Slide 1

Slide 1 text

δϡϯΫಊॻళ஑ାຊళץߦه೦Πϕϯτ ೥݄೔ ʙͨͬͨҰਓ͔Β͸͡Ίͯɺʮӽڥʯ͢ΔνʔϜΛͭ͘Δ·Ͱʙ ࢢ୩૱ܒɾ৽Ҫ߶ɹɹ ΧΠθϯɾδϟʔχʔΛδϟʔχʔ͢Δ

Slide 2

Slide 2 text

৺ΛࠐΊͯ࡞ͬͨ࡞඼ ࠢΛ ޷͖ͳ ϓϥΫςΟεͱ ޷Έͷ γʔϯ ຊॻͰ͸ޠΓ͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ ͚ͩ͜͜ͷ࿩ ࡶֶωλ ຊ೔ͷϧʔτ

Slide 3

Slide 3 text

৺ΛࠐΊͯ࡞ͬͨ࡞඼ ࠢΛ ޷͖ͳ ϓϥΫςΟεͱ ޷Έͷ γʔϯ ຊॻͰ͸ޠΓ͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ ͚ͩ͜͜ͷ࿩ ࡶֶωλ ຊ೔ͷϧʔτ

Slide 4

Slide 4 text

ॕग़൛ 6

Slide 5

Slide 5 text

ḪΔ͜ͱ೥ 7

Slide 6

Slide 6 text

࣌͸ྲྀΕ 8

Slide 7

Slide 7 text

೥ͷळ ݄ ʹ δϟϯϓ 9

Slide 8

Slide 8 text

Ͳ͏΍ͬͯॻ͍͔ͨ wҰؾʹॻ͘ w֬ೝɾ਱ߦ w಺༰͕ਖ਼͍͠ղઆ͔Ͳ͏͔ʁൈ͚࿙Ε͸ͳ͍͔ʁ࿦ཧͷ ඈ༂͸ͳ͍͔ʁ wಡऀʹԡ͠෇͚ͷஶऀͷΤΰ͸ͳ͍͔ʁ wਤͷमਖ਼ͳͲͳͲ wϧʔϓΛԿճ΋ճ͢ 10

Slide 9

Slide 9 text

࠷ޙͷʮ͕͖͋ʯ 11 11/06ɿฤू࡞ۀऴྃʢࢢ୩͞Μɺ৽Ҫ͞Μͷ࡞ۀʣ 11/15ɿࢽ໘PDF׬੒ʢᠳӭࣾͷ࡞ۀʣ 11/21ɿमਖ਼క੾1ʢࢢ୩͞Μɺ৽Ҫ͞Μͷ࡞ۀʣ 12/04ɿमਖ਼ͨ͠ࢽ໘PDF׬੒ʢᠳӭࣾͷ࡞ۀʣ 12/10ɿमਖ਼క੾2ʢࢢ୩͞Μɺ৽Ҫ͞Μͷ࡞ۀʣ ɹɹɹ→͜ͷ೔͕ɺमਖ਼Ͱ͖Δ࠷ޙͷλΠϛϯά

Slide 10

Slide 10 text

12

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

14 ࠷ޙͷʮ͕͖͋ʯύʔτ̎ ೥͕໌͚ͯ΋ʁ

Slide 13

Slide 13 text

15 11/06ɿฤू࡞ۀऴྃʢࢢ୩͞Μɺ৽Ҫ͞Μͷ࡞ۀʣ 11/15ɿࢽ໘PDF׬੒ʢᠳӭࣾͷ࡞ۀʣ 11/21ɿमਖ਼క੾1ʢࢢ୩͞Μɺ৽Ҫ͞Μͷ࡞ۀʣ 12/04ɿमਖ਼ͨ͠ࢽ໘PDF׬੒ʢᠳӭࣾͷ࡞ۀʣ 12/10ɿमਖ਼క੾2ʢࢢ୩͞Μɺ৽Ҫ͞Μͷ࡞ۀʣ ɹɹɹ→͜ͷ೔͕ɺमਖ਼Ͱ͖Δ࠷ޙͷλΠϛϯά

Slide 14

Slide 14 text

16 4 (

Slide 15

Slide 15 text

17 4 ( 3

Slide 16

Slide 16 text

18 4 ( 3

Slide 17

Slide 17 text

19 4 ( 3

Slide 18

Slide 18 text

ਇ͞Μɾᠳӭࣾ͞Μʹײँ

Slide 19

Slide 19 text

Ϛω͠ͳ͍ํ͕ྑ͍ wฏ೔ɿ࣌ؒ wே࣌ؒ ࣌ʔ࣌ w໷࣌ؒ ࣌ʔ࣌ w౔೔ɿ࣌ؒ w౔༵࣌ؒ ࣌࣌ w೔༵࣌ؒ ࣌࣌ wिؒ߹ܭɿ࣌ؒ 21 ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ ࣥ ච ೔ த ͸ ձ ࣾ ۀ ຿ ࣥ ච னٳΈ

