࢲ ͨ ͪ P U U P N B O ͸ ໨ ࢦ͠· ͢ɻ جຊཧ೦ɾ఩ֶ 01PUUPNBOͷ$* 01 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 9

Slide 9 text

12 13 ໨ࢦ͢ະདྷ εςΟʔϒɾδϣϒζ͕Ѫͨ͠ ʮષʯ ͷ৺ɻ ੈքʹশࢍ͞ ΕΔ ʮ΋͍ͬͨͳ͍ʯ ͱݴ͏Ձ஋؍ɻ ෆ׬શͰ͋Δ͜ͱΛ ඒ͘͠ײ͡Δ ʮဧͼऐͼʯ ͱ͍͏೔ຊಠಛͷࢥ૝ɻ ೔ຊ ਓͷݠڏ͔ͭ͞େ୾ͳओுΛදݱ͢Δ ʮ߇͑Ίʹ͍ͬ ͯʯ ͱ͍͏දݱͷ๛͔͞ͱԞߦ͖ɻ ·ͨɺ ೔ຊ͸ϝΠϯΧ ϧνϟʔ͚ͩͰͳ͘ɺ αϒΧϧνϟʔ΋ੌ͍ɻ ϚϯΨจ ԽΛච಄ʹΞχϝ΍ήʔϜ͸ੈքதͰѪ͞Ε͍ͯΔɻ ϥΠϑελΠϧͷม༰Ͱݴ͏ͳΒ͹ ʮ͓ͻͱΓ͞·ʯ ͱ͍ ͏จԽ΋ੜ·Εͨɻ ͜Ε͸ɺ ܦࡁ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ ଟ͘ͷ ਓΛ޾ͤʹ͢ΔจԽͩͱࢥ͏ɻ PUUPNBO͸͋ͨΒ͍͠ ࡏΓํΛൃݟ͠ɺ ະདྷ͕ ʮࣧౄʯ ͢ΔΑ͏ͳ ʮจԽʯ Λͭ͘ Δ͜ͱͰɺ ࣾձΛΑΓલʹਐΊ͍ͨɻ ະ ࣧ จ ͭ དྷ ౄ Խ ͘ ͕ ͢ Λ Δ Δ ɻ 01PUUPNBOͷ$* 02 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 10

Slide 10 text

14 15 ಇ ฻ ͜ ʮ σ ͘ Β Ε ੜ β ͱ ͠ ͔ ͖ Π Λ Β ํ ϯ ߟ ͷ ʯ ͢ ͑ Λ Δ ɺ ɻ ҥ৯ॅ؍ͷྖҬʹࣄۀΛల։͠ɺ ಇ͘ͱ฻Β͠Λߟ͑ Δɻ ਓੜͷҰେࣄͰ͋Δ࢓ࣄબͼɺ ͦ͜ʹඥͮ͘ॅ· ͍ɺ ೔ʑవ͏෰΍ޱʹ͢Δ΋ͷͳͲ ʮࣗ෼ͷελΠϧ ʢ఩ ֶʣ ʯ Λ͍࣋ͬͯΔͱ͍͏ਓ͸গͳ͍ͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ ͏ ͔ɻ ࢓ࣄ͚͕ͩ͢΂ͯͰ͸͋Γ·ͤΜ͕ɺ ࢓ࣄͳͯ͘͠ ਓੜΛޠΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍Ͱ͠ΐ ͏ɻ ݱࡏͷੈͷத͸ɺ ͜ͷಇ͘ͱ฻Β͕͠੾Γ཭͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹײ͡·͢ɻ ਓ ͷࢥ͍ͷࠜװʹ͋Δ ʮ؍ʯ ʹ޲͖߹͍ɺ ڞʹ੒௕͢Δ͜ ͱͰ ʮੜ͖ํʯ ͱͯ͠ͷ৬ۀબ୒ɺ ͦͯ͠฻Β͠ͷબ୒Λ ๛͔ʹ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ·ͨɺ ࢲͨͪࣗΒ΋Ձ஋ ൃ۷ɾ૑଄Λߦ͍ϥΠϑελΠϧͷఏҊΛߦ͍͖ͬͯͨ ͍ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ Ռͨ͢໾ׂ 01PUUPNBOͷ$* 03 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 11

