Slide 1

Slide 1 text

͸ͯͳͰ ҰਓલͷΤϯδχΞ
 ʹͳΔํ๏ id:hakobe932

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ෬Ҫ ༸ฏ id:hakobe932 @hakobe νʔϑΤϯδχΞ(৽ถ)
 ͸ͯͳϒϩά ΤϯδχΞ

Slide 3

Slide 3 text

http://developer.hatenastaff.com/entry/2016/09/01/163542

Slide 4

Slide 4 text

@YAPC::Asia 2014 http://yapcasia.org/2014/talk/show/d557ddbe-fde4-11e3-b7e8-e4a96aeab6a4

Slide 5

Slide 5 text

http://hakobe932.hatenablog.com/entry/2016/04/15/142756

Slide 6

Slide 6 text

৽ଔ̓೥໨

Slide 7

Slide 7 text

͸ͯͳϒϩά͸ͯͳϒοΫϚʔΫ .BDLFSFM͸ͯͳμΠΞϦʔ
 ͸ͯͳΩʔϫʔυ#,6."͸ͯͳελʔ ਓྗݕࡧ͸ͯͳ͸ͯͳϑΥτϥΠϑ
 ͏͝ϝϞ͸ͯͳ͸ͯͳίίϓϥοτϑΥʔϜ

Slide 8

Slide 8 text

͸ͯͳͰҰਓલͷ ΤϯδχΞʹͳΔํ๏

Slide 9

Slide 9 text

ฉ͑͜Δݬௌ

Slide 10

Slide 10 text

ҰਓલͷΤϯδχΞͬͯ? ˒͜͏ͳΓ͍ͨͱࢥ͏ΤϯδχΞͷ૾ ❖͓·͑͸ҰਓલͷΤϯδχΞͳͷ͔? • ͨͿΜৗʹҧ͏… ❖Ͱ΋৽ଔͷ͜Ζͷࣗ෼͕ࠓͷࣗ෼ΛݟͨΒ
 ͦ͏ݴͬͯ͋͛ΕΔ͔΋

Slide 11

Slide 11 text

͓࿩͢Δ͜ͱ ❖͸ͯͳʹ͓͚ΔΤϯδχΞ੍౓ ❖͋Δ৽ଔΤϯδχΞ(hakobe932)ͷ৔߹ ❖ҰਓલͷΤϯδχΞʹͳΕΔ૊৫ʹ

Slide 12

Slide 12 text

͸ͯͳʹ͓͚Δ ΤϯδχΞ੍౓

Slide 13

Slide 13 text

❖ 2001೥ژ౎Ͱ૑ۀɻ ❖ ࣾһ໿100໊ (ژ౎ɾ౦ژ΄΅ಉ਺) • ΤϯδχΞ͸ͦͷ൒෼͘Β͍ ❖ ΢ΣϒαʔϏεΛͭͬͯ͘·͢ • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫɺ͸ͯͳϒϩάɺetc.. ❖ 2016೥2݄ Ϛβʔζ্৔ ͸ͯͳ

Slide 14

Slide 14 text

❖ ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ • αʔϏενʔϜʹॴଐ͠ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃΛߦ͏ ❖ ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯΤϯδχΞ • αʔϏεΛࢧ͑ΔγεςϜ΍Πϯϑϥͷߏஙӡ༻ ΤϯδχΞͷ৬छ

Slide 15

Slide 15 text

ΤϯδχΞͷ୲౰ྖҬ ωοτ ϫʔΫ αʔό ӡ༻ ϛυϧ ΢ΣΞ ӡ༻ όοΫ Τϯυ ϑϩϯτ Τϯυ ΞϓϦ νʔϜ ӡ༻ αʔϏε اը ΞϓϦέʔγϣϯ ΤϯδχΞ ΢Σϒ
 ΦϖϨʔγϣϯ
 ΤϯδχΞ ୲౰ྖҬ