Slide 20

Slide 20 text

ਓؒ͸ಇ͚Δ w݄͔̍̌Β݄̎·Ͱ׬શٳۀ͸̍೔ͷΈ wͷΈɿ೴ΈͦΛ׬શఀࢭͨ͠ 22

Slide 21

Slide 21 text

৺ΛࠐΊͯ࡞ͬͨ࡞඼ ࠢΛ ޷͖ͳ ϓϥΫςΟεͱ ޷Έͷ γʔϯ ຊॻͰ͸ޠΓ͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ ͚ͩ͜͜ͷ࿩ ࡶֶωλ ຊ೔ͷϧʔτ

Slide 22

Slide 22 text

&YBNQMF νʔϜͰ΋ 24

Slide 23

Slide 23 text

25

Slide 24

Slide 24 text

26

Slide 25

Slide 25 text

ղઆ 27

Slide 26

Slide 26 text

ຊจ͔ΒͷҰจ 28

Slide 27

Slide 27 text

29 "O"HJMF8BZεΫϥϜͷݪయΛಡΉஶฏು݈ࣇࢯ IUUQCMPHTJUNFEJBDPKQIJSBOBCFPSJHJOPGTDSVNSFPQFOFEIUNM

Slide 28

Slide 28 text

&YBNQMF ૊৫Λ௒͑ͯ 30

Slide 29

Slide 29 text

31

Slide 30

Slide 30 text

32 όϦϡʔετϦʔϜϚοϓ͸

Slide 31

Slide 31 text

ղઆ 33

Slide 32

Slide 32 text

34

Slide 33

Slide 33 text

ຊจ͔ΒͷҰจ 35

Slide 34

Slide 34 text

޷Έͷγʔϯͦͷ̍ ৴͡Δ͔͠ͳ͔ͬͨ 36

Slide 35

Slide 35 text

37

Slide 36

Slide 36 text

38

Slide 37

Slide 37 text

߹͔॓Β߹॓ͷ͸͠͝ w݄ॳ०ࡾ࡚ޱ ਆಸ઒ w݄ॳ०Լམ߹ ౦ژ w݄ॳ०তౡ ౦ژ ʔࡾӜւ؛ ਆಸ઒ w݄ॳ०ઍ૔ ઍ༿ 39

Slide 38

Slide 38 text

40 ʮΞδϟΠϧ։ൃͱεΫϥϜʯஶฏು݈ࣇQIUUQTTFDJQBHPKQVTFSTFWFOUTFWFOUT@UPLZP@QEG ໺தҮ࣍࿠ࢯ +F⒎4VUIFSMBOEࢯ

Slide 39

Slide 39 text

޷Έͷγʔϯͦͷ̎ ಆ͍ 41

Slide 40

Slide 40 text

42

Slide 41

Slide 41 text

43

Slide 42

Slide 42 text

44

Slide 43

Slide 43 text

45

Slide 44

Slide 44 text

৺ΛࠐΊͯ࡞ͬͨ࡞඼ ࠢΛ ޷͖ͳ ϓϥΫςΟεͱ ޷Έͷ γʔϯ ຊॻͰ͸ޠΓ͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ ͚ͩ͜͜ͷ࿩ ࡶֶωλ ຊ೔ͷϧʔτ

Slide 45

Slide 45 text

μϒϧϛʔχϯά 47

Slide 46

Slide 46 text

ίϥϜɾղઆͷҧ͍ 48

Slide 47

Slide 47 text

ొ৔ਓ෺໊ɾձ໊ࣾ 49 ੒बӃɻئ͍Λ੒ब͢Δձࣾ ۃָࣉɻཧ૝తͳձࣾ

Slide 48

Slide 48 text

ओਓެ͸ 50

Slide 49

Slide 49 text

খொ͸࣮͸ঁੑͩͬͨ 51

Slide 50

Slide 50 text

Ϟϒͷࣸਅ͸ 52

Slide 51

Slide 51 text

53 όϦϡʔετϦʔϜϚοϓ͸

Slide 52

Slide 52 text

54 όϦϡʔετϦʔϜϚοϓ͸

Slide 53

Slide 53 text

࠷ޙʹ 55

Slide 54

Slide 54 text

56 ࣗ෼͔Β࢝Ίɺӽڥ͠ɺϑΟʔυόο ΫΛಘͯɺϦϑϨʔϛϯά͕ى͜Γɺ஥ؒ ʹר͖ࠐΈר͖ࠐ·Ε͍ͯΔαΠΫϧ /P#PSEFS ϑΟʔυ όοΫ ר͖ࠐΈ ר͖ࠐ·ΕΔ ϦϑϨʔϛϯά ӽڥ ࣗ෼͔Β ࢝ΊΔ

Slide 55

Slide 55 text

ݽ܉ฃಆ͍ͯ͠Δ ͋ͳͨͷ૬๮ʹ 57

Slide 56

Slide 56 text

͋ͳͨͷཱྀͷҰาΛ Ԡԉ͠·͢ 58