Slide 1

Slide 1 text

ΠϯϑϥɾΫϥ΢υɾSREΤϯδχΞ ڭҭʹ͍ͭͯ @adachin0817

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ • SENSYN ROBOTICS/SRE • ݸਓࣄۀओ ɾϕϯνϟʔاۀͷSREਪਐ • @adachin0817 • RVIRUS0817 • adachin.me • blog.adachin.me • wiki.adachin.me • OSS :

Slide 4

Slide 4 text

https://blog.adachin.me/archives/48712 ͓ӄ༷ͰϝϯςΟʔ਺͕ 250ਓ௒͑·ͨ͠!

Slide 5

Slide 5 text

https://menta.work/plan/442

Slide 6

Slide 6 text

۩ମతʹͲΜͳ͜ͱΛ ΍Δͷ͔

Slide 7

Slide 7 text

·ͣ͸എܠ͔Β

Slide 8

Slide 8 text

ΠϯϑϥΤϯδχΞͷ࢓ࣄͱ͸ • σʔληϯλʔͰϥοΩϯά • ഑ઢͱωοτϫʔΫػثઃఆ • αʔόʔߏங • Կ͔͋Ε͹24࣌ؒো֐ରԠ • ମྗ͕ͳ͍ͱΩπΠ

Slide 9

Slide 9 text

Ϋϥ΢υͷ࣌୅ • ࠓͷ࣌୅Ϋϥ΢υΛ࢖͑ͳ͍ͱऔΓ࢒͞ΕΔ • ΦϯϓϨϛε͔ΒΫϥ΢υ΁Ҡߦ͢Δاۀ͕૿Ճ • ࠓޙ͸AWS,GCP,AzureͳͲΛ৮ΕΔΤϯδχΞ΁ • Ϋϥ΢υʹڧ͍ਓࡐΛཉ͕͍ͬͯ͠Δ • Ή͠ΖͰ͖ͳ͍ਓࡐ͕ଟ͍ • ࢢ৔Ձ஋͕ߴ͍

Slide 10

Slide 10 text

ΠϯϑϥΤϯδχΞ͔ΒSRE΁ • SRE(Site Reliability Engineering) • ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞతͳࢥߟ͕໰ΘΕΔ • αʔόʔɺϛυϧ΢ΣΞͷՄ༻ੑͷҡ࣋ɾ޲্ • ύϑΥʔϚϯεͷ޲্ • ։ൃ؀ڥͷ੔උ • αʔόϓϩϏδϣχϯά/ΠϯϑϥίʔυԽ • CI/CDͷ੔උ • ؂ࢹ/ϞχλϦϯά/ΦϒβʔόϏϦςΟ (SLI/SLO) • Data Lake(ϩάऩूɺ෼ੳج൫ͷߏங/ӡ༻) • ηΩϡϦςΟͷ୲อ • ϓϩάϥϛϯάೳྗ(πʔϧ࣮૷) • ΞϓϦέʔγϣϯͷཧղ

Slide 11

Slide 11 text

ΠϯϑϥपΓ͕৮ΕΔΤϯδχΞʹͳΔ͜ͱͰʁ • αʔόʔͷߏங΍ো֐ରԠɺݪҼௐࠪͳͲղܾ͢Δྗ͕૿͑Δ • ΠϯϑϥपΓΛ୲͍։ൃϝϯόʔ΁ͷࢧԉ͕Ͱ͖Δ • ։ൃ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΕ͹ɺͲ͜Ͱ΋׆༂Ͱ͖Δ • ΠϯϑϥϨΠϠʔ͸ΞϓϦͱൺ΂ͯ೉͍͠ҹ৅ • ܁Γฦ͠܇࿅ͱٕज़Λָ͠Ή͜ͱ • ָ͠Ί͹ਓੜ๛͔ʹ

Slide 12

Slide 12 text

ΠϯϑϥɾΫϥ΢υɾSREΤϯδχΞ ڭҭͰ఻͍͑ͨ͜ͱ

Slide 13

Slide 13 text

ݱ৔ϨϕϧͷΤϯδχΞʹͳΔͨΊʹ • AWS΍Ϋϥ΢υΛѻ͑ͯ΋ݱ৔Ϩϕϧʹ͸ͳΕͳ͍ • AWS͹͔Γૢ࡞͢Δ͜ͱ͸جຊͳ͍ • ߏஙɺอकɺ։ൃ؀ڥͷ੔උɺ؂ࢹɺίετɺΞϓϦपΓͷཧղͳͲܦݧ͢Δඞཁ͋Γ • طଘͷΠϯϑϥ؀ڥ͕ͲͷΑ͏ʹಈ͍͍ͯΔͷ͔೺Ѳ͢Δͱ͜Ζ͔Β࢝ΊΔ • ։ൃϝϯόʔ͕ԿΛٻΊ͍ͯΔͷ͔ٕज़Ξϓϩʔν͢Δ͜ͱ • ࢿ֨͸ࣗ෼ͷ஌ࣝΛఆண͢Δ΋ͷͰ͋ͬͯస৬ͷͨΊͰ͸ͳ͍(ࢿ֨͸০Γ)

