Slide 1

Slide 1 text

Ӣͷ্ͷຐ๏࢖͍ 4QFFF,BJHJ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ఱ໺ ଠஐ कඋൣғ 3VCZ "84 1)1 ޷͖ͳ3VCZؔ਺ϝιου JOKFDU NFUIPE@NJTTJOH ޷͖ͳ"84ͷαʔϏε 4 3PVUF 71$ ݏ͍ͳ1)1ؔ਺ϝιου HMPCBM BSSBZ@NBQ झຯ ່ όΠΫ !QBUBJKJ

Slide 3

Slide 3 text

αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ ͳΜ͔ྑͦ͞͏ʂ ࠓ೔ͷΰʔϧ

Slide 4

Slide 4 text

ը૾ɺద੾ʹϦαΠζͯ͠·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

ղܾ͍ͨ͠ʂ αϜωΠϧ࡞Ζ͏ʂ Ͱ΋ɺͲ͏΍ͬͯʁ

Slide 8

Slide 8 text

̎ύλʔϯ ੩తαϜωΠϧੜ੒ ಈతαϜωΠϧੜ੒

Slide 9

Slide 9 text

੩తαϜωΠϧੜ੒ QBQFSDMJQ DBSSJFSXBWF

Slide 10

Slide 10 text

੩తαϜωΠϧੜ੒ σβΠϯมߋʂ

Slide 11

Slide 11 text

QBQFSDMJQSFQSPDFTT Y ϑΝΠϧ਺ ੩తαϜωΠϧੜ੒

Slide 12

Slide 12 text

ಈతαϜωΠϧੜ੒ SFGJMF NPE@TNBMM@MJHIU

Slide 13

Slide 13 text

ಈతαϜωΠϧੜ੒ εύΠΫΞΫηεʂ ؂ࢹʂ؂ࢹʂ

Slide 14

Slide 14 text

ॊೈʹαϜωΠϧΛ࡞Εͯ ϝϯςφϯεϑϦʔͰ ͓ࡒ෍ʹ΋༏͍͠ղܾࡦ͋Δʁ

Slide 15

Slide 15 text

͋ΔΑ

Slide 16

Slide 16 text

4"1*(BUFXBZ-BNCEB

Slide 17

Slide 17 text

4"1*(BUFXBZ-BNCEB

Slide 18

Slide 18 text

4"1*(BUFXBZ-BNCEB σϞ

Slide 19

Slide 19 text

4"1*(BUFXBZ-BNCEB

Slide 20

Slide 20 text

4"1*(BUFXBZ-BNCEB Ծʹ݄ؒສճ αϜωΠϧੜ੒͕࣮ߦ͞Εͯ΋ ͨͬͨͷ ʢ4ͷྉۚ͸ؚ·ͣʣ ݄ؒ ೥ؒ UTNBMM DMBSHF

Slide 21

Slide 21 text

ॊೈʹαϜωΠϧΛ࡞Εͯ ϝϯςφϯεϑϦʔͰ ͓ࡒ෍ʹ΋༏͍͠ૉ੖Β͍͠ʂ

Slide 22

Slide 22 text

αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ ͳΜ͔ྑͦ͞͏ʂ ࠓ೔ͷΰʔϧ

Slide 23

Slide 23 text

͓͠·͍