Slide 1

Slide 1 text

͋ͬͨΒ͍͍ͳΛܗʹ "1* (BEHFU 4*FS*P5-5WPM!αΠϘ΢ζ !VTIJSPO

Slide 2

Slide 2 text

࠷ۙͷ೰Έ

Slide 3

Slide 3 text

8FCձ͕ٞ૿͑ͯ1$͕࢖͍͜ͳͤͳ͍ ੠͚ͩ΋͍͍͚ Ͳɺ૬खͷද৘΋ ؾʹͳΔ ϒϥ΢βͷϦα Πζ͕໘౗ɺετ ϨεʹͳΔ

Slide 4

Slide 4 text

࡞ۀ1$ྟ৔ײ͋Δձٞ ͜Μͳͷ͋ͬͨΒ͍͍ͳ

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

ϛχνϡΞંΓͨͨΈύΠϓҜࢠ ΠΤϩʔ୯඼ "NB[POͰԁ

Slide 7

Slide 7 text

ʴ ʴ

Slide 8

Slide 8 text

εοΩϦ 1$͕࢖͑Δ إ͕ݟΕΔ ඼࣭Α͠

Slide 9

Slide 9 text

ՈͰ΋

Slide 10

Slide 10 text

ͱ͍͏͜ͱͰ

Slide 11

Slide 11 text

1SPGJMF ޙഭ ޹ !VTIJSPO LJOUPOF ΤόϯδΣϦετ ΤϯδχΞ޲͚ ίϛϡχςΟαΠτ DZCP[V EFWFMPQFSOFUXPSL 04. 6TIJSPTBLP5BLBTIJ ࣛࣇౡݝग़਎

Slide 12

Slide 12 text

αΠϘ΢ζ͕ఏڙ͢Δ"1* 8500 4500 2018/5/21

Slide 13

Slide 13 text

EFWFMPQFSOFUXPSL αΠϘ΢ζͷٕज़ऀαΠτ "NB[PO&DIP LJOUPOF

Slide 14

Slide 14 text

ڞ༗͍ͨ͠ۀ຿ΛΫϥ΢υͰ Ӧۀɾηʔϧε +* 3,5 &+* O;=V% $' ૯຿ɾਓࣄ H=U?[M 2/ Q&A 4+* #!1% 5 ސ٬αʔϏε LWS[L XCK[H% GTN["5 ๏຿ɾࡒ຿ .% $-Z 0%

