Slide 1

Slide 1 text

ΞϓϦʹ͓͚Δ ʮ͓΋ͯͳ͠ʯ5JQT !TIPCZTIPCZ

Slide 2

Slide 2 text

ɹ@shobyshoby • iOS Developer • Fablic Inc.ʢೖࣾ1ϲ݄ʣ • ͓΋ͯͳ͠ΤϯδχΞ

Slide 3

Slide 3 text

ʮ͓΋ͯͳ͠ʯͱ͸ʁ “͓΋ͯͳ͠ͱ͸ ٬ʹରͯ͠৺ͷ͜΋ͬͨ଴۰΍׻଴΍αʔϏεΛ͢Δ ͜ͱΛݴ͏" WikipediaΑΓ

Slide 4

Slide 4 text

͓΋ͯͳ͠ Ͱ͖ͯ·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

͜ΜͳΤϥʔ ग़ͯ͠·ͤΜ͔ʁ

Slide 6

Slide 6 text

ؾ࣋ͪΑ͘࢖͑ΔΑ͏ ͓΋ͯͳ͠͠·͠ΐ͏ʂ

Slide 7

Slide 7 text

֓ཁ

Slide 8

Slide 8 text

• ΤϥʔͰϏοΫϦͤ͞ͳ͍ • ϘλϯΛԡ͢ڪාΛ࿨Β͛Δ • ଴ͪ࣌ؒͷΠϥΠϥΛݮΒ͢ • ؤுͬͯೖྗ͞ΕͨσʔλΛकΔ • લͷը໘ʹ΋มߋΛ൓өͤ͞Δ

Slide 9

Slide 9 text

ΤϥʔͰ ϏοΫϦͤ͞ͳ͍

Slide 10

Slide 10 text

Τϥʔʹ͸༏͠͞ΛࠐΊΑ͏ ♥

Slide 11

Slide 11 text

• ՄೳͳݶΓදࣔ͠ͳ͍ • ΞϥʔτҎ֎ͷදࣔܗࣜʹ͢Δ • ʮΤϥʔʯʮࣦഊʯ౳ͷܹ͍͠ݴ༿Λ࢖Θͳ͍ • ղܾํ๏Λ఻͑Δ

Slide 12

Slide 12 text

ՄೳͳݶΓදࣔ͠ͳ͍ • ͦͷΤϥʔɺຊ౰ʹඞཁͰ͔͢ʁ • ΤϥʔʹͤͣʹϋϯυϦϯάͰ͖·ͤΜ͔ʁ • ྫɿߋ৽ස౓͕௿͍σʔλͷʮ௨৴Τϥʔʯճආ • ΞϓϦͷىಈ࣌ʹσʔλΛऔಘ • Ϣʔβʔʹ͸ΞϓϦͷ͍࣋ͬͯΔσʔλΛදࣔ • ΞϓϦόοΫάϥ΢ϯυҠߦ࣌ʹαʔόʔͱಉظ

Slide 13

Slide 13 text

ʮΤϥʔʯʮࣦഊʯ౳ͷ ܹ͍͠ݴ༿Λ࢖Θͳ͍ • BadʮΤϥʔɹ˓˓͕ݟ͔ͭΓ·ͤΜʯ • Goodʮ˓˓͕͋Γ·ͤΜͰͨ͠ʯ • Badʮ˓˓ͷऔಘʹࣦഊ͠·ͨ͠ʯ • Goodʮ˓˓Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠ʯ

Slide 14

Slide 14 text

ղܾํ๏Λ఻͑Δ • Ͳ͏΍ͬͨΒͦͷΤϥʔΛղܾͰ͖Δ͔఻͑Α͏

Slide 15

Slide 15 text

ϘλϯΛԡ͢ڪාΛ ࿨Β͛Δ ((( )))

Slide 16

Slide 16 text

ϘλϯΛԡ͢ڪාΛ࿨Β͛Δ • Կ͕ى͜Δ͔Θ͔Βͳ͍Ϙλϯ͸ාͯ͘ԡͤͳ͍ • ԡͨ͠ΒԿ͕Ͱ͖Δͷ͔Ϣʔβʔͷݴ༿Ͱ఻͑Α͏ • ྫɿʮγΣΞʯͰ͸ͳ͘ʮ༑ୡʹڭ͑Δʯ • ʮݕࡧʯͰ͸ͳ͘ʮϒϥϯυҰཡ͔Β͕͢͞ʯ

Slide 17

Slide 17 text

଴ͪ࣌ؒͷ ΠϥΠϥΛݮΒ͢ ⌧

Slide 18

Slide 18 text

଴ͪ࣌ؒͷΠϥΠϥΛݮΒ͢ • Կ΋൓Ԡ͕ͳ͍··଴ͨ͞ΕΔͱΠϥΠϥ͢Δ • ૢ࡞ʹ͸ਝ଎ͳϑΟʔυόοΫΛฦ͢Α͏ʹ͢Δ • ྫɿʮ͍͍ͶʯϘλϯ • ԡ͞ΕͨλΠϛϯάͰUIʹ൓өɻཪͰAPIͱ௨৴

Slide 19

Slide 19 text

ؤுͬͯೖྗ͞Εͨ σʔλΛकΔ Ý

Slide 20

Slide 20 text

ؤுͬͯೖྗ͞Εͨ σʔλΛकΔ • ୮ਫ਼ࠐΊͯೖྗͨ͠σʔλ͕ফ͑Δͱ൵ࢂ • ௨৴͕ࣦഊͯ͠΋σʔλ͕ফ͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δ • ϩʔΧϧʹอଘ͓ͯ͘͠ͱΑΓ਌੾

Slide 21

Slide 21 text

લͷը໘ʹ΋ มߋΛ൓өͤ͞Δ

Slide 22

Slide 22 text

લͷը໘ʹ΋ มߋΛ൓өͤ͞Δ • มߋ͕͋ͬͨ৔߹ɺલͷը໘ʹ΋൓өͤ͞Α͏ • ௥Ճͨ͠σʔλ͕දࣔ͞Ε͍ͯͳ͍ͱࠞཚΛট͘ • ʮϦϩʔυ͢Ε͹௚Δʯͱ͔ͷݴ͍༁͸ྑ͘ͳ͍ • ྫɿৄࡉը໘Ͱʮ͍͍ͶʯΛͨ͠ΒɺҰཡը໘Ͱ΋ ʮ͍͍Ͷʯ͞Ε͍ͯΔ

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊ

Slide 24

Slide 24 text

• ΤϥʔͰϏοΫϦͤ͞ͳ͍ • ՄೳͳݶΓग़͞ͳ͍ɻܹ͍͠ݴ༿Λ࢖Θͳ͍ɻղܾํ๏Λ఻͑Δ • ϘλϯΛԡ͢ڪාΛ࿨Β͛Δ • Ϣʔβʔͷݴ༿ͰԿ͕ى͜Δ͔આ໌͢Δ • ଴ͪ࣌ؒͷΠϥΠϥΛݮΒ͢ • ݟͨ໨͸͙͢ʹ൓өͯ͠ɺཪଆͰ௨৴͢Δ • ؤுͬͯೖྗ͞ΕͨσʔλΛकΔ • લͷը໘ʹ΋มߋΛ൓өͤ͞Δ

Slide 25

Slide 25 text

͓͠·͍