Slide 16

Slide 16 text

• ΤϯδχΞΛࢧԉ͢ΔνʔϜԣஅͷ૊৫ ❖γχΞΤϯδχΞ • ΤϯδχΞҰਓͻͱΓͷϝϯλϦϯά/ڭҭ/ධՁ
 ٕज़ྗ޲্/੒௕ࢧԉ ❖νʔϑΤϯδχΞ • ํ਑ΛܾΊΔ/શମͷ·ͱΊ໾ ΤϯδχΞ૊৫: ٕज़άϧʔϓ

Slide 17

Slide 17 text

✓ઐ໳ੑΛߴΊͯ׆༂ ✓ٕज़άϧʔϓͰ׆༂ • → γχΞ → νʔϑ ✓νʔϜӡ༻΍اըྗΛߴΊͯ׆༂ • → σΟϨΫλ ͸ͯͳΤϯδχΞͷΩϟϦΞ

Slide 18

Slide 18 text

͋Δ৽ଔΤϯδχΞ hakobe932 ͷ৔߹

Slide 19

Slide 19 text

• 2008೥ ॳ୅͸ͯͳΠϯλʔϯࢀՃ → ֶੜΞϧόΠτ • ࣾһελοϑ͔ΒͷࢦࣔͰλεΫΛ͜ͳ͢ ❖ ٕज़ • Perl / JavaScript / MySQL / git /
 ςετͷ΍Γํ / λεΫͷਐΊํ ೖࣾલ: Πϯλʔϯ → ΞϧόΠτ

Slide 20

Slide 20 text

❖ Ұϲ݄ΈͬͪΓֶͿ • ࣮ࡍͷαʔϏε։ൃΛମݧ͢Δ • ಇ͖ํ΍ελοϑͷงғؾΛֶͿ • ੒ޭମݧɺ΍͍͚ͬͯΔࣗ৴ ❖ Πϯλʔϯग़਎ऀ͸ଟ͍ • 3ׂऑ͘Β͍ ͸ͯͳαϚʔΠϯλʔϯ (2008 ~)

Slide 21

Slide 21 text

• Πϯλʔϯܦݧऀ͸ٕज़ݚमͳ͠ (※ࠓ͸͋Γ·͢) • αʔϏεʹ഑ଐ → ͸ͯͳίί ❖ ٕज़ • αʔόߏ੒ͷཧղ / σϓϩΠ /
 ϩάͷݟํ / ίʔυϨϏϡʔͷ࢓ํ/
 αʔϏεاը΁ͷؔΘΓํ 1೥໨: ৽ଔೖࣾ → αʔϏεʹ഑ଐ

Slide 22

Slide 22 text

❖ΠϯλʔϯͷWebΞϓϦ։ൃΧϦΩϡϥϜ ❖ΤϯδχΞ͕ߨٛܗࣜͰ঺հ • WebγεςϜͷجૅ (ΞϓϦฤ/Πϯϑϥฤ) • ͸ͯͳಛ༗ͷγεςϜߏ੒ʹ͍ͭͯ • ΞϓϦέʔγϣϯઃܭ֓࿦ • ো֐ରԠԋश ࠷ۙͷ৽ਓݚम

Slide 23

Slide 23 text

• → ৽ࣄۀ։ൃ → ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ → ϓϥοτϑΥʔϜ • ࣾ಺ษڧձͷࢀՃ΍։࠵/Πϕϯτొஃ ❖ ٕज़ • ΞϓϦέʔγϣϯͷઃܭ / iPhone,Android ։ൃ / 
 ো֐ରԠ / ύϑΥʔϚϯεվળ / 
 ϓϥοτϑΥʔϜͷ஌ࣝ / Ϣʔβߦಈ෼ੳ 2~3೥໨: νʔϜΛ౉Γา͍ͯमߦ