Slide 11 text

16 17 ΍Γ͍ͨ͜ͱΛͱ͜ͱΜԠԉ͠·͢ɻ ݴ༿ʹ͢Δ͜ͱ͕ ೉͍͜͠ͱʹ΋ͱ͜ͱΜ޲͖߹͍·͢ɻ Ұॹʹߟ͑ڞʹ ϕετΛ୳͠·͢ɻ ڞʹ࡞ΔͷͰɺ ͨͩͷΠΤεϚϯʹ ͸ͳΓ·ͤΜɻ ҧ͏ͱࢥͬͨ͜ͱ͸ҧ͏ͱݴΘ͍ͤͯͨ ͖ͩ·͢ɻ ࣮ݱՄೳͰ͖ͦ͏ͳ͜ͱͰ͸ͳ͘ɺ େ୾ʹߟ ͑ɺ ߈Ίͷࣗ৴Ͱ޲͖߹͍·͢ɻ େ୾ʹࣦഊͨ͠ͱ͠ ͯ ΋ɺ ࣍ͷਖ਼ղΛݟ͚ͭΔ·Ͱڞʹ޲͖߹͍ଓ͚·͢ɻ ʮ ৽ ڞ ڞ ͠ ʹ ૑ ͍ ͭ ʯ Ձ ͘ ஋ Δ Λ ɻ ͓٬༷΁ͷ໿ଋ 01PUUPNBOͷ$* 04 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 12

Slide 12 text

18 19 ചΓखΑ͠ɺ ങ͍खΑ͠ɺ ੈؒΑ͠ɻ ਓͷ Ձ஋͸ಘͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ ༩͑ͨ΋ͷͰ ଌΒΕΔɻ ചΓखͱങ͍ख͕ڞʹຬ଍͠ɺ ࣾձߩݙͰ͖ΔੈքΛ໨ࢦͦ͏ɻ ܦݧʹউΔ஌ࣝ͸ͳ͍ɻ ࢹͯௌ͍ͯ৮ͬ ͯຯΘ͍೏͍Λײ͡ɺ ࣗ෼ͷײ֮ͱੈք ΛҭͯΑ͏ɻ ৽ح׻ܴɻ ඒҙࣝ͋ΔΞ΢τ ϓοτͰੈքΛڻ͔ͤΑ͏ɻ ৺͔͍ͮͰ͖ΔਓؒʹͳΖ͏ɻ ࢓ࣄྗͩ ͚Ͱ͸ັྗతͳਓؒʹ͸ͳΕͳ͍ɻ ࠔͬ ͨͱ͖͸͓ޓ͍༷ɻ ਓͷ໾ʹཱͪɺ ஥ؒ ΛΞγετ͠Α͏ɻ ࡾ ํ Α ͠ ޒ ײ Α ͠ ؾ ഑ Γ Α ͠ ͋Γํɾ࢟੎ ݸਓ ձࣾ ࣾձ ʢ֎໘ʣ Ձ஋؍ ʢ಺໘ʣ ࣗ෼ࣗ਎ ޒײΑ͠ ࣗ෼ͱࣾձͱͷؔ܎ੑ ࡾํΑ͠ ࣗ෼ͱ஥ؒͷؔ܎ੑ ؾ഑ΓΑ͠ ૊৫ͱࣾձͷؔ܎ੑ QSPNJTF ͓٬༷΁ͷ໿ଋ 01PUUPNBOͷ$* 05 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 13

Slide 13 text

20 21 ᕟΰγοΫମ#PME ᕟΰγοΫମ.FEJVN CZࣈᕟ޻๪ CZࣈᕟ޻๪ CMYK: RGB: PANTONE: HEX: 0 / 30 / 85 / 0 255 / 190 / 0 7409 C #FFBE00 CMYK: RGB: PANTONE: HEX: 0 / 0 / 0 / 100 0 / 0 / 0 Black C #00000000 NN 0.3x 0.3x 1x 0.3x 0.3x logotype symbol minimum size isolation area grayscale / negative color schemes typeface ottoman logo guidelines ITC Avant Garde Gothic Pro Bold by Monotype ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 !@#$%^&*[]_+ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ITC Avant Garde Gothic Pro Medium by Monotype ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 !@#$%^&*[]_+ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ͳͥPUUPNBOͳͷ͔ʁ ਎ۙʹ͋Δ෇ՃՁ஋ʹ͍ͭͯߟ͑ɺ ϥΠϑ ελΠϧʹϓϥεЋ ͠ ͍ͯΔ ʮPUUPNBOʯ ͷଘ ࡏʹண໨͠·ͨ͠ɻ ʮڞ૑ʯ ΛՁ஋؍ʹ͓͘ࢲ ͨͪʹͱͬͯɺ ৺஍Α͘ɺ Ѫ͞ΕΔPUUPNBO ͸ɺ ͱͯ΋͠ ͬ͘ Γ ͘ ΔγϯϘϧͰ͢ɻ ͳͥ͜ͷܗͳͷ͔ʁ ʮਓʯ ʹϑΥʔΧε͠ɺ ʮUUʯ Λ ʮPUUPNBOͱΫϥΠϯτʯ ʹݟཱͯɺ Ո۩ͷPUUPNBOΛϞνʔϑʹ ͨ͠ਧ͖ग़͠Λհ͠ ͯର࿩͠ ͍ͯΔΠ ϝʔδɻ ݴ༿ΛަΘ͢͝ͱʹɺ ޓ͍ʹཧղΛਂΊ߹͍ɺ ࠞ͟Γ߹͍ɺ ঃʑʹಉ͡৭ʹછ·͍͖ͬͯͳ͕Βɺ ࠷ऴతʹ͸ಉ͡ண஍఺Λ໨ࢦ͠ɺ ͦ͜ʹ ޲͔ͬͯಉ͡໨ઢͰدΓఴ͍ͳ͕ΒਐΜͰ͍͘ ͱ͍͏ϝ οηʔδΛࠐΊ·ͨ͠ɻ ͳͥ͜ͷ৭ͳͷ͔ʁ લ޲͖Ͱ࣮Γ͋Δର࿩ΛΠ ϝʔδ͠ɺ ͔͋ͨͨΈ΍҆৺ײͳͲͷ ҹ৅Λ༩͑Δམͪண͍ͨΠΤϩʔΛ࠾༻͠ ͍ͯ·͢ɻ PUUPNBOͷϩΰ VI / 01PUUPNBOͷ$* 06 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 14

