Slide 1

Slide 1 text

ݱ৔ͰυϝΠϯۦಈઃܭΛ ޿͛Δʹ͸ԿΛ͢Ε͹ྑ͍͔ʁ 2019.08.31 גࣜձࣾνʔϜϘοΫε ҆੢ ߶

Slide 2

Slide 2 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ

Slide 3

Slide 3 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ

Slide 4

Slide 4 text

୭΋΍͍ͬͯͳ͍ Ͱ΋΍Γ͍ͨɻ ͦΜͳͱ͖ɺͲ͏͠·͔͢ʁ 2୭΋΍͍ͬͯͳ͍ͱ͖

Slide 5

Slide 5 text

ਓͰ࢝ΊΔ

Slide 6

Slide 6 text

ਓͰ໧ͬͯ΍Δ ϓϩμΫτίʔυͰ࿅श͢Δ উखʹϓϩμΫτίʔυʹೖΕΔ

Slide 7

Slide 7 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ

Slide 8

Slide 8 text

ਓ஥ؒΛݟ͚ͭΔ

Slide 9

Slide 9 text

ͲΜͳ஥ؒΛݟ͚ͭ·͔͢ʁ 2஥ؒΛݟ͚ͭΔ

Slide 10

Slide 10 text

஥ؒΛʮબ୒͢Δʯ ڞײ͢Δਓ ࿩ͤ͹Θ͔Δਓ Θ͔Βͳ͍ਓΛר͖ࠐΉͷ͸ޙ

Slide 11

Slide 11 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ

Slide 12

Slide 12 text

Ͳ͏΍ͬͯ஥ؒΛ૿΍͠·͔͢ʁ 2஥ؒΛ૿΍͢

Slide 13

Slide 13 text

ཧղΛ޿͛ΔɺਂΊΔ ษڧձΛߦ͏ ্࢘Λຯํʹ෇͚Δ ༗ࣝऀʹڭ͑Λ੥͏

Slide 14

Slide 14 text

νʔϜશମͰ΍͍ͬͯΔঢ়ଶΛ ࡞ΕΔͱྑ͍

Slide 15

Slide 15 text

͜͜·ͰདྷΔͱ ࣗવʹ૊৫ͰެೝԽ͢Δ ʮ͋͋ɺ%%%΍͍ͬͯΔνʔϜͶʯ

Slide 16

Slide 16 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ

Slide 17

Slide 17 text

Ͳ͏΍ͬͯ૊৫ʹ޿͍͖͛ͯ·͔͢ʁ 2νʔϜ͔Β૊৫΁

Slide 18

Slide 18 text

͍͖ͳΓશମͰ΍Βͣ νʔϜΛ޿͛Δ νʔϜΛͷΕΜ෼͚ ࣦഊͯ͠΋Өڹͷগͳ͍ͱ͜Ζ͔Β ૊৫ͷׂͷਓ਺Λ໨ࢦ͢

Slide 19

Slide 19 text

΋͏ҰาਐΊΔͱ

Slide 20

Slide 20 text

େ͖ͳֆΛඳ͘ ʢઓུΛ࡞Δʣ Ͳ͜ʹߦ͖͍ͨͷ͔ΛݴޠԽ͢Δ ະདྷͱݱࡏΛߦͬͨΓདྷͨΓ͢Δ

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

·ͱΊ

Slide 23

Slide 23 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ ஥ؒΛʮબ୒͢Δʯ ਓͰ໧ͬͯ΍Δ ཧղΛ޿͛ΔɺਂΊΔ ͍͖ͳΓશମͰ΍Βͣ νʔϜΛ޿͛Δ େ͖ͳֆΛඳ͘ ʢઓུΛ࡞Δʣ

