Slide 1

Slide 1 text

ॳͷษڧձʹͯ ॳ-5Λ͢Δ ॳ৺ऀΤϯδχΞͷ͓࿩ !IJSPLJOJTIJ[BXB /VYU.FFUVQ

Slide 2

Slide 2 text

ϓϩϑΟʔϧ ੢ᖒɹԝو ̎̎ࡀ ಠ਎

Slide 3

Slide 3 text

ࣗ෼ͷܦྺ ͳͥࠓճ-1 ΍Ζ͏ͱࢥ͔ͬͨ

Slide 4

Slide 4 text

ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 5

Slide 5 text

ࣗ෼ͷܦྺ ॳ৺ऀͱݴͬͯ΋ ͲΕ͘Β͍ͳͷ͔

Slide 6

Slide 6 text

ϲ݄લʹॳΊͯ ίʔυʹ͞ΘΓ·ͨ͠ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 7

Slide 7 text

ϲ݄લ·Ͱ͸ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 8

Slide 8 text

԰্๷ਫΛ ΍͍ͬͯ·ͨ͠ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 9

Slide 9 text

ࣗ෼ͷܦྺ ԰্๷ਫͱ͸

Slide 10

Slide 10 text

ͷ࿩͸ࠓ೔͸ ΍Ί͓͖ͯ·͢ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 11

Slide 11 text

ڵຯ͋Δํ͸ ͪ͜Βʹ%.͍ͩ͘͞ UXJUUFS![BXB[BXB@FOH ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 12

Slide 12 text

ؾΛऔΓ௚ͯ͠ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 13

Slide 13 text

ձࣾ঺հ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 14

Slide 14 text

$UP#ਓࡐ঺հαʔϏε స৬ر๬ͷ஌ਓ༑ਓΛ اۀʹ঺հ͠ใुΛಘΒΕΔ

Slide 15

Slide 15 text

༗ྉ৬ۀ঺հ ਓࡐ঺հձࣾ ϔουϋϯλʔ ࠾༻اۀ ٻ৬ऀ ঺հͯ͠ใुΛಘΔʹ͸໔ڐ͕ඞཁ ʹ

Slide 16

Slide 16 text

εΧ΢λʔ ొ࿥ऀ ࠾༻اۀ ٻ৬ऀ ݸਓ͕঺հͯ͠ใुΛड͚औΕΔ ʹ

Slide 17

Slide 17 text

ೖ͔ࣾͯ͠Β ΍ͬͨ͜ͱ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 18

Slide 18 text

̎िؒ ϓϩήʔτΛ࢖͍ ษڧ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 19

Slide 19 text

/VYUΛ࢖ͬͯ ϝσΟΞ -1 ͷ࡞੒ ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 20

Slide 20 text

ࣗ෼ͷܦྺ

Slide 21

Slide 21 text

ࠓճ-5Ͱ఻͍͑ͨ͜ͱ ςʔϚ ॳ৺ऀ͕ͲͷΑ͏ʹ ϝσΟΞͷ࡞੒Λ ਐΊ͍ͯͬͨͷ͔

Slide 22

Slide 22 text

ࠓճ-5Ͱ఻͍͑ͨ͜ͱ ίϯϙʔωϯτຖʹ ϓϨϏϡʔ֬ೝ TUFQ̍

Slide 23

Slide 23 text

ࠓճ-5Ͱ఻͍͑ͨ͜ͱ σβΠϯͱʹΒΊͬ͜ ύʔπʹ෼͚Δ

Slide 24

Slide 24 text

αϒίϯςϯπ هࣄҰཡϖʔδ ϔομʔ

Slide 25

Slide 25 text

$PNQPOFOUT )FBEFSWVF -JTU1BHFWVF 4VC$POUFOUWVF $PNQPOFOUT ᵚ ᵚ ┗

Slide 26

Slide 26 text

$PNQPOFOUT

Slide 27

Slide 27 text

$PNQPOFOUT

Slide 28

Slide 28 text

ίϯϙʔωϯτҰཡ $PNQPOFOUT

Slide 29

Slide 29 text

ͻͱͭͷ·ͱ·Γʹ ͢ΔͨΊʹ $PNQPOFOUT TUFQ̎

Slide 30

Slide 30 text

Pages಺ʹ ࠓ·Ͱ࡞ͬͨ ίϯϙʔωϯτ Λimport QBHFT಺ 1BHFT

Slide 31

Slide 31 text

1BHFT

Slide 32

Slide 32 text

-BZPVUT ڞ௨෦෼͸ ·ͱΊ·͠ΐ͏ɻ TUFQ̏

Slide 33

Slide 33 text

ᶃ ᶅ ᶄ ᶆ ᶃ ᶄ ᶅ ᶆ ࠓ͜͜ -BZPVUT

Slide 34

Slide 34 text

layouts/default.vue -BZPVUT OVYU 4VC$POUFOUT )FBEFS

Slide 35

Slide 35 text

-BZPVUT

Slide 36

Slide 36 text

ࠓճ-5Ͱ఻͍͑ͨ͜ͱ Ͱ͕͢࠷ॳͷํʹ ͍͍·͕ͨ͠ ࠓճ͸wordpressΛ࢖͍ هࣄΛॻ͍͍ͯΔͷͰɺ getͯ͠storeʹ อଘ͍ͯ͠·͢

Slide 37

Slide 37 text

ࠓճ-5Ͱ఻͍͑ͨ͜ͱ αϚϦʔ

Slide 38

Slide 38 text

͓ΘΓʹ ͍͞͝ʹ

Slide 39

Slide 39 text

͓ΘΓʹ ͋ͱtwitter࢝ΊͨͷͰ ϑΥϩʔͯ͠௖͚Δͱ خ͍͠Ͱ͢ @zawazawa_eng

Slide 40

Slide 40 text

͓ΘΓʹ ͓ΘΓ