Slide 1

Slide 1 text

ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO DERA-design 01 ʮσβΠ ϯ੍࡞ͷϓϩηεʯ

Slide 2

Slide 2 text

DERA-design 02 σβΠ ϯ੍࡞ͷ ϓ ϩηεͷڭ͑ · ͢

Slide 3

Slide 3 text

DERA-design 03 ௌऔ ʢώΞϦϯάʣ ੍࡞ϓϩηε ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ

Slide 4

Slide 4 text

DERA-design 04 ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ ࢥߟ ʢόοΫάϥ΢ϯυॲཧʣ ੍࡞ϓϩηε

Slide 5

Slide 5 text

DERA-design 05 ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ ௐࠪ ੍࡞ϓϩηε

Slide 6

Slide 6 text

DERA-design 06 ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ ੔ཧ ੍࡞ϓϩηε

Slide 7

Slide 7 text

DERA-design 07 ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ ੍࡞ ੍࡞ϓϩηε

Slide 8

Slide 8 text

DERA-design 08 ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ ख़੒ ੍࡞ϓϩηε

Slide 9

Slide 9 text

DERA-design 09 ௌऔ ௐࠪ ੔ཧ ੍࡞ ख़੒ ࢓্ ࢥߟ ࢓্ ੍࡞ϓϩηε

Slide 10

Slide 10 text

DERA-design 10 ͍ͭ΋ ͏· ͍͘͘ ͱ͸ ݶΒͳ͍

Slide 11

Slide 11 text

DERA-design 11 ੍࡞ϓϩηε͏ ·͍͔͘ͳ͍ύλʔϯ ͢ ͙ʹ࡞Βͳ͍ ͱ ͍͚ͳ͍ ʢೲظ͕୹͍ʣ

Slide 12

Slide 12 text

DERA-design 12 ੍࡞ϓϩηε͏ ·͍͔͘ͳ͍ύλʔϯ ৘ใΛ ूΊ͖Εͯ ͳ͍

Slide 13

Slide 13 text

DERA-design 13 ੍࡞ϓϩηε͏ ·͍͔͘ͳ͍ύλʔϯ Ξ Πσ Ο Ξ͕ ු͔ΜͰ͍ͳ͍

Slide 14

Slide 14 text

DERA-design 14 ղܾࡦ ੍࡞ϓϩηε͏ ·͍͔͘ͳ͍ύλʔϯ ˔ࢀߟͱͳΔσβΠϯΛ୳ͯ͠ΈΔ ˔ଞͷਓʹ૬ஊͯ͠ΈΔ ˔੍࡞Λ͸͡ΊͯΈΔ ʢखΛಈ͔͢ʣ ˔͋Δఔ౓࡞͔ͬͯΒख़੒ͤͯ͞ΈΔ

Slide 15

Slide 15 text

DERA-design 15 ׬੒΁ͷಓ͕ Ϩʔϧ्͔ಓ͔

Slide 16

Slide 16 text

DERA-design 16 Ͱ΋ɺ ͜Ε͸ ࢲͷϓ ϩηεͰ͢

Slide 17

Slide 17 text

DERA-design 17 ʮ࠽ೳΛӅͯ͠͸ͳΒͳ͍ɻ ͦΕ͸ɺ ࢖ ͏ͨΊʹͭ͘ΒΕͨ΋ͷͩɻ ೔ӄʹஔ ͔Εͨ೔࣌ܭʹ͍͍ͬͨԿͷҙຯ͕ ͋ΔͩΖ͏ ʯ ϕϯδϟϛϯɾϑϥϯΫϦϯ ͋͞ɺ ࠽ೳʹΊ͟ΊΑ ͏ ͡ͿΜ

Slide 18

Slide 18 text

DERA-design 18 ࢲͷڧΈ ணɹɹ૝ ࠷্ࢥߟ แɹɹؚ ऩɹूɹੑ ઓɹུɹੑ ࢥߟͷஈ֊Ͱɺ ΞΠσΟ Ξ΍ൃ૝Λ݁ͼ͚ͭΔɻ ࢓্͛Ͱɺʙ఺ͷσβΠϯΛ఺ʹ͢Δɻ ίϛϡχςΟΛ࡞Δɻ૬ஊͰ͖Δ৔ॴΛ࡞Δɻ ࢥߟͷஈ֊Ͱ࢖͏σβΠϯͷҾ͖ग़͠Λ಄ͷதʹཷΊࠐΜͰ͍͘ɻ σβΠϯΛ͢ΔϑϩʔશମΛߟ͑Δɻ໰୊ղܾΛ͢Δɻ

Slide 19

Slide 19 text

DERA-design 19 ࣗ෼ʹ͋ͬ ͨ ϑ ϩʔΛ࡞Δ