Slide 14 text

22 23 company website company tools PUUPNBOͷσβΠϯ VI / 01PUUPNBOͷ$* 07 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 15

Slide 15 text

24 25 Ͳ ḷ ͠ ͏ Γ ͯ ΍ ண ͍ ͬ ͜ Δ ͯ ͏ ͷ ɻ ͱ ͔ ಇ͘ͱ฻Β͠Λߟ͑ɺ ͜Ε͔Βͷ ʮੜ͖ํʯ ΛσβΠϯ͢Δɻ mission ະདྷ͕ࣧౄ͢ΔจԽΛͭ͘Δɻ vision ϒϥϯσΟϯά ఻ΘΔίϛϡχέʔγϣϯ ΛσβΠϯ͢Δɻ 01 / ૊৫։ൃɾจԽৢ੒ ࿑ಇͰ͸ͳ͘ɺ ׆ಈͰ͖Δ ૊৫ΛσβΠϯ͢Δɻ 02 / ৔ॴʹറΒΕͳ͍ಇ͖ํ ࣍ੈ୅ͷϫʔΫελΠϧΛ σβΠϯ͢Δɻ 03 / ஍ํҠॅ΍̎ڌ఺ੜ׆ͳͲɺ ฻Β͍ͨ͠৔ॴͰͷ ಇ͘ΛσβΠϯ͢Δɻ 04 / ੜ׆ͷͩ͜ΘΓํΛߟ͑ɺ ηϧϑ಺লྗΛ σβΠϯ͢Δɻ 05 / ͜Ε͔Βͷੜ͖ํΛఏҊ͠ɺ ϥΠϑελΠϧΛ σβΠϯ͢Δɻ 06 / 01 03 05 02 ೥ 3 04 ೥ 5 06 ೥ XX 01PUUPNBOͷ$* 08 / 08 CI for ottoman chapter 01

Slide 16

Slide 16 text

ߟ ཧ ձ ͑ ૝ ࣾ ͨ ͷ ͍ think about ideal company chapter 26 27 02ߟ͍͑ͨཧ૝ͷձࣾ

Slide 17

Slide 17 text

28 29 02ߟ͍͑ͨཧ૝ͷձࣾ ΍Γ͕͍͕͋Γɺ ैۀһ͔ΒͷධՁ͕ߴ͍ձࣾɻ རӹ཰͕ߴ͘ɺ ౤ࢿՈ͔ΒͷධՁ͕ߴ͍ձࣾɻ ϑΝϯ͕ଟ͘ɺ ސ٬͔ΒͷධՁ͕ߴ͍ձࣾɻ تΜͰ͘ΕΔਓͷ਺͕ձࣾͷՁ஋Ͱ͢ɻ ཧ૝ͷձࣾͱ͸ɺ ࢓ࣄ͕໘ന͍ɺ རӹ͕ग़Δɺ ੈͷͨΊਓͷͨΊʹͳΔɺ ͷ͕ͭͦΖ͍ͬͯΔձࣾͩͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ձ ࣾ ͭ ධ ࢢ ͢ ɻ Ձ ৔ Δ Λ ͷ ཧ ૝ ձ ͱ ͸ʁ ࣾ ͷ ʢैۀһʹΑΔධՁʣ ࿑ಇࢢ৔ ʢ౤ࢿՈʹΑΔධՁʣ ࢿຊࢢ৔ ʢސ٬ʹΑΔධՁʣ ࡒࢢ৔ ࿑ಇࢢ৔ ʢैۀһʹΑΔධՁʣ ੈͷͨΊʹͳΔ ࡒࢢ৔ ʢސ٬ʹΑΔධՁʣ ࢓ࣄ͕໘ന͍ རӹ͕ग़Δ ࢿຊࢢ৔ ʢ౤ࢿՈʹΑΔධՁʣ 01 / 05 02 / 05 ཧ૝ͷձࣾ think about ideal company chapter 02

