Slide 1

Slide 1 text

ΞϧίʔϧϞχλϦϯά*P5 FOFCVMBSEFWFMPQFS.FFUVQ7PM !TIBOPOJN

Slide 2

Slide 2 text

ΫοΫύουגࣜձࣾങ෺ࣄۀ෦ ࣰݪ߂ޫ !TIBOPOJN "OESPJEJ04*P51SPUPUZQJOH

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

ϚΠίϯ .4UBDL Ͱ*P5ϓϩτλΠϐϯάΛͨ͠Γ͍ͯ͠·͢

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

w FOFCVMBSʢΤωϒϥʔʣ͸ɺ*P5੡඼ɾαʔϏεͮ͘ΓΛแׅతʹࢧԉ͢Δɺ։ൃɾӡ༻αʔϏ εͰ͢ɻΤοδͱΫϥ΢υʹ·͕ͨΔ*P5ΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͠ɺ༷ʑͳσόΠε΁ਝ଎ʹ σϓϩΠɺ๲େͳྔͷσʔλΛՄࢹԽ΍"*ʹΑΓར׆༻͢Δ͜ͱͰɺ*P5ΞϓϦέʔγϣϯͷ࠷ దͳӡ༻Λࢧԉ͠·͢ɻ ެࣜαΠτΑΓ w IUUQTXXXFOFCVMBSDPNKBBCPVU FOFCVMBS

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

w 8JP-5&"MDPIPM4FOTPSͰΞϧίʔϧϞχλϦϯά*P5 w ਲ͍ΛՄࢹԽ͢Δ w ద౓ͳਲ͍Ͱɺ݈߁ͳ৯ੜ׆ΛखʹೖΕΑ͏ ࠓճͷςʔϚ

Slide 9

Slide 9 text

8JP-5&XJUI403"$0. (SPWF"MDPIPM4FOTPS BOBMPHWBMVF IUUQ1045 'JSFCBTF %BUB4PVSDF qPX JOGPNPUJPO

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

#include #include #include #define INTERVAL (5000) #define SENSOR_PIN (WIOLTE_A6) #define URL “https://.herokuapp.com/upload" WioLTE Wio; int alcohol = 0; void setup() { // Connect LTE delay(200); SerialUSB.println("--- START ---------------------------------------------------"); SerialUSB.println("### I/O Initialize."); Wio.Init(); SerialUSB.println("### Power supply ON."); Wio.PowerSupplyLTE(true); delay(500); SerialUSB.println("### Turn on or reset."); if (!Wio.TurnOnOrReset()) { SerialUSB.println("### ERROR! ###"); return; } delay(3000); SerialUSB.println("### Setup completed."); }

Slide 12

Slide 12 text

void loop() { char data[100]; int status; alcohol = analogRead(SENSOR_PIN); SerialUSB.print("sensor test value = "); SerialUSB.println(alcohol); delay(1000); sprintf(data, "{\"alcohol\": %d}", alcohol); if (!Wio.HttpPost(URL, data, &status)) { SerialUSB.println("### ERROR! ###"); goto err; } err: delay(3000); }

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

ύʔιφϧՃ࣪ˍۭؾਗ਼ড়ػʮΤΞΫϦʔϯωοΫόϯυʯ IUUQTXXXUIBOLPKQTIPQEFUBJM ͜͜ʹ෇͚͍ͨ JOQSPHSFTT

Slide 17

Slide 17 text

Ϣʔεέʔε w टݩͰৗʹΞϧίʔϧݕ஌ w JGҿΈ͗ͯͨ͢Β w ৼಈ w ిؾ w DVSSFOUTUBUVTΛπΠʔτ w ೋ೔ਲ͍͕ະવʹ๷͛ΔͷͰϋοϐʔ

Slide 18

Slide 18 text

ࡶײ w ʮఆظతʹσʔλऔಘͯ͠ՄࢹԽ͍ͨ͠ʯཁ݅Λγϡοͱ࡞Εͯ࠷ߴʂʂʂ̍ w 'JSFCBTFʹஷΊͯΔσʔλΛผ్׆༻͢Ε͹΋ͬͱ͍Ζ͍ΖͰ͖ͦ͏ w ΞϓϦ࡞ͬͨΓɺCPUͱ࿈ܞͨ͠Γ w /PEF3&%εΩϧ্͍͛ͨ w JOGPUZQF΋+4ͳͷͰɺ࣮࣭δϟόεΫϦϓτ*P5ͳͷͰ͸ʁʂʁʂ