Slide 24

Slide 24 text

νʔϜҟಈ͕͠΍͍͢จԽ ❖ νʔϜʹΑͬͯ৮ΕΒΕΔٕज़͸ҧ͏ • ৽αʔϏενʔϜ ‣ ৽نΞϓϦέʔγϣϯͷઃܭٕज़ • طଘαʔϏενʔϜ ‣ େྔΞΫηεΛ͞͹͘ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά • ΞϓϦ͕ओྗͷνʔϜ ‣ iPhone/Android ։ൃͷٕज़

Slide 25

Slide 25 text

ޓ͍ʹֶͿจԽ ❖ Slack (౰࣌͸IRC) • ؾܰʹٕज़ͷڞ༗ • ٕज़ڞ༗bot ❖ ͸ͯͳάϧʔϓ • ·ͱ·ͬͨ࿩͸ͪ͜ΒͰ • ͱʹ͔͘ࡶʹΞ΢τϓοτͰ͖Δ

Slide 26

Slide 26 text

ࣾ಺ษڧձ ❖ ༗ࢤʹΑΔྠಡձ͕ܧଓͯ͠։࠵ • ”LinuxΧʔωϧ2.6ղಡࣨ “ ྠಡձ • ”࣮ફDDD” ྠಡձ • “Algorithms on strings” ษڧձ ✓ ॻ੶ߪೖิॿ΍ଧ্ͪ͛Λαϙʔτ

Slide 27

Slide 27 text

http://developer.hatenastaff.com/entry/tech-group-snapshot-2016

Slide 28

Slide 28 text

• → ͸ͯͳϒϩά → Mackerel • اۀ޲͚ͷϒϩάOEMͷ࢓૊Έͷ։ൃ • mackerel-agent΍Mackerelͷ՝ۚͷ࢓૊ΈͳͲΛ։ൃ ❖ ٕज़ • Scala΍Go ৽ݴޠͷಋೖ /
 DDDͳͲͷઃܭɾϞσϦϯά / εΫϥϜ։ൃ / BtoB։ൃ 4~6೥໨:৽ٕज़΍ઃܭ஌ݟΛ׆͔ͯ͠։ൃ

Slide 29

Slide 29 text

Πϯλʔϯҕһ௕ ❖ ٯͷཱ৔ͰΠϯλʔϯΛड͚ೖΕΛऔΓ·ͱΊ • ΧϦΩϡϥϜࡦఆ • Scala ߨٛͷ৽ઃ • ืू/બߟ • ͦͷଞσΟϨΫγϣϯ

Slide 30

Slide 30 text

γχΞΤϯδχΞ ❖ ଞͷΤϯδχΞΛࢧԉ͢Δཱ৔ʹ ❖ ͳΜͰγχΞʹ? → ͦΕ·Ͱͷ׆ಈͷࣗવͳԆ௕ͩͬͨ • Πϯλʔϯҕһ௕ • ษڧձ։࠵ • GitHub EnterpriseͳͲͷڞ༗Ϧιʔεͷϝϯς ❖ ͋͘·Ͱ΋αʔϏενʔϜͰͷΤϯδχΞϦϯά͕ϝΠϯ

Slide 31

Slide 31 text

ݱࡏ:৽ถνʔϑΤϯδχΞ&͸ͯͳϒϩά։ൃ ✓ νʔϑΤϯδχΞͱͯ͠ • ٕज़άϧʔϓͷӡ༻΍ٕज़తͳ൑அ • γχΞΤϯδχΞΛ·ͱΊͯ
 ࣾ಺ษڧձ΍αϒ૊৫ͷӡ༻΍ϝϯλϦϯά ✓ ̍ਓͷΤϯδχΞͱͯ͠ • اۀϒϩά޲͚ͷػೳ։ൃ • ৽ٕज़΋ษڧ: ΞϧΰϦζϜ ػցֶश ిࢠ޻ֶ