Slide 18

Slide 18 text

30 31 02ߟ͍͑ͨཧ૝ͷձࣾ ཧ೦͸ݸਓͷ΍Γ͕͍ʹ௚݁͠·͢ɻ ڞײ͍ͯ͠ͳ͍৔߹͸ɺ ΍Β͞Ε͍ͯΔͱײͯ͡͠·͏Ͱ͠ΐ ͏ɻ ͦΕ͸اۀɾݸਓ྆ํͷ੒௕ʹͱͬͯ ྑ͘ͳ͍ঢ়ଶͱݴ͑·͢ɻ ಇ͘ཧ༝͕ۚમతͳ݁ͼ͖͚ͭͩͰ͸ͳ͘ɺ ಇ͘ҙຯΛײ͡ɺ ΍Γ͕͍͕͋Δঢ়ଶɻ ͦͷͨΊʹձࣾ͸ཧ೦Λࣔ͠ɺ ࣾһʹ఻͑Δ͜ͱ͕ॏཁͩͱPUUPNBO͸ߟ͍͑ͯ·͢ɻ ܦ େ ཧ Ӧ ੾ ༝ ೦ ߟ Δ Λ ͑ ཧ ʹ ɻ 03 / 05 think about ideal company chapter 02

Slide 19

Slide 19 text

32 34 02ߟ͍͑ͨཧ૝ͷձࣾ اۀͷՁ஋؍ ࣗ෼ͷՁ஋؍ ॏͳΓ߹͏෦෼Λ ݟ͚ͭͯΈ·͠ΐ ͏ɻ ཧ೦ڞ༗ ԿͷͨΊʹ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δͷ͔ɺ ೔ʑͷߦಈ͕ཧ೦ͱܨ͕Ε͹࢓ࣄ͸΍Γ͕͍ʹมΘΔɻ ձࣾͱࣗ෼ͷڞ௨఺͕ݟ͔ͭΕ͹ɺ ձࣾͷཧ೦͕ ʮࣗ෼͝ͱʯ ʹͳΔɻ ཧ ձ ϝ ೦ ࣾ Ϧ ༗ ΋ τ ਓ ͋ ʹ Γ ΋ · ͢ ɻ ͸ ݸ ͕ ڞ ʹ ο ձ ڞ ࢓ ࣾ ௨ ࣄ ࣗ ͕ ָ ෼ ͋ ͠ ͷ Δ ͘ ͱ ͳ Γ · ͢ ɻ ͱ ఺ ͕ 04 / 05 05 / 05 ൑அج४͕໌֬ʹͳΓɺ ࢦࣔ଴͔ͪΒɺ ೳಈతͳ૊৫ʹɻ ࢓ࣄͷҙຯΛײ͡ɺ Ϟνϕʔγϣϯ61ɻ ίϛϡχέʔγϣϯίετ͕Լ͕Γɺ ܦӦɾࣄۀεϐʔυ͕޲্ɻ think about ideal company chapter 02

Slide 20

Slide 20 text

35 36 03ߟ͍͑ͨΩϟϦΞͷ͜ͱ think about a career ߟ Ω ͷ ͜ ͑ ϟ ͱ ͨ Ϧ ͍ Ξ chapter

Slide 21

Slide 21 text

36 37 มಈੑ volarity ෆ࣮֬ੑ uncertainty ෳࡶੑ complexity ᐆດੑ ambiguity 03ߟ͍͑ͨΩϟϦΞͷ͜ͱ intelligence quotient ஌ೳࢦ਺ emotional intelligence ৺ͷ஌ೳ adaptability quotient ٯڥࢦ਺ ༧ଌෆՄೳͳࣄଶΛ૝ఆͯ͠มԽΛड͚ೖΕΔྗɻ ໨ඪ΁ͷϏδϣϯΛ࣋ͬͯमਖ਼Ͱ͖Δྗɻ ৗʹߟ͑ͳ͕ΒߦಈΛଓ͚ΒΕΔྗɻ ઌͷݟ௨͕͠Ͱ͖ͳ͍࣌୅͔ͩΒͦ͜ɺ ߦಈ͠ͳ͕Βߟ͑ɺ ֶͼɺ يಓमਖ਼͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ PUUPNBO͸େ୾ʹνϟϨϯδ͠ɺ ੒ޭɾࣦഊ྆ํͷϓϩηεΛ஥ؒͱָ͠Έͳ͕Βɺ ֶͼͱ΋ʹ੒௕͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ *2 ʢݡ͞ʣ ͸ॏཁͳཁૉͰ͸͋Δ͕ɺ ͦΕ͚͕ͩ੒ޭཁҼͰ͸ͳ͍ؾ͕͢Δɻ &2 ʢڞײྗʣ ΋ॏཁͳཁૉͰ͸͋Δ͕ɺ ͦΕ͚ͩͰ͸Կ͔଍Γͳ͍ؾ͕͢Δɻ "2 ʢదԠྗʣ ͸Ͳ͏ͩΖ͏ ʁͦΕ΋੒ޭʹ͓͍ͯ֎ͤͳ͍େ੾ͳཁૉͩͱࢥ͏ɻ ࠓޙԿ͕ٻΊΒΕɺ ԿͷεΩϧΛҭͯΔͷ͕͍͍ͷͩΖ͏͔ɻ PUUPNBO͕ߟ͑ΔεΩϧɻ ͦΕ͸ॿ͚߹͑ΔεΩϧɻ ࣾ಺֎ɺ ޿͘஥ؒͱڠྗͯ͠લʹਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔεΩϧ͕ ະདྷͷ伴ͩͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ܦ ઌ ʮ ࡁ ͷ 7 ڥ ͑ $ ม ͍ ʯ ɺ ୅ ͷ ͳ " Խ ࣌ ɻ ؀ ݟ 6 ٻ ε Ί Ω Ε ͷ Δ ม ɻ Խ Β ϧ 01 / 04 02 / 04 ΩϟϦΞΛߟ͑Δඞཁੑ ΩϟϦΞΛߟ͑Δඞཁੑ think about a career chapter 03

