Slide 1

Slide 1 text

גࣜձࣾόεΩϡʔϧձࣾ঺հࢿྉ

Slide 2

Slide 2 text

όεΩϡʔϧ͸ʮ1-":8*5)'6563&ʯΛܝ͛ɺ ϫΫϫΫ͢ΔະདྷΛͭ͘Γͩ͢ΫϦΤΠςΟϒνʔϜͰ͢ɻ ͜ΜͳະདྷʹͨͲΓண͖͍ͨͱ͍͏ϏδϣϯΛݪಈྗʹɺςΫϊϩδʔͷྗͰɺ ະདྷͷελϯμʔυΛͭ͘Γग़͢͜ͱʹ௅ઓ͍ͯ͠·͢ɻ σβΠφʔɺΤϯδχΞ͕த৺ʹ͍ΔϞϊͮ͘Γͷ૊৫͕ɺ ͲͷΑ͏ʹલਓະ౸ͷϓϩδΣΫτʹ௅ΜͰ͍Δͷ͔ɺ͝঺հ͠·͢ɻ

Slide 3

Slide 3 text

໊ࣾ ɿɹגࣜձࣾόεΩϡʔϧ ୅ද ɿɹ๿ਖ਼ٛ ઃཱ ɿɹ೥݄೔ ౦ژΦϑΟε ɿɹ౦ژ౎ߓ۠ຑ෍୆ຑ෍၌੒Ϗϧ' େࡕΦϑΟε ɿɹେࡕ෎େࡕࢢ๺۠๛࡚,&/40Ϗϧ' ελοϑ਺ ɿɹ໊ ೥݄ݱࡏ ࣄۀ಺༰ ɿ ޿ࠂɾ঎඼ɾϒϥϯυɾϝσΟΞɾΠϕϯτɾεϙʔπɾ ֗ͮ͘ΓɾۭؒσβΠϯɺӉ஦ͳͲ͋ΒΏΔϞϊΰτͷ ମݧՁ஋ͷ૿෯ɾ֦ுʹ௅ΉΫϦΤΠςΟϒελδΦ ࢿຊۚ ɿɹສԁ

Slide 4

Slide 4 text

Contents όεΩϡʔϧͷಛ௃΍ϓϩδΣΫτࣄྫΛ ͝঺հ͠·͢ɻ ࢓ࣄͷྖҬ 1 ΫϦΤΠςΟϒྖҬࣄۀྖҬ ϓϩδΣΫτ 2 اۀͱͷؔ܎ੑϓϩδΣΫτࣄྫ ૊৫΍ಇ͖ํ 3 νʔϜฤ੒ϫʔΫελΠϧࣾ಺੍౓

Slide 5

Slide 5 text

࢓ࣄͷྖҬ ΫϦΤΠςΟϒྖҬࣄۀྖҬ 1

Slide 6

Slide 6 text

࢓ࣄͷྖҬ 1 ΫϦΤΠςΟϒྖҬࣄۀྖҬ 0 1 ϓϩτλΠϓ ΈΜͳ͕ମݧͰ͖Δ ৽͍͠αʔϏε΍Τϯλϝ ϓϩτλΠϐϯάΛى఺ʹ ϓϩδΣΫτΛθϩ͔Β ੜΈग़͍ͯ͠Δ ϓϩτλΠϐϯάΛى఺ʹ ϓϩδΣΫτΛθϩ͔Β ੜΈग़͍ͯ͠Δ ͜Μͳະདྷ͕͋ͬͨΒϫΫϫΫ͢Δͱ͍͏ ϏδϣϯΛ΋ͱʹ࢝·ΔϓϩτλΠϐϯάɻ ৽͍͠ϓϩδΣΫτͷى఺ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

Slide 7

Slide 7 text

࢓ࣄͷྖҬ 1 ΫϦΤΠςΟϒྖҬࣄۀྖҬ ࣾ಺νʔϜ ϓϩτλΠϓͷ֩ ϝσΟΞฤू ઐ໳ྖҬͷ ΤϯδχΞ ۭؒσβΠϯ % εϖγϟϦετ ൪૊੍࡞ ϓϩτλΠϓ͔Β ࠷ऴΞ΢τϓοτ·Ͱ σβΠφʔɺΤϯδχΞΛத৺ͱͨ͠ ࠷খ୯ҐͰͷϓϩτλΠϓΛ࢝Ίɺ ࠷ऴΞ΢τϓοτ·Ͱ࣮૷͍ͯ͠·͢ɻ ϓϩτλΠϐϯάͷஈ֊͔Βɺ ༷ʑͳઐ໳ྖҬͷεϖγϟϦετͱڠྗ͢Δ͜ͱͰɺ ৽͍͠ྖҬ΁ͷνϟϨϯδ͕࣮ݱͰ͖͍ͯ·͢ɻ