Slide 15

Slide 15 text

ࠓ͙͢࢖͑Δɺ࡞ΕΔɺ௚ͤΔLJOUPOF Excel/CSV

Slide 16

Slide 16 text

ͭͳ͕ΔɺັͤΔ "1* 3&45"1* +BWB4DSJQU"1* M T S R L I E U P J H A R C

Slide 17

Slide 17 text

IUUQTEFWFMPQFSDZCP[VJP "1* %PDVNFOU 4%, $%/ 5JQT 4BNQMF $PNNVOJUZʜ

Slide 18

Slide 18 text

͜Μͳͷ͋ͬͨΒ͍͍ͳ ࣍͸

Slide 19

Slide 19 text

ձٞલͰ͜Μͳ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔

Slide 20

Slide 20 text

ԕྀɺڪාɺෆ҆ɺ഑ྀʜ ͓٬͞ΜͱձٞதͰ͸ʁ ॏ໾͕͍ͨΒ·͍ͣΑͳʜ ͦ΋ͦ΋͜ͷձ͚ٞࣨͩͬͨͬ ΄͔ͷۭ͖ձٞࣨʹҠಈ͠Α͏͔ʜ

Slide 21

Slide 21 text

7 4 ݟ ͑ ͳ ͍ ѹ ྗ ձٞத ձٞલ

Slide 22

Slide 22 text

ऴྃ࣌ؒલʹ͸ ձ͕ٞऴΘͬͯ ग़͍ͯͬͯ΋Β͍͍ͨ

Slide 23

Slide 23 text

ؾ ࣋ ͪ Α ͘ ग़Δਓ΋ ೖΔਓ΋

Slide 24

Slide 24 text

"NB[PO &DIP%PU "NB[POͰԁ͘Β͍ Ի੠͚ͩͰૢ࡞Ͱ͖Δ Իָฉ͘ͱ͔ɺఱؾ΍χϡʔ εΛಡΈ্͛Δͱ͔ εϐʔΧʔʹ΋ͳΔ ࿩͠૬खʹ༑ୡ ʹͳΕΔ

Slide 25

Slide 25 text

ʴ ʴ ʴ

Slide 26

Slide 26 text

σϞ

Slide 27

Slide 27 text

(BSPPO4DIFEVMF&WFOU'BDJMJUZ ΞϨΫαɺΨϧʔϯΛ։͍ͯ "MFYBɿࢪઃͷ༧໿ঢ়گΛௐ΂·͔͢ʁ ʢ͸͍ʣ ԿΛ஌Γ͍ͨͰ͔͢ʁ ·ͩ࢖͍͍ͬͯʁ "MFYBɿ l ෼Ҏ্ɺར༻Ͱ͖·͢ɻ l ࢪઃ༧໿ͷ׬͕ྃ෼લʹͳΓ·ͨ͠ɻ·ͱ·Γ·͔ͨ͠ʁ ˞࣍ͷ༧ఆ΋͓஌Βͤ l ࢪઃ༧໿ͷ׬͕ྃ෼લʹͳΓ·ͨ͠ɻୀग़ͷ४උΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ˞ ࣍ͷ༧໿͸ʁ "MFYBɿʢຊ೔༧ఆ͕ͳ͍࣌ʣຊ೔͸͋Γ·ͤΜ "MFYBɿʢຊ೔࣍ͷ༧ఆ͕͋Δ࣌ʣ9෼ޙͷ)࣌.෼͔Β࣍ͷ༧໿͕͋Γ·͢ɻ

Slide 28

Slide 28 text

γεςϜߏ੒ਤ 3&45"1* 4DIFEVMF"1* HBQJWTDIFEVMFFWFOUT "84-BNCEB "MFYB4LJMMT,JU Scheduled Events 10 minutes

Slide 29

Slide 29 text

NPSFʢ͍͔ͭ΍Γ͍ͨ͜ͱʣ ෼લʹձٞऴྃ४උΛউखʹ࿩ͯ͠ཉ͍͠ ෼ޙʹୀग़ͷԻָΛྲྀ͍ͨ͠ ࢀՃऀͷ࣍ͷҠಈΛ࿩ͯ͠ཉ͍͠ Ԇ௕ొ࿥ͯ͠΄͍͠ ʜ εϚʔτձٞࣨͷະདྷ΁

Slide 30

Slide 30 text

͋ͬͨΒ͍͍ͳΛܗʹ ʢ͢΂ͯۀ຿ͱͯ͠΍ͬͨʣ

Slide 31

Slide 31 text

஥ؒΛืू

Slide 32

Slide 32 text

ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ https://www.wantedly.com/projects/202081 https://www.wantedly.com/projects/205403 γεςϜίϯαϧλϯτ

Slide 33

Slide 33 text

౔ 4&޲͚આ໌ձˏ౦ژΦϑΟε ݱ৔ࣾһ͕ޠΔ 64ग़޲ؼΓͷ4& ࣌୹Ͱಇ͘ϚϚ4& ຖேδϜʹ௨͏ Ϛοεϧ4& ͷొஃΛ༧ఆ ࠲ஊձ͋Γ https://connpass.com/event/87442/

Slide 34

Slide 34 text

ࠓ೔͸ˏαΠϘ΢ζͰ ָ͠ΜͰ͍ͩ͘͞ 5IBOLZPV