Slide 1

Slide 1 text

ώϥϚαͷ׆ಈʹ͍ͭͯ ~େ͖͘൓ল খ͘͞੒௕~ GMOϖύϘ גࣜձࣾ ͚Μ͚Μ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

ሟိलే ͚Μ͚Μ @kenken_monasyu ɾ1993/10/27 ੜ·Ε(26ࡀ) ɾGMOϖύϘ גࣜձࣾɹ ΤϯδχΞ ɾ຤٢ग़਎ ɾि຤ͨ·ʹ೶Ո

Slide 4

Slide 4 text

ࣛࣇౡNLͷ͜ͱΛॻ͖·ͨ͠ ྑ͔ͬͨΒಡΜͰ͍ͩ͘͞ʂʂʂ ୭͔͕ϦϯΫΛషͬͯ͘ΕΔ͸ͣ

Slide 5

Slide 5 text

ώϥϚα

Slide 6

Slide 6 text

ώϥϚαͱ͸ʁ

Slide 7

Slide 7 text

ܦݧͷ༗ແʹؔΘΒͣ ࣭ͷߴ͍৽نࣄۀΛ ૑଄͢ΔνʔϜ

Slide 8

Slide 8 text

ࣗ෼ͨͪͰαʔϏεΛ࡞ͬͯ

Slide 9

Slide 9 text

࣮຿ܦݧΛੵ΋͏ʂʂʂ

Slide 10

Slide 10 text

ΞϓϦ։ൃͷ ֶੜɾࣾձਓαʔΫϧ

Slide 11

Slide 11 text

ͲΜͳਓ͕ࢀՃ͍ͯ͠Δͷ͔

Slide 12

Slide 12 text

ɾΤϯδχΞΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ ɾࣾձਓ ɾֶੜ ɾݱ໾ΤϯδχΞ ݱࡏ̍̏ਓ͕׆ಈ͍ͯ͠·͢

Slide 13

Slide 13 text

׆ಈͷ༷ࢠ

Slide 14

Slide 14 text

ि̍MTG

Slide 15

Slide 15 text

ࠓ·Ͱ΍ͬͨ͜ͱ ݱࡏ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

Slide 16

Slide 16 text

ࠓ·Ͱ΍ͬͯ͜ͱ ɾToDoΞϓϦ࡞੒ ɾػೳΛ௥Ճ͍ͯ͘͠՝୊ ݱࡏ΍͍ͬͯΔ͜ͱ ɾϨγϐαΠτͷ࡞੒ ࢖༻ݴޠɿLaravel

Slide 17

Slide 17 text

ྑ͔ͬͨ͜ͱ

Slide 18

Slide 18 text

ɾ࣮ࡍʹ৽͍͠෺ΛΈΜͳͰߟ͑ͯɺͦΕΛ ࡞ΔମݧΛͰ͖Δ͜ͱ ɾࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυʹରͯ͠ϨϏϡʔΛ͠ ͯ΋Β͑Δ ɾΤϯδχΞ༑ୡ͕૿͑ͨ͜ͱ ɾ৽͍ٕ͠ज़ʹ৮ΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ ɾपΓͷब׆ঢ়گ͕ϦΞϧʹฉ͚͓ͯ΋͠Ζ ͍͜ͱ

Slide 19

Slide 19 text

ϨϏϡʔͷ༷ࢠ

Slide 20

Slide 20 text

ਏ͔ͬͨ͜ͱ

Slide 21

Slide 21 text

ɾ͕࣌ؒࢥ͏Α͏ʹऔΕͣʹਐḿ͕ ग़ͤͳ͔ͬͨ͜ͱ ɾϞνϕʔγϣϯ͕อͯͣ՝୊ͷਐΈ ͕ѱ͘ͳΓɺʰ࠷ۙαϘͬͯ·͢Ͷʱ ͱGͬ͘Μ͔Β͚ͳ͞Εͨ͜ͱ

Slide 22

Slide 22 text

·ͱΊ

Slide 23

Slide 23 text

ڵຯ͕͋Δํ͕͍ͨΒͥͻ ώϥϚα΁ ↓ ୭͔ϦϯΫΛషͬͯ͘Ε͍

Slide 24

Slide 24 text

͝੩ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂʂ