Slide 1

Slide 1 text

ୈ27ճγΣϧܳษڧձ ΁Α͏ͦ͜ usp༑ͷձ ˏpapiron

Slide 2

Slide 2 text

·ͣ͸ޚྱ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 3

Slide 3 text

෱ԬαςϥΠτ ͓͔͛͞·Ͱ ࠓճͰୈ11ճ໨

Slide 4

Slide 4 text

ۙگ • എத৸ҧ͑ࣄ݅ • ݺٵ͕ग़དྷͳ͍ܹ௧ • ܹ௧ޙؾ࣋ͪѱ͍௧Έ • ௧ΈͰूதྗٸ߱Լ

Slide 5

Slide 5 text

ۙگ എதΛ৸ҧ͑Δ ํ๏Λ ࢲ͸஌Βͳ͍

Slide 6

Slide 6 text

ۙگ ஌ͬͯΔਓ͸ ੋඇͱ΋ ڭ͍͑ͯͩ͘͞ʂ

Slide 7

Slide 7 text

ۙگ ࢄ൅԰͞ΜͰ ʮ΋Έ͋͛͸ࣗવͳײ͡Ͱʁʯ

Slide 8

Slide 8 text

ۙگ ʮ͸͍ʯ

Slide 9

Slide 9 text

ۙگ ΋Έ͕͋͛ ົʹ௕͘ͳͬͨ ؾ͕͢Δ͕

Slide 10

Slide 10 text

ۙگ VimͱAWKͷ࠶ೖ໳த

Slide 11

Slide 11 text

ۙگ தڃऀೖޱͷਓ͕ جૅΛ࠶֬ೝ͢Δຊ ͱ͍͏ͷ͕ײ૝

Slide 12

Slide 12 text

ۙگ • Bash on WindowsͷਐԽ • 3݄ʹେܕΞοϓσʔτ༧ఆ • ίϯιʔϧػೳ͕ڧԽ • Linux൛ͷόΠφϦ࣮ߦ (Java,c,c++) • GoɺRustɺPostgreSQL͕ಈ͘ http://www.publickey1.jp/blog/17/bash_on_windows_creators_update.html

Slide 13

Slide 13 text

ۙگ Microsoft ΩςϚε

Slide 14

Slide 14 text

ۙگ γΣϧܳͷྺ࢙ https://blog.ueda.asia/?page_id=8865 ্ాձ௕ʹΑΔ·ͱΊ

Slide 15

Slide 15 text

ษڧձͷझࢫ UNIXγΣϧ͸ ࢖ͬͯݟͳ͍ͱ ྑ͕͞෼͔Βͳ͍

Slide 16

Slide 16 text

ษڧձͷझࢫ ஍ຯͩ͠ ૉͬؾͳ͍͠ ෆ਌੾ʹݟ͑Δ͠

Slide 17

Slide 17 text

ษڧձͷझࢫ ͦ΋ͦ΋ ڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ ͜ͱࣗମ͕೉͍͠

Slide 18

Slide 18 text

ษڧձͷझࢫ ਎ۙͳਓͨͪʹ UNIXγΣϧͷྑ͞Λ ఻͑ΒΕͳ͍ແྗײ

Slide 19

Slide 19 text

ษڧձͷझࢫ ͤΊͯڵຯΛ ࣋ͬͯ͘Εͨํʹ Կ͔఻ಘΒΕͨΒ

Slide 20

Slide 20 text

ษڧձͷझࢫ ࢀՃऀͷํ΋ ڭ͑Δଆʹͳͬͯ αϙʔτͷྠ͕޿͕Δ

Slide 21

Slide 21 text

ษڧձͷझࢫ ϥΠτχϯάτʔΫ తͳ࿅श৔ॴ ͱͯ͠΋͝ར༻Λ

Slide 22

Slide 22 text

γΣϧͷػೳ • ίϚϯυͷ࣮ߦ • ؀ڥม਺ɺPATHɺҾ਺ɺฦΓ஋ • ϓϩηε੍ޚ • όοΫάϥ΢ϯυɺγάφϧ • σʔλͷೖग़ྗ੍ޚ • ඪ४ೖྗɺඪ४ग़ྗɺඪ४Τϥʔग़ྗ • ϑΝΠϧγεςϜ • ύΠϓɺϦμΠϨΫτ

Slide 23

Slide 23 text

γΣϧͷػೳ • ΠϯλϥΫςΟϒػೳ • ϓϩϯϓτ • historyɺิ׬ • alias • ϓϩάϥϛϯάػೳ • ม਺ɺؔ਺ • ੍ޚߏ଄ɺΤϥʔॲཧ • σόοάग़ྗ

Slide 24

Slide 24 text

γΣϧͷػೳ γΣϧʹ਌͠ΜͰ ίϯϐϡʔλʹ ؤுͬͯ΋Β͓͏ʂ

Slide 25

Slide 25 text

ίϚϯυΛ஌Δ •ςΩετॲཧܥ •୯ػೳ •catɺgrepɺsortɺuniqɺ tailɺheadɺtrɺpasteɺ diffɺcomm •ଟػೳ •sed •ϑΝΠϧγεςϜܥ •lsɺfindɺstat •γʔέϯεੜ੒ •seqɺjotɺyes •ͦͷଞ •xargsɺtimeɺdateɺteeɺ echoɺprintfɺbcɺcurl •࠷ऴฌث •awk •perlɺruby (-alne)

Slide 26

Slide 26 text

Open usp Tukubaiͷ঺հ • TukubaiίϚϯυͬͯʁ • ୯ػೳͷίϚϯυ܈ • طଘͷUNIXίϚϯυʹ଍Γͳ͔ͬͨಓ۩ • ୺຤Ͱͷσʔλॲཧ͕໘ന͘ͳΔ

Slide 27

Slide 27 text

Open usp Tukubaiͷ঺հ •೔෇࣌ࠁॲཧ •mdateɺcalclockɺyobi •֤छूܭ •gyoɺcountɺsmܥɺmap •ϑΟʔϧυ੾ग़ •selfɺdelf Open usp TukubaiίϚϯυϚχϡΞϧ https://uec.usp-lab.com/TUKUBAI_MAN/CGI/TUKUBAI_MAN.CGI?POMPA=LIST •ߦྻม׵ •tarrɺyarrɺtateyoko •σʔλ݁߹ •loopjɺloopxɺjoinܥ •ͦͷଞ •getfirstɺjuniɺmojihame

Slide 28

Slide 28 text

γΣϧܳؔ࿈৘ใ • USP༑ͷձ • https://www.usptomo.com • UEC - use engineers' community site • https://uec.usp-lab.com/ INFO/CGI/INFO.CGI? POMPA=LIST • ্ాϒϩάʢձ௕ʣ • https://blog.ueda.asia • େνΣοΧʔɿγΣϧܳ ਓͨͪ • https://daichkr.hatelabo.jp/ antenna/960679194075891200 • ஓ੿ϒϩά • http://papiro.hatenablog.jp