Slide 1

Slide 1 text

࣮ફత006*σʔλϞσϦϯά !DPEZOPH

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w ໺ޱߤݾ!DPEZOPH w +9௨৴ࣾॴଐ w ϑϩϯτΤϯυ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓճͷλʔήοτ σʔλϞσϦϯάʹࠔ͍ͬͯΔਓ 006*࠾༻ͯ͠ຊ౰ʹ͍͍ͷ͔໎͍ͬͯΔਓ

Slide 4

Slide 4 text

006*ɺଚ͍

Slide 5

Slide 5 text

ɾͲͷσʔλϞσϧΛऔΓѻ͏͔ ɾͦΕʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳΞΫγϣϯΛ͢ Δ6*ͳͷ͔ 006*

Slide 6

Slide 6 text

όοΫΤϯυ ϑϩϯτΤϯυ σβΠϯ 006* ͦΕͧΕͷσʔλઃܭ

Slide 7

Slide 7 text

όοΫΤϯυ ϑϩϯτΤϯυ σβΠϯ 006* ͦΕͧΕͷσʔλઃܭ

Slide 8

Slide 8 text

όοΫΤϯυ ϑϩϯτΤϯυ σβΠϯ 006* ͦΕͧΕͷσʔλઃܭ

Slide 9

Slide 9 text

ϑϩϯτΤϯυͷ໨త $36%ૢ࡞Λߦ͏6*ͷఏڙ

Slide 10

Slide 10 text

UIͷ໨త ɾσʔλΛͲ͏දࣔ͢Δ͔ 3 ɾσʔλΛͲ͏ૢ࡞͢Δ͔ $6%

Slide 11

Slide 11 text

ͭͷσʔλϞσϧʹର͢Δ6*͕ ࠷௿ͭ͸ଘࡏ͢Δ

Slide 12

Slide 12 text

6*͔ΒٯࢉతʹσʔλϞσϦϯά͕Ͱ͖Δ

Slide 13

Slide 13 text

ҰཡදࣔUI w ίϨΫγϣϯϏϡʔ w දࣔ 3 ͷ6* w ΞΠςϜ͋ͨΓͷ৘ใ͸ ͋͘·Ͱ֓ཁ

Slide 14

Slide 14 text

ৄࡉදࣔUI w γϯάϧϏϡʔ w දࣔ 3 ͷ6* w ΞΠςϜҰͭʹϑΥʔΧ ε͢Δɺৄࡉͳ৘ใ

Slide 15

Slide 15 text

FormͷUI w 'PSNͷ6* w ࡞੒ɺฤू $ 6 ͷ6* w ϑϩϯτͰૢ࡞Ͱ͖Δ ৘ใ͕֤'PSNཁૉʹͳ Δ

Slide 16

Slide 16 text

ҰཡදࣔͷUI(R) w ໊લ w ೥ྸ w ॴଐػؔ w 6*্͸ݟ͑ͳ͍ *%

Slide 17

Slide 17 text

ৄࡉදࣔͷUI(R) w ໊લ w ೥ྸ w ॴଐػؔ w είΞ w ϩʔϧ

Slide 18

Slide 18 text

FormͷUI(C,U) w ໊લ w ೥ྸ w ॴଐػؔ w ಛهࣄ߲

Slide 19

Slide 19 text

σʔλߏ଄ͷϚʔδ w *% w ໊લ w ೥ྸ w ॴଐػؔ w είΞ w ϩʔϧ w ಛهࣄ߲

Slide 20

Slide 20 text

࣮ࡍͷܕఆٛ

Slide 21

Slide 21 text

·ͱΊ ɾσʔλߏ଄͕ίʔυ্ͷ࣮૷ͱಉظ͢Δ ɾίϯϙʔωϯτͱͯ͠΋ಉظ͢Δ ڞ௨ͷੈք؍Ͱ։ൃαΠΫϧ͕ճΔ σβΠφʔ͕σʔλϞσϦϯά͢Δͱ

Slide 22

Slide 22 text

2,ݱঢ়෼ੳͱ໰୊఺ ΤϯδχΞɾσβΠφʔ࠾༻ڧԽ͍ͯ͠·͢ ✨'SPOUFOEΤϯδχΞ✨ ✨'MVUUFSΤϯδχΞ✨ ✨#BDLFOEΤϯδχΞ✨ ✨ΤϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔ✨ ✨ػցֶशΤϯδχΞ✨ ✨σβΠφʔ✨

Slide 23

Slide 23 text

Thank you!