Slide 24

Slide 24 text

ϑΣʔζ ୭΋΍ͬͯͳ͍ ϑΣʔζ ࣗ෼͸΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ ෳ਺ਓͰ΍͍ͬͯΔ ϑΣʔζ νʔϜͰ΍͍ͬͯΔ ஥ؒΛʮબ୒͢Δʯ ਓͰ໧ͬͯ΍Δ ཧղΛ޿͛ΔɺਂΊΔ ͍͖ͳΓશମͰ΍Βͣ νʔϜΛ޿͛Δ େ͖ͳֆΛඳ͘ ʢઓུΛ࡞Δʣ ҰาҰา΍͍ͬͯ͘ ͜͜·ͰདྷΔͷʹ ྑͯ͘ ೥ʙ೥͘Β͍͔͔Γ·͢

Slide 25

Slide 25 text

ίʔυʹର͢Δ Ξϓϩʔν

Slide 26

Slide 26 text

օ͞Μͷݱ৔ͷίʔυͷπϥϛΛ ڞ༗͠·͠ΐ͏ 2ݱ৔ͷίʔυͷπϥϛ

Slide 27

Slide 27 text

Ͳ͜ʹԿ͕͋Δ͔Θ͔Βͳ͍ มߋͷӨڹൣғ͕ෆ໌ ௥੻ੑ͕௿͍ˠมߋ͕ࠔ೉

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

੔ཧ੔಴͢Δ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ

Slide 31

Slide 31 text

੔ཧ੔಴͢Δ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ શମ Ϋϥε୯Ґ

Slide 32

Slide 32 text

੔ཧ੔಴͢Δ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ શମ Ϋϥε୯Ґ

Slide 33

Slide 33 text

ੈք஍ਤΛ࡞Δ

Slide 34

Slide 34 text

ίϯςΩετϚοϓɾίϯςΩετਤ ૿ా͞ΜͷϒϩάΑΓ

Slide 35

Slide 35 text

ੈք஍ਤΛϕʔεʹ ໊લΛ෇͚ ύοέʔδΛ෼͚Δ

Slide 36

Slide 36 text

શମΛ੔ཧ੔಴ ੈք஍ਤΛ࡞Δ ύοέʔδΛ෼͚Δ

Slide 37

Slide 37 text

͜Ε͸ʮԣʯ

Slide 38

Slide 38 text

ॎʹ෼͚Δ

Slide 39

Slide 39 text

little_hand_s さんのqiitaより引用 https://qiita.com/little_hand_s/items/ebb4284afeea0e8cc752 ΦχΦϯ ΞʔΩςΫνϟ ʢϨΠϠʔυ ΞʔΩςΫνϟʣ