Slide 8

Slide 8 text

࢓ࣄͷྖҬ 1 ΫϦΤΠςΟϒྖҬࣄۀྖҬ ΫϦΤΠςΟϒྖҬ͸ ೥ʑ޿͕͍ͬͯΔ όεΩϡʔϧ࠷େͷಛ௃͸ ϓϩτλΠϐϯάΛ ૑ۀ͔Βܧଓ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͢ɻ มԽ͍ͯ͘͠σδλϧ؀ڥͷઌΛݟਾ͑ σβΠφʔɺΤϯδχΞ΋ ৽͍͠ྖҬ΁௅Έଓ͚͍ͯ·͢ɻ ݱࡏɺੵۃతʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ 3%ྖҬ͸93"*ࣄۀͰ͢ɻ SNS TV Digital Signage IoT Space Metaverse NFT XR Smart Phone WEB HTML/FLASH AI

Slide 9

Slide 9 text

࢓ࣄͷྖҬ 1 ΫϦΤΠςΟϒྖҬࣄۀྖҬ ௚औҾ 2022 80% ୅ཧళܦ༝ 20% ௚औҾͷ ϓϩδΣΫτൺ཰ 3ˍ%Λଓ͚͍ͯΔ͜ͱͰɺେखاۀ͔Βٕज़ྗɾ ࣮੷໘Ͱͷ৴པΛಘ͖ͯ·ͨ͠ɻ ௚औҾͷϓϩδΣΫτͷച্ൺ཰͸ׂΛ઎Ί·͢ɻ ۀछΛӽ͑ͨڞ૑ʹاը͔Β࠷ऴΞ΢τϓοτ·Ͱ Ұ؏ੑΛ΋ͬͯؔΘΕΔͷ΋େ͖ͳັྗͰ͢ɻ

Slide 10

Slide 10 text

ϓϩδΣΫτ اۀͱͷؔ܎ੑϓϩδΣΫτࣄྫ 2

Slide 11

Slide 11 text

ϓϩδΣΫτ 2 اۀͱͷؔ܎ੑϓϩδΣΫτࣄྫ ૊৫ͷ֞ࠜΛӽ͑ͨ νʔϜϏϧσΟϯά ࢲͨͪ͸ɺاۀͱैདྷͷϏδωεύʔτφʔͱ͍͏֓೦Λ௒͑ ະདྷΛੜΈग़͢ϓϩδΣΫτΛڞʹ͢Δ ڞ૑ύʔτφʔͱ͍͏৽͍͠ܗͷؔ܎Λங͍͍ͯ·͢ɻ σβΠφʔ΍ΤϯδχΞ΋ؚΊશһ͕ ϓϩδΣΫτνʔϜͷҰһͰ͢ɻ νʔϜͰະདྷ΁ͷϏδϣϯΛڞ༗͠ɺ ϑϥοτͳର࿩Λ௨ͯ͡ɺاը͔Β੍࡞·ͰڞʹऔΓ૊Έ·͢ɻ

Slide 12

Slide 12 text

ϓϩδΣΫτࣄྫ Ӊ஦ͱ஍্Λ૒ํ޲Ͱͭͳ͙ੈք།Ұͷ์ૹہ ্࢙࠷େن໛ͷΦϯϥΠϯ഑৴ϥΠϒ ,*#0Ӊ஦์ૹہ 5IJTJTཛྷ-*7& ࣗࣾϓϩδΣΫτ ΞτϥΫγϣϯ։ൃ -*7&ԋग़ ΞϓϦ։ൃ ͜Ε·ͰʹɺΧϯψ΍จԽிϝσΟΞܳज़ࡇΛ͸͡Ίɺੈք֤ࠃͰɺΫϦΤΠςΟϒ৆Λ͍͍͍ͨͩͯ·͢ɻ ϦΞϧλΠϜྲྀ੕؍ଌγεςϜΛ༻͍ͨମݧ։ൃ .FUFPS#SPBEDBTUFS ૸Δಓͷ͢΂ͯΛൃݟͱܹࢗ΁φϏήʔτ͢Δ 46#"30"%

