Slide 1

Slide 1 text

QPUBUPUJQT $ͰϩʔΧϥΠζ ੢ࢁ৴ߦ !NJOHBNF

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w ೥͔ΒήʔϜϓϩάϥϚͰ͝൧৯΂ͯ·͢
 ౦ژΦϦϯϐοΫͷ೥ʹप೥ w ࠓ͸ઐ໳ֶߍͰήʔϜϓϩάϥϛϯάΛڭ͑ͯ·͢
 ͦΖͦΖ೥໨ w ࡉʑͱJ04޲͚ΞϓϦΛ࡞ͬͯൃද͍ͯ͠·͢
 $Ͱ

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ w ઐ໳ֶߍΛ͓̍ͭ෷͍ശʹͳͬͨͷͰςΫχΧϧΞʔ πͱ͍͏ձࣾͰ࢓ࣄΛख఻͍ͬͯ·͢ɻ6OJUZ࠷ߴ
 IUUQXXXUFDIBSUTDPKQ w ؔ౦ήʔϜ੍࡞෦ ౦ή෦ ͱ͍͏ू·Γʹ΋إΛग़͠ ͍ͯ·͢
 IUUQTUPHFCVEPPSLFFQFSKQ w ঁੑͱ໊ࢗަ׵͢Δ࣌ʹʮ͍݁ࠗͯͩ͘͠͞ʯͱݴ͏ ढ͍ʹֻ͔͍ͬͯ·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ w$Ͱ࡞ͬͨΞϓϦͷϩʔΧϥΠζख๏ wJ04ͱNBD04Ͱख๏͸ಉ͡

Slide 5

Slide 5 text

$Ͱ࡞ͬͯΔΞϓϦ wࠓ͜Μͳײ͡Ͱ͢ ̔ϲ݄໨

Slide 6

Slide 6 text

՝୊ w͔͔ͤͬͩ͘Β೔ຊҎ֎Ͱ΋ചΓ͍ͨ wϩʔΧϥΠζ͢Ε͹͍͍͡ΌΜ wΞϓϦ಺ͷจষΛ຋༁͢Ε͹͍͍ͷͶʁ

Slide 7

Slide 7 text

ϩʔΧϥΠζͱ͸ wϩʔΧϥΠζ㲈຋༁ wଞͷݴޠݍͷਓ΋շదʹΞϓϦΛ࢖༻Ͱ ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ wͱΓ͋͑ͣ຋༁ʹߜͬͯਐΊͯΈΔ

Slide 8

Slide 8 text

Լ४උ

Slide 9

Slide 9 text

Լ४උ wۃྗจষྔΛݮΒ͢ wΞΠίϯΛଟ༻

Slide 10

Slide 10 text

J04ͰͰ͖Δ͜ͱ wݴޠݍ͝ͱʹϦιʔεΛม͑ΒΕΔ

Slide 11

Slide 11 text

J04ͰͰ͖Δ͜ͱ

Slide 12

Slide 12 text

͍͚ͦ͏ w͜ͷํ๏ͰΞϓϦ಺ͷςΩετΛม͑Δ

Slide 13

Slide 13 text

΍Γํ w-PDBMJ[BCMFTUSJOHTͱ͍͏ςΩετϑΝ ΠϧΛ༻ҙ w65'

Slide 14

Slide 14 text

४උ0, w͜Μͳײ͡Ͱ

Slide 15

Slide 15 text

΍Γํ w಺༰͸͜Μͳײ͡
 
 


Slide 16

Slide 16 text

΍Γํ wΞϓϦ಺Ͱ͸ࠨͷจࣈྻΛӈͷจࣈྻʹ ม׵͢Δ
 
 


Slide 17

Slide 17 text

$Ͱͷ࣮૷ w-PDBMJ[FNNͳͲͱɺ0CKFDUJWF$ ͰιʔεϑΝΠϧΛ༻ҙ
 
 


Slide 18

Slide 18 text

$Ͱͷ࣮૷

Slide 19

Slide 19 text

࣮ߦ݁Ռ ະ຋༁ ೔ຊޠ ӳޠ

Slide 20

Slide 20 text

ಈ࡞Λ֬ೝ͢Δʹ͸ w9DPEFͷεΩʔϜʹઃఆ͕͋Δ wϩʔΧϥΠζ༻ͷεΩʔϜΛ࡞Δ wJ04ͱNBD04ɺಉ͡ํ๏ͰͰ͖Δ

Slide 21

Slide 21 text

̎εςοϓͰ׬ྃ

Slide 22

Slide 22 text

9DPEFศར w͜ΕJ04࣮ػͰ΋ಈ͖·͢ w࣮ػͷݴޠ؀ڥΛม͑ͣͯ͠ɺΞϓϦ࣮ ߦ͚࣌ͩผͷݴޠʹ੾Γସ͑ͯ͘ΕΔ

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊ w$ͰΞϓϦ࡞ͬͯͯ΋4%,ʹ༻ҙ͞Ε ͨख๏ͰϩʔΧϥΠζͰ͖Δ w9DPEFศར wؾʹͳͬͯΔਓ͸ޙͰ໊ࢗަ׵