Slide 22

Slide 22 text

38 39 03ߟ͍͑ͨΩϟϦΞͷ͜ͱ will ΍Γ͍ͨ͜ͱɺ ޷͖ͳ͜ͱɻ mast ٻΊΒ͍ͯΔ͜ͱɺ ظ଴ɻ can Ͱ͖Δ͜ͱɺ ಘҙͳ͜ͱɻ ΍Γ͍ͨ੒௕΁ͷෛՙόϥϯεɻ ଞऀ΁ͷߩݙʹΑΔঝೝόϥϯεɻ ಘҙΛ׆͔ͨࣗ͠ݾߠఆײͷόϥϯεɻ ಈػ ࣗ෼͕ຊ౰ͷͱ͜Ζ΍Γ͍ͨͷ͸Կ͔ɻ ࢓ࣄΛ௨ͯ͡ԿΛٻΊ͍ͯΔͷ͔ɻ Ձ஋ ͲͷΑ͏ͳ͜ͱΛ΍͍ͬͯΔࣗ෼ʹҙຯ΍Ձ஋Λײ͡Δͷ͔ɻ ೳྗ ࣗ෼͸Կ͕ಘҙ͔ɻ Կ͕Ͱ͖Δͷ͔ɻ Կ͕ۤखͳͷ͔ɻ ݸਓͷࢹ఺ ʢ಺ͳΔࢹ఺ʣ ظ଴ पғ͕ࣗ෼ʹԿΛظ଴͠ ͍ͯΔ͔ɻ ೳྗ पғͷظ଴ʹԠ͑ͯ੒ՌΛग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ɻ ߩݙ ೳྗΛൃش͢Δ͜ͱͰɺ ظ଴͞Εͨ੒ՌΛൃشͰ͖Δ͔ɻ ૊৫ͷࢹ఺ ʢ֎ͳΔࢹ఺ʣ 03 / 04 04 / 04 ࣗ෼ͷΩϟϦΞʹΦʔφʔγοϓΛ΋ͪɺ ࣗ෼ͷਓੜ͸ࣗ෼ͰܾΊΔͱ͍͏ҙࣝΛ΋͍ͬͯΔ͜ͱɻ ͍ ͱ ͍ ͸ ϟ Ξ Ϧ Ω ʁ ݸਓͱ૊৫ͷࢹ఺ͷௐ࿨͕͋ͬͯɺ ࣗ෼Β͍͠ΩϟϦΞ͕ͳΓͨͭɻ ͍ ͨ ͍ Ί ͭ ϟ େ ࢹ Ϧ ੾ ఺ Ξ ͳ ɻ ܗ ੒ ͷ Ω ʹ ͷ think about a career chapter 03