Slide 13

Slide 13 text

૊৫΍ಇ͖ํ νʔϜߏ੒ϫʔΫελΠϧࣾ಺੍౓ 3

Slide 14

Slide 14 text

૊৫΍ಇ͖ํ 3 νʔϜߏ੒ϫʔΫελΠϧࣾ಺੍౓ νʔϜߏ੒ ͭͷνʔϜ͕࿈ܞ͠ͳ͕Β ϓϩδΣΫτΛਪਐ͍ͯ͠·͢ɻ ɾ&YQFSJFODF%FTJHOνʔϜ ɹσΟϨΫλʔɺΤϯδχΞɺσβΠφʔɺϓϩμΫγϣϯ ɹϚωʔδϟʔ͕ମݧͷઃܭɾ࣮૷Λ୲౰͢Δ ɾ1SPKFDU%FTJHOνʔϜ ɹϓϩσϡʔαʔɺϓϥϯφʔ͕த৺ͱͳΓ ɹڞ૑ϓϩδΣΫτΛੜΈग़͢ ɾ$PSQPSBUF1MBOOJOHνʔϜ ɹϦʔΨϧɺ޿ใɺ૯຿ɺձࣾӡӦͳͲɺ ɹϓϩδΣΫτશମΛόοΫΞοϓ͢Δ Project Design Experience Design Corporate Planning ϓϩσϡʔαʔ ϓϩμΫγϣϯ Ϛωʔδϟʔ σβΠφʔ ΤϯδχΞ 14ਓ 6ਓ 5ਓ 4ਓ 3ਓ σΟϨΫλʔ 4ਓ

Slide 15

Slide 15 text

૊৫΍ಇ͖ํ 3 νʔϜߏ੒ϫʔΫελΠϧࣾ಺੍౓ உঁൺ 5:4 όεΩϡʔϧ͔Βͷస৬ઌ "NB[PO5XJUUFS :BIPP-*/&ಠཱ ͳͲ ೥ ۈଓ೥਺ ฏۉ 10 ࡀ ೥ྸ 39 ैۀһฏۉ ಇ͘஥ؒ ༷ʑͳઐ໳ੑ΍ܦྺΛ࣋ͭ ݸੑ๛͔ͳϝϯόʔ͕ࡏ੶தɻ ৗʹ৽͍͠ϓϩδΣΫτʹνϟϨϯδ͍ͯ͠ΔͨΊ ೔ʑͷܹࢗ΋ଟ͘ɺࣾһͷۈଓ೥਺΋ ௕͍܏޲ʹ͋Γ·͢ɻ ؾ৺ͷ஌Εͨ஥ؒͱָ͘͠ಇ͚Δ؀ڥͰ͢ɻ

Slide 16

Slide 16 text

૊৫΍ಇ͖ํ 3 νʔϜߏ੒ϫʔΫελΠϧࣾ಺੍౓ ࣾ಺੍౓ ॊೈͳಇ͖ํ ϑϨοΫελΠϜ੍ ϦϞʔτϫʔΫՄ ҭࣇɺ௨ӃͳͲࢲ༻ʹΑΔҰ࣌֎ग़Մ ෰૷ࣗ༝ ख౰Πϯϓοτ঑ྭ ϦϞʔτϫʔΫख౰ ݄ ԁࢧڅ ॻ੶ߪೖඅ༻ิॿ లࣔձɺษڧձɺߨ࠲౳ͷࢀՃඅ༻ิॿ ࢿ֨औಘࢧԉ ΦϑΟε؀ڥ ϑϦʔΞυϨε ر๬ऀ͸ݻఆ੮͋Γ ϑϦʔυϦϯΫ ߴੑೳ1$ͷࢧڅ ॊೈͳ։ൃ༻σόΠεࢧڅ ޻࡞ϧʔϜ༗Γ ίϛϡχέʔγϣϯαϙʔτ ϓϩδΣΫτଧ্ͪ͛අ༻ͷෛ୲ νʔϜ࠙਌ձඅ༻ͷิॿ ࣾ಺Πϕϯτ ࠙਌ձɺҚ࿑ձɺ๨೥ձɺ৽೥ձ

Slide 17

Slide 17 text

૊৫΍ಇ͖ํ 3 νʔϜߏ੒ϫʔΫελΠϧࣾ಺੍౓ ϫʔΫελΠϧ ଟ༷ͳ͔ͨͪͰಇ͘஥͕͍ؒ·͢ɻ ۀ຿ҕୗͳͲ΋ؚΊͨ ༷ʑͳܖ໿ܗଶΛͱͬͯͦΕͧΕʹ߹ͬͨ ॊೈͳಇ͖ํΛݟ͚͍ͭͯ·͢ɻ w ๺ւಓ΁Ҡॅͨ͠ςΫχΧϧϓϩσϡʔαʔ w िͷҭٳΛͱΓͳ͕Βಇ͘உੑΤϯδχΞ w ि͸ݸਓ׆ಈΛ͢ΔςΫχΧϧσΟϨΫλʔ w ि͸εΩϧΞοϓͷͨΊʹֶߍʹ௨͏1.