Slide 14

Slide 14 text

਎ʹ෇͚ΒΕΔεΩϧ (ϩʔυϚοϓ)

Slide 15

Slide 15 text

਎ʹ͚ͭΒΕΔεΩϧ(ϩʔυϚοϓ)

Slide 16

Slide 16 text

ਐΊํͱकͬͯ΄͍͜͠ͱ • ݸਓͷࡋྔͰ͕͢ɺ1λεΫҰिؒͰऴΘΒ͢ͷΛ໨ඪʹ • GitHubͷissuesΛ࢖ͬͯ՝୊Λ࡞੒ • ϝϯςΟʔ༻άϧʔϓνϟϯωϧ #mentee(Ϟνϕҡ࣋ˢ) • ࣗΒใࠂͱίϛϡχέʔγϣϯΛऔΔ͜ͱ • ෼͔Βͳ͔ͬͨΒϖΞϓϩͯ͠ϑΥϩʔ͠·͢ • (30෼)ϏσΦ௨࿩ͰͷϖΞϓϩ • Slack,ϏσΦ௨࿩(ฏ೔19࣌ʙ౔೔͍ͭͰ΋) • ՝୊Λ΍ΔͷͰࢲͱ࢓ࣄ͍ͯ͠ΔΠϝʔδ(OJT)

Slide 17

Slide 17 text

#menteeνϟϯωϧͰͷΞ΢τϓοτ

Slide 18

Slide 18 text

ίϛϡχςΟ׆ಈ • https://menta-sre-adachin.connpass.com/

Slide 19

Slide 19 text

࣮ࡍʹड͚ͯΈͯ

Slide 20

Slide 20 text

࣮ࡍʹड͚ͯΈͯ

Slide 21

Slide 21 text

ΠϯϑϥɾΫϥ΢υɾSREΤϯδχΞ ڭҭ ۃʹ͍ͭͯ

Slide 22

Slide 22 text

ΠϯϑϥɾSREΤϯδχΞڭҭ ۃʹ͍ͭͯ • ௥ՃͰECS/FargateͷϑΥϩʔ • CircleCIͰͷίϯςφσϓϩΠ • Φʔτεέʔϧ • DatadogͰͷίϯςφ؂ࢹํ๏ • ϩάج൫ͷ࣮૷ • ि7~(Կ࣌ؒͰ΋)ϏσΦ௨࿩ͰͷϖΞϓϩ • ຖि1ճͷ1on1

Slide 23

Slide 23 text

ΠϯϑϥͳΜͰ΋૬ஊ ʹ͍ͭͯ

Slide 24

Slide 24 text

ΠϯϑϥͳΜͰ΋૬ஊʹ͍ͭͯ • ϙʔτϑΥϦΦͷAWS/ΠϯϑϥߏஙϑΥϩʔ • AWS/ΠϯϑϥपΓ૬ஊ • PHP(Laravel,CakePHP),Ruby/Rails؀ڥߏங • ΠϯϑϥपΓϨϏϡʔ(ϕετϓϥΫςΟε) • DockerͰͷ։ൃ؀ڥ • ECS/FargateͰͷσϓϩΠपΓ • స৬ͷ૬ஊ

Slide 25

Slide 25 text

࣮ࡍʹड͚ͯΈͯ

Slide 26

Slide 26 text

࣮ࡍʹड͚ͯΈͯ

Slide 27

Slide 27 text

ະܦݧ͔Β ΤϯδχΞ΁స৬੒ޭ ࣮੷👑

Slide 28

Slide 28 text

ະܦݧ͔ΒΤϯδχΞ΁స৬੒ޭʂ

Slide 29

Slide 29 text

·ͱΊ • ͢΂ͯ΍Γൈ͘ͱʂʁ • ͦͷޙͷٕज़/ΩϟϦΞ૬ஊ͸SlackͰແྉϑΥϩʔ͠·͢ʂ • ͋ͳͨ͸ΠϯϑϥपΓʹৄ͘͠ͳ͓ͬͯΓҰาલਐʂ • ࣗ૸ྗ͕஁͑ΒΕ͍ͯΔʂ • ݱ৔ϨϕϧΛֶ΂ΔͷͰస৬ޙʹ׆͔ͤΔʂ

Slide 30

Slide 30 text

͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ʂ