Slide 23

Slide 23 text

40 41 04ߟ͍͑ͨ੒௕ʹ͍ͭͯ think about our growth ߟ ੒ ͭ ͑ ௕ ͍ ͨ ʹ ͯ ͍ chapter

Slide 24

Slide 24 text

42 43 04ߟ͍͑ͨ੒௕ʹ͍ͭͯ ʢ΍Γ͍ͨ͜ͱʣ ޷͖ ʢ΍Γͨ͘ͳ͍͜ͱʣ ݏ͍ ʢܦݧ͕ͳ͍ʣ ෆಘҙ ʢܦݧ͕͋Δʣ ಘҙ ࣗ ཯ ࣗ ཱ ࣗ ಋ ε Ϛ Ω τ ͱ Ϋ ػ ɻ ͷ ಈ ε ϧ Ϧ ࣗ ͭ ಋ ࣗ ͭ ཱ ͍ ɾ ͯ ࣗ ɻ ཯ ͱ ͷ ʹ 01 / 05 02 / 05 ࣗΒΛཱͨͤɺ ࣗΒํ޲͚ͮΔ൑அɾߦಈ͕ͿΕͳ͍ਓ͸཯Λ͔ͬ͠Γ͍࣋ͬͯΔɻ ଞͷॿ͚Λඞཁͱͤͣɺ ࣗ෼ͷྗͰ্ཱ͕ͪΔɻ ͦΕ͕ ʮཱࣗʯ ɻ ཱͦͯͬͨ͋͠ͱ͸ɺ ࣗΒͷҙࢤͰํ޲͚ͮͯ͠ਐΜͰ͍͘ɻ ͦΕ͕ ʮࣗ཯ʯ ɻ ཏ਑൫Λ࣋ͪɺ ໨త஍Λඳ͖ࣗΒਐΉ͜ͱɻ ͦΕ͕ ʮࣗಋʯ ɻ PUUPNBO͸ɺ ʮ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࢓ࣄʹ͢Δʯ Λେ੾ʹͯ͠·͢ɻ ܦݧ͕ͳͯ͘΋΍Γ͍ͨ͜ͱʹ͸Ռ׶ʹνϟϨϯδ͠ɺ ෆಘҙͳ͜ͱ͸ॿ͚߹͍͖ͬͯ·͠ΐ ͏ɻ think about our growth chapter 04

Slide 25

Slide 25 text

ਂ Ί Δ 44 45 04ߟ͍͑ͨ੒௕ʹ͍ͭͯ ޿͛Δ ৽͍͠श׳Λ૿΍͢ɻ ࢓ࣄͱؔ܎ͷͳ͍झຯΛݟ͚ͭΔɻ ϝϯλʔΛݟ͚ͭΔɻ ߴ͍౰ࣄऀҙࣝɾ໨ઢͰ ෺ࣄΛݟΔɻ ࢓ࣄʹͻͱ޻෉ΛՃ͑ͯΈΔɻ ೉͍͠࢓ࣄʹՌ׶ʹ νϟϨϯδ͢Δɻ ֶͼΛΞ΢τϓοτ͢Δɻ ػձΛͭ͘Δɻ େ୾ʹ௅Έ࠳ં΍ ࣦഊܦݧΛੵΉɻ Χοπཧ࿦͸ɺ ϋʔόʔυେֶڭतͷϩόʔτ ɾ Χοπࢯ͕ఏএͨ͠ ϚωʔδϟʔʹٻΊΒΕΔͭͷೳྗͷ͜ͱͰ͢ɻ ͲΕ΋େ੾ͳεΩϧͰ͕͢ɺ ҰݴͰ͍͏ͱ ʮ૬खΛࢥ͍΍ΕΔ૝૾ྗʯ ͕ Ϛωʔδϟʔʹ͸ඞཁͱ͍͏ҙຯͩͱPUUPNBO͸ղऍ͍ͯ͠·͢ɻ ώϡʔϚϯεΩϧ͸ৗʹେࣄɻ ໾ʹཱͬͯѪ͞Ε͍ͯ͜͏ɻ katz model ίϯηϓνϡΞϧεΩϧ ɾ໰୊ͷຊ࣭Λ೺Ѳ͠ղܾʹಋ͘ྗ ɾ෺ࣄΛ֓೦Խ͠ ͯଊ͑Δྗ ɾ໰୊ൃݟɺ ղܾɾ෼ੳɺ ઓཱུҊ ώϡʔϚϯεΩϧ ɾ ίϛϡχέʔγϣϯೳྗ ɾ ϓϨθϯςʔγϣϯೳྗ ɾωΰγΤʔγϣϯೳྗ ςΫχΧϧεΩϧ ɾۀ຿਱ߦೳྗ΍ۀք஌ࣝ ɾۀք஌ࣝ ɾઐ໳ٕज़ top middle lower ੒ ޿ ਂ ௕ ͛ Ί ɾ ɻ ํ ߴ ޲ Ί Δ ɾ ͷ Δ Δ 03 / 05 04 / 05 ε ٻ ς Ί ͭ δ Ε ε ͝ Δ Ω ͱ ϧ ʹ ɻ ʔ Β ͷ ಈ͔ͳ͚Ε͹੒௕͸ͳ͍ɻ ੒௕͍ͨ͠ͱࢥ͏ͷͰ͋Ε͹ɺ ಄ͱମΛͱʹ͔͘ಈ͔͢ɻ ܦݧΛ޿͛ɺ ࣗ෼ΛߴΊɺ ࣗ෼ΛਂΊΔɻ ເதͰ΍ͬͯৼΓฦΕ͹ͦ͜ʹ͸੒௕ͨࣗ͠෼͕͍Δ͸ͣɻ ߴ Ί Δ think about our growth chapter 04