Slide 40

Slide 40 text

શମΛ੔ཧ੔಴ ੈք஍ਤΛ࡞Δ ԣʢύοέʔδʣʹ෼͚Δ ॎʢΦχΦϯΞʔΩςΫνϟʣʹ෼͚Δ

Slide 41

Slide 41 text

੔ཧ੔಴͢Δ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ શମ Ϋϥε୯Ґ

Slide 42

Slide 42 text

ϦϑΝΫλϦϯάͯ͠ΈΔ

Slide 43

Slide 43 text

ϝιουΛ෼͚Δ ΫϥεΛ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ

Slide 44

Slide 44 text

νʔϜͰϞσϦϯάͯ͠ΈΔ

Slide 45

Slide 45 text

Ϣʔεέʔε΍࢓༷Λ༻ҙͯ͠

Slide 46

Slide 46 text

No content

Slide 47

Slide 47 text

෇ᝦͰग़͢ ˞ΠϝʔδͰ͢

Slide 48

Slide 48 text

ʢͰ͖Ε͹ʣ ίʔυʹ൓өͯ͠ΈΔ ϓϩμΫτϦϦʔε Ͱ͖ͳͯ͘΋ֶͼʹ͸ͳΔ

Slide 49

Slide 49 text

Ϋϥε੔ཧ੔಴ ϦϑΝΫλϦϯάΛ͢Δ ϞσϦϯάΛͯ͠ΈΔ ίʔυʹམͱͯ͠ΈΔ

Slide 50

Slide 50 text

ϙΠϯτ

Slide 51

Slide 51 text

ᶃݱ࣮ͷݴ༿Λͦͷ·· ίʔυʹམͱ͢ ʢϢϏΩλεݴޠʣ

Slide 52

Slide 52 text

࢓༷ॻ͸΋ͪΖΜ ීஈ࢖͍ͬͯΔݴ༿ʹײ౓ΛߴΊΔ

Slide 53

Slide 53 text

ᶄσʔλϞσϧ͸ Ͱ͖Δ͚ͩ๨ΕΔ ʢυϝΠϯϞσϧ͕σʔλϞσϧʹӨڹ͞ΕΔͷ Ͱʣ

Slide 54

Slide 54 text

ᶅίʔυʹ൓ө͠ ϞσϧΛҭͯΔ

Slide 55

Slide 55 text

いったり来たり 俯瞰 詳細

Slide 56

Slide 56 text

·ͱΊ

Slide 57

Slide 57 text

੔ཧ੔಴͢Δ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ ෼͚Δ ໊લΛ͚ͭΔ શମ Ϋϥε୯Ґ

Slide 58

Slide 58 text

શମΛ੔ཧ੔಴ ੈք஍ਤΛ࡞Δ ύοέʔδΛ෼͚Δ

Slide 59

Slide 59 text

Ϋϥε੔ཧ੔಴ ϞσϦϯάΛͯ͠ΈΔ ίʔυʹམͱͯ͠ΈΔ ϞσϧͱίʔυΛߦͬͨΓདྷͨΓ͢Δ

Slide 60

Slide 60 text

͜Ε͚ͩͰ΋ ΍ͬͯΈΔͱͲ͏͔

Slide 61

Slide 61 text

ͳ͔ͥͱ͍͏ͱɺߏ଄Λઌʹ୳ٻ͢ΔͷͰ ϩδοΫʹͨͲΓண͘ͷ͕࠷ޙͷํͰ ΋Ͳ͔͠͞Λײͨ͡ͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ ᶃ࠷ॳ͸গ͠ख͕͔͔ؒΔ ײ͕͢͡Δ ౰ࣾൺ

Slide 62

Slide 62 text

ᶄͲ͜ʹԿ͕͋Δ͔͕ Θ͔Γ΍͍͢ ଞਓɺաڈͷࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυɺͲͪΒͰ΋ ߏ଄ͱ໊લ͕໌֬ͳͷͰɺͨͲΓ΍͍͢