Slide 18

Slide 18 text

ืूϙδγϣϯ σβΠφʔ 6*69 άϥϑΟοΫ %$( ө૾σΟϨΫγϣϯ ΤϯδχΞ ΠϯλϥΫςΟϒίϯςϯπ։ൃ ΠϯελϨʔγϣϯ։ൃ 9373։ൃ 8FC։ൃ ΫϦΤΟςΟϒσΟϨΫλʔ ςΫχΧϧσΟϨΫλʔ ΞʔτσΟϨΫλʔ ϓϩμΫγϣϯϚωʔδϟʔ σΟϨΫλʔ ओͳ࢖༻πʔϧ ओͳ࢖༻πʔϧ ओͳ࢖༻πʔϧ ˞πʔϧͷબఆ͸੍࡞ϝϯόʔͷࡋྔʹ೚ͤΒΕ͍ͯ·͢ɻࣗ͝਎ͷಘҙͳ੍࡞؀ڥΛબ୒͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ

Slide 19

Slide 19 text

બߟϑϩʔ ॻྨબߟ Ұ࣍໘઀ ΦϯϥΠϯ దੑݕࠪ ೋ࣍໘઀ ࡾ࣍໘઀ ಺ఆ ΧδϡΞϧ໘ஊΛߦ͍ͬͯ·͢ தͷਓͷ࿩Λฉ͖͍ͨͱ͍͏ํ͸1JUUB͔ΒؾܰʹίϯλΫτ͍ͩ͘͞ʂ ίʔϙϨʔταΠτ͔Β΋࣭໰Λड͚෇͚͍ͯ·͢ɻ 23ίʔυ͔Β1JUUB΁ ΞΫηεͰ͖·͢ ೖࣾޙ೥͸౦ژΦϑΟεʹۈ຿ɻ ͦͷޙɺຊਓͷر๬ͷۈ຿஍ େࡕ౦ژ Λબ୒Ͱ͖·͢ɻ

Slide 20

Slide 20 text

ΧδϡΞϧ໘ஊ 1JUUB͔ΒΧδϡΞϧ໘ஊͰ͖·͢ɻ ͜Μͳ͜ͱ΋ฉ͍ͯΈ͔ͨͬͨʂͳͲ ؾܰʹ੠͔͚͍ͯͩ͘͞ɻ 23ίʔυ͔Β1JUUB΁ ΞΫηεͰ͖·͢

Slide 21

Slide 21 text

ҰॹʹϫΫϫΫ͢ΔະདྷΛͭ͘Γ·ͤΜ͔ʁ όεΩϡʔϧ୅දऔక໾๿ਖ਼ٛ 8FCɺςϨϏɺΠϕϯτɺϓϩμΫτɺεϙʔπɺϞϏϦςΟɺ֗ͮ͘Γɺͦͯ͠Ӊ஦΁ɻ όεΩϡʔϧͷΫϦΤΠγϣϯྖҬ͸ɺ೥ʑ֦େ͍ͯ͠·͢ɻ 8FCϒϥ΢β্ͰͷΠϯλϥΫςΟϒΫϦΤΠγϣϯͰ࢝·ͬͨࣗ෼͕ͨͪ ຽ์ΩʔہͱҰॹʹձࣾΛͭ͘Δɺ ສതͷύϏϦΦϯͮ͘ΓʹؔΘΔɺ ࠃࡍӉ஦εςʔγϣϯʹੈքॳͷ૒ํ޲ελδΦΛͭ͘Δɻ ૑ۀ࣌ʹ͸શ͘૝૾Ͱ͖ͳ͍ະདྷͰͨ͠ɻ ΋͸΍όεΩϡʔϧͷ஥͕ؒՐ੕ͷ஍Λ౿Ήະདྷ΋͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻ ৗࣝʹͱΒΘΕͣɺϫΫϫΫ͢ΔະདྷΛͱ΋ʹ૑଄͢Δ஥ؒͱ ग़ձ͑Δ͜ͱΛָ͠Έʹ͍ͯ͠·͢ɻ