Slide 26

Slide 26 text

46 47 04ߟ͍͑ͨ੒௕ʹ͍ͭͯ ৬ਓ ໨తಛʹͳ͠ɻ ʢ੟ಊݐઃ͸ଞਓ͝ͱʣ ʮϨϯΨΛੵΜͰ͍Δʯ ໨త৯͏ͨΊɻ ʢ੟ಊݐઃ͸ଞਓ͝ͱʣ ʮۚΛՔ͍Ͱ͍Δͷ͞ʯ ৬ਓ ໨తޙੈʹ࢒ΔݐઃࣄۀʹՃΘΔͨΊɻ ʢ੟ಊݐઃ͸ࣗ෼͝ͱʣ ʮେ੟ಊΛ଄͍ͬͯΔʯ ৬ਓ 05 / 05 ࢹ ώ ͓ ࠲ ϯ ਓ ࿩ ҭ ʹ Ϩ Δ Δ Ψ ͑ Έ ͯ ͳ ϯ ͏ ੵ Ͱ ͷ Λ τ ͷ ɻ ໨ඪ͸ଞऀ͔Β༩͑ΒΕΔ͜ͱ͕͋ͬͯ΋ɺ ໨త͸ଞऀ͔Β͸༩͑ΒΕ·ͤΜɻ ࢓ࣄͷҙຯ͸ࣗ෼Ͱݟग़͢΋ͷ͔ͩΒͰ͢ɻ ޲͖߹͍ͬͯΔ࢓ࣄ͕ ʮࣗ෼͝ͱʯ ͔ ʮଞਓ͝ͱʯ ͔ɻ ཱͪࢭ·ͬͯ͠·ͬͨͱ͖͸ɺ ࣗ෼ͷؾ࣋ͪΛ;Γ͔͑ͬͯΈΑ͏ɻ think about our growth chapter 04

Slide 27

Slide 27 text

48 49 05ࠔͬͨͱ͖ͷ͋Ε͜Ε Χλν͔ΒೖΔ ͭฒ΂ͯΈΔ ٙ໰͸ޱʹͩ͠ ͯΈΔ ࡟ͬͯΈΔ ֆʹ͠ ͯΈΔ ਤղ͠ ͯΈΔ श׳Λ଍͠ ͯΈΔ 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / ߦ͖٧·ͬͨͱ͖ɺ ΞΠσΞ͕ग़ͳ͍ͱ͖ʹ ோΊͯΈͯ΄͍͜͠ͱɻ try it! - if you are confused ࠔ ͷ ͋ ͬ Ε ͨ ͜ ͱ Ε ͖ chapter

Slide 28

Slide 28 text

50 51 05ࠔͬͨͱ͖ͷ͋Ε͜Ε ͔ Β ೖ Δ ΠϝʔδͰ͖͍ͯͳ͍΋ͷ͸ɺ ࣮ݱ͢Δͷ͕೉͍͠ɻ ͦΜͳͱ͖͸ɺ ཧ૝ͷΠϝʔδΛ໌֬ʹͯ͠ΈΑ͏ɻ ηϧϑΠϝʔδΛ͋͛ΔҙຯͰ΋Χλν͔ΒೖΔͱྑ͍͜ͱ͕ଟ͍ɻ ͖ͬͱྑ͍ΞΠσΞ͕ු͔ͼɺ ղܾࡦ͕ग़ͯ͘Δ͸ͣɻ ͻͱͭͰΘ͔Βͳ͍΋ͷ͸ɺ ;ͨͭฒ΂ɺ ΋͏ͻͱͭ଍ͯ͠ ͭฒ΂Δͱҧ͍͕ݟ͑ͯ͘Δɻ ̏ Έ ͭ ΂ Δ ͯ 01 / 07 02 / 07 try it! - if you are confused chapter 04

Slide 29

Slide 29 text

52 53 ٙ ͩ Έ ໰ ʹ ͠ Δ ͸ ͯ Έ ͬ Δ ͯ 05ࠔͬͨͱ͖ͷ͋Ε͜Ε ଧͪ߹Θͤதʹɺ ײͨ͜͡ͱ΍ؾ͍ͮͨ͜ͱɺ ஌Βͳ͍͜ͱ΍Θ͔Βͳ͍͜ͱɺ ͦΜͳͱ͖͸ɺ ΋ͬͱ஌Γ͍ͨɺ ৄ͘͠ڭ͑ͯ΄͍͠ͱ͍ͬͯΈΔɻ ͦͷ࣭໰͸ɺ ૬खͷࢥߟΛਂΊΔ͖͔͚ͬ΍ɺ ϓϩδΣΫτͷ஥ؒʹ৽͍͠ؾ͖ͮΛ༩͑Δ͖͔͚ͬʹͳΔɻ ϘϦϡʔϜ͕͋Δͱ҆৺ͯ͠͠·͍͕͕ͪͩɺ ͦͷͿΜԿ͕ݴ͍͍ͨͷ͔Λઆ໌͢Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔɻ ·ͨɺ ड͚औΔଆ΋ཧղ͢Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔɻ ୹͘γϯϓϧʹɺ ϫϯηϯςϯεʹͩ͜ΘΔɻ 03 / 07 04 / 07 try it! - if you are confused chapter 04