Slide 32

Slide 32 text

ҰਓલͷΤϯδχΞʹ ͳΕΔ૊৫ʹ

Slide 33

Slide 33 text

ҰਓલͷΤϯδχΞʹͳΕΔ૊৫ ❖ֶͼଓ͚ΒΕΔ ❖جૅΛେࣄʹ͢Δ ❖ٕज़ྗΛ੒ՌͷݪಈྗʹͰ͖Δ ❖ϞνϕʔγϣϯΛେࣄʹ͢Δ

Slide 34

Slide 34 text

ֶͼଓ͚ΒΕΔ૊৫ ✓ ҰਓલͷΤϯδχΞ: ৽͍ٕ͠ज़ΛֶΜͰ੒௕͠ଓ͚Δ ❖ ֶͼ͕ਪ঑͞ΕΔ؀ڥ • ษڧձ/Πϕϯτ΁ͷࢀՃ։࠵Λิॿ ❖ ֶͼΛେࣄʹ͢Δϝϯόʔ • ޓ͍ʹֶͼܹࢗ͠߹͏ • ޲ֶ৺Λॏࢹ

Slide 35

Slide 35 text

جૅΛେࣄʹ͢Δ૊৫ ✓ ण໋ͷ௕͍جૅٕज़Λେࣄʹ͢Δ ❖ 10೥ޙ΋࢖͑Δ஌ࣝΛֶͿ • ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥΠϒϥϦ͚ͩͰͳ͘ɺͦͷࢥ૝ • ݴޠ΍ιϑτ΢ΣΞ͚ͩͰͳ͘ɺͦͷཧ࿦

Slide 36

Slide 36 text

ٕज़ྗΛ੒ՌͷݪಈྗʹͰ͖Δ૊৫ ✓ ੒ޭମݧ΍ࣗ৴͕ΤϯδχΞΛ੒௕ͤ͞Δ • ͏·͍ͬͯ͘Δײ͸େࣄ ❖ ٕज़͸ಓ۩ → ٕज़Λ׆͔ͯ͠੒ՌΛ࢒ͤΔ৔Λ࡞Δ • Ϗδωεͱͷڠௐੑ • ྫ: Mackerel, اۀ޲͚ϒϩά

Slide 37

Slide 37 text

ϞνϕʔγϣϯΛେࣄʹ͢Δ૊৫ ✓ ΤϯδχΞͷϞνϕʔγϣϯ͸༗ݶ • ݩؾʹ࢓ࣄ͢Δͷ͸େࣄ ❖ ݸਓ͕Ͳ͏͍͏ϞνϕʔγϣϯΛ͍࣋ͬͯΔ͔Λ஌Δ • γχΞΤϯδχΞʹΑΔϝϯλϦϯά ❖ Ϟνϕʔγϣϯʹ߹Θͤͯۀ຿ʹऔΓ૊ΊΔ؀ڥ • ࠷΋ύϑΥʔϚϯε͕ग़Δ͸ͣ

Slide 38

Slide 38 text

·ͱΊ

Slide 39

Slide 39 text

͓࿩ͨ͜͠ͱ ❖͸ͯͳʹ͓͚ΔΤϯδχΞ੍౓ ❖͋Δ৽ଔΤϯδχΞ(hakobe932)ͷ৔߹ ❖ҰਓલͷΤϯδχΞʹͳΕΔ૊৫ʹ

Slide 40

Slide 40 text

͸ͯͳͰҰਓલͷΤϯδχΞʹͳΔ ❖ ҰਓલͷΤϯδχΞʹͳΕͨͷ? • ͸ͯͳͷֶͼଓ͚ΔจԽʹҭͯΒΕͨ • ͔͠͠ແݶʹ࣍ͷεςοϓ͕଴ͬͯΔ ❖ ͜Ε͔Β • ͓΋͠Ζ͍͜ͱ΍Γଓ͚ΒΕΔΑ͏ʹٕज़ΛֶͿ • νʔϑͱͯ͠ΤϯδχΞ͕ͦΕͧΕͷҰਓલΛ
 ໨ࢦͤΔ૊৫Λεέʔϧͤ͞Δ