Slide 63

Slide 63 text

ᶅมߋ͕҆৺ ࠷ߴʹؾ͕͍͍࣋ͪɻ ݁ߏେ͖ͳमਖ਼΋҆৺ײ͕͋Δ

Slide 64

Slide 64 text

ᶆڞ௨ݴޠ͕Ͱ͖ ౷Ұੑ͕ੜ·ΕΔ υϝΠϯϞσϧΛআ͘ͱ͋Δఔ౓ɺܗ͸Ͱ͖Δ Ϟσϧͷձ࿩Λଓ͚Ε͹ ίϛϡχέʔγϣϯίετ͕গͳ͍

Slide 65

Slide 65 text

͜͜·Ͱͷײ૝Λڞ༗͠·͠ΐ͏ ࣗ෼ͷ؀ڥͰʮͰ͖ͦ͏ͳ͜ͱʯ ࣗ෼ͷ؀ڥͰʮ΍͍ͬͯΔ͜ͱʯ 2ৼΓฦͬͯΈ·͠ΐ͏

Slide 66

Slide 66 text

΍Γํ ͋Γํ ੒ՌΛग़ͨ͢Ίʹ͸ ྆ํେࣄ

Slide 67

Slide 67 text

͋ΓํͬͯͳΜͩΖ͏ʁ 2͋Γํͱ͸ʁ

Slide 68

Slide 68 text

΍Γํ ͋Γํ εΩϧɺೳྗ ਓؒੑ΍౓ྔ ੒ՌΛग़ͨ͢Ίʹ͸ ྆ํେࣄ

Slide 69

Slide 69 text

ࣗ෼͔͠΍͍ͬͯͳ͍؀ڥ

Slide 70

Slide 70 text

ཧղ͞Εͳ͍ͷ͸౰ͨΓલ

Slide 71

Slide 71 text

൓ର͞ΕΔͷ͸౰ͨΓલ

Slide 72

Slide 72 text

্ख͍͔͘ͳ͍͜ͱ͕͋Δ ͷ΋౰ͨΓલ

Slide 73

Slide 73 text

Ͱ΋ ׬ᘳͳ؀ڥͳΜͯͳ͍

Slide 74

Slide 74 text

୭͔ͷҙࢥͱߦಈͰ͔͠ ৽͍͠΋ͷ͸ੜ·Εͳ͍

Slide 75

Slide 75 text

໨తΛ໌֬ʹ͠ ͓٬͞Μ΍૊৫΍੒ՌͷͨΊʹ

Slide 76

Slide 76 text

఻͑ɺಈ͖ɺม͑Δ

Slide 77

Slide 77 text

͋ͳ͕ͨಈ͔ͳ͍ͱ Կ΋࢝·Βͳ͍

Slide 78

Slide 78 text

৴೦Λ࣋ͪਐΊ͍ͯ͘ͱ จԽ͕࢒Δ

Slide 79

Slide 79 text

ࠓ೔ొஃ͍ͯ͠Δਓ͕ ݴ͍ͬͯΔ͜ͱ͕౴͑Ͱ͸ͳ͘

Slide 80

Slide 80 text

ݱ৔ʹΑͬͯ౴͑͸ҧ͏

Slide 81

Slide 81 text

ઓུͱ࣮૷ΛߦͬͨΓདྷͨΓ͠ ౴͑Λ୳ٻ͠ଓ͚Δ͜ͱ͕େࣄ

Slide 82

Slide 82 text

།Ұਖ਼͍͠౴͑͸ͳ͍

Slide 83

Slide 83 text

ࡢ೔ΑΓࠓ೔ɺࠓ೔ΑΓ໌೔ গ͠Ͱ΋ྑ͍ͯ͘͘͠

Slide 84

Slide 84 text

ࠓ೔͔Β খ͞ͳߦಈΛ ੵΈॏͶ͍ͯ͘

Slide 85

Slide 85 text

΍Γํ ͋Γํ ޿Ί͍ͯͨ͘Ίʹ͸ ΍Γํͱ͋Γํɺ྆ํҙࣝ͠Α͏

Slide 86

Slide 86 text

͋Γํ͕݁ߏେࣄ ൓ର͞ΕΔͷ͸౰ͨΓલ ͦͷલఏͰ఻͑ɺಈ͖ɺม͑Α͏ །Ұਖ਼͍͠౴͑͸ͳ͍ ߟ͑ɺ࣮ߦ͠ɺม͑ଓ͚Α͏ ͋ͳ͕ͨಈ͔ͳ͍ͱԿ΋࢝·Βͳ͍ ৴೦Λ࣋ͬͯ΍͍ͬͯ͜͏

Slide 87

Slide 87 text

ࠓ೔ͷ಺༰ΛৼΓฦͬͯΈ·͠ΐ͏ ͲΜͳҰาΛ౿Έग़ͤ·͔͢ʁ 2;Γ͔͑Γ

Slide 88

Slide 88 text

஥ؒΛେେืूதͰ͢ʂ ˔ ෭ۀɾϑϦʔϥϯεΤϯδχΞืूʂ ˓ ࣌ؒ΋৔ॴ΋࢓ࣄ಺༰΋ࣗ༝ ˓ ݁Ռతʹ࢓ࣄ͠ͳͯ͘΋͍͍ͷͰɺҰ୴4MBDLʹೖΖ͏ʂ ˓ 1ZUIPOɺ7VFKTɺ,PUMJOɺJ04ͳͲ ˔ ΤϯδχΞࣾһืूʂ ˓ ਓͷ੒௕ʹڵຯ͕͋Δํ ˓ ಇ͘৔ॴɺ࣌ؒࣗ༝ ˓ ձٞ΋৘ใ΋Φʔϓϯ ˓ ෭ۀࣗ༝ ͓ؾܰʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ʂ IUUQTXXXXBOUFEMZDPNQSPKFDUT