Slide 30

Slide 30 text

54 55 05ࠔͬͨͱ͖ͷ͋Ε͜Ε ͠ ʹ ͯ Έ Δ ͠ ͯ Έ Δ ϏδϡΞϧʹͨ͠ํ͕఻ΘΓ΍͍͢͜ͱ͕ଟ͋͘Δɻ ϘϦϡʔϜͷΠϝʔδ΍ɺ ਓͷද৘ͳͲ͸ɺ จষΑΓ΋ѹ౗తʹ఻ୡ଎౓͕଎͍ɻ ೉͍͜͠ͱ΋ɺ ͦΕͧΕͷؔ܎ੑΛԣʹΘ͚ͨΓɺ ॎʹ੔ཧͨ͠Γɺ ൺֱͯ͠ΈΔͱΘ͔Γ΍͘͢ͳΓ·͢ɻ ·ͨɺ ఻͑Δͱ͖΋Θ͔Γ΍͘͢ͳΔͨΊɺ ૬ख͔Β΋ت͹Ε·͢ɻ 05 / 07 06 / 07 try it! - if you are confused chapter 04

Slide 31

Slide 31 text

56 57 05ࠔͬͨͱ͖ͷ͋Ε͜Ε ෺଍Γͳ͞΍ɺ ೔ʑͷੜ׆ʹ๞͖Λײͨ͡ͱ͖ɻ ৽͍͠श׳Λ଍ͯ͠ΈΔͱੈք͕มΘΓ·͢ɻ ͦΜͳͱ͖͸ɺ ࢥ͍͖ͬͯ৽͍͜͠ͱΛ͸͡ΊͯΈ·͠ΐ ͏ɻ ଍ Έ ͠ Δ Λ ͯ 07 / 07 try it! - if you are confused chapter 04

Slide 32

Slide 32 text

͞ ͍ ͝ ʹ chapter 58 59 06͍͞͝ʹ epilogue

Slide 33

Slide 33 text

60 06͍͞͝ʹ P U U P N B O ͸ ɺ ࿑ ಇͰ ͸ͳ͘ ׆ ಈ ͢Δ૊ ৫Ͱ ͋Γ͍ͨ ɻ ਓੜΛߟ͑Δ͏͑Ͱɺ ಇ͘ͱ͍͏ͷ͸੾ͬͯ΋੾Εͳ͍΋ͷͰ͢ɻ ࢠͲ΋ʹເΛਘͶΔͱɺ ଟ͘ͷ৔߹ɺ ৬ۀͷ࿩ʹͳΔͷͰ͸ͳ͍Ͱ ͠ΐ ͏͔ɻ ࢲͷ༮গ࣌୅͸ɺ εϙʔπબख΍ɺ ֶߍͷઌੜɺ ܯ࡯׭ ͱ͍ͬͨເ͕ଟ͔ͬͨΑ͏ʹࢥ͍·͢ɻ PUUPNBOͰ͸ɺ ੜ͖ํͱ͠ ͯͷ৬ۀબ୒͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺ ͦ͠ ͯɺ ฻Β͠ํؚΊͨηϯεͷྑ͍ ੜ׆Λߟ͑Δ͜ͱͰɺ ະདྷ͕ࣧౄ͢ΔΑ͏ͳจԽ ʢߟ͑ํʣ Λͭ͘ Γ ͍ͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ࢓ࣄʹಇ͔͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺ ໨తʹ޲͔ͬ ͯ׆ಈͰ͖Δ૊৫Λ໨ࢦ͠ɺ Ϗδϣϯ࣮ݱʹ޲͚ɺ େ୾ʹ௅Έɺ ࣦ ഊͱ੒ޭΛ஥ؒͱָ͠Έͭͭɺ ͦΜͳ࢓ࣄΛ௨͠ ͯɺ ҰาҰาਐΜ Ͱ͍͖͍ͨͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ ࣮ݱʹ޲͚ͯ͸ɺ օ͞Μͷྗ͕ඞཁͰ ͢ɻ ͓ޓ͍ͷڧΈΛੜ͔ͨ͠૊৫ΛҰॹʹͭ͘ ͍͖ͬͯ·͠ ΐ ͏ɻ 01 / 01 epilogue chapter 06 ͍͞͝ʹ

Slide 34

Slide 34 text

No content