Slide 1

Slide 1 text

αʔϏε։ൃऀίϛϡχςΟΛ
 ։ൃ͍ͯ͠Δ࿩ ΫοΫύουגࣜձࣾ ΤϯδχΞ ৽Ҫ ߁ฏʢ@SpicyCoffee66ʣ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ৽Ҫ ߁ฏʢ͢ͺ͜ʔ: @SpicyCoffee66ʣ • ΫοΫύουͷαʔόʔαΠυΤϯδχΞ • ࠷ۙ·ͨຑ੃ʹϋϚͬͨ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔ͷ࿩ s-dev talks Λ ͳͥ΍͍ͬͯΔ͔ɾͲ͏΍͍ͬͯΔ͔ ʹ͍ͭͯͷ࿩

Slide 4

Slide 4 text

͖͔͚ͬ ʮαʔϏε։ൃऀͷษڧձͬͯ͋Μ·ͳ͍ؾ͕͢ΔΜͰ͢ΑͶʙʯ ʮͭ͘Ε͹ʁʁʁʯ ʔʔ RubyKaigi 2017 ͷޙ

Slide 5

Slide 5 text

͖͔͚ͬ ʮαʔϏε։ൃऀͷษڧձͬͯ͋Μ·ͳ͍ؾ͕͢ΔΜͰ͢ΑͶʙʯ ʮͭ͘Ε͹ʁʁʁʯ ʔʔ RubyKaigi 2017 ͷޙ ʔʔ ൒೥ޙ͘Β͍ ʮαʔϏε։ൃऀͷษڧձͬͯ͋Μ·ͳ͍ؾ͕͢ΔΜͰ͢ΑͶʙʯ ʮͭ͘Ε͹ʁʁʁʁʁʯ ʮͭ͘ΕΔͷͰ͸ʁʁʁʯ

Slide 6

Slide 6 text

͔֬Ί͍ͨ͜ͱ • धཁ͸͋Δͷ͔ʁ • ڞײͯ͘͠ΕΔਓ΍ಉ͡Α͏ͳ͜ͱΛߟ͑ͯΔਓ͸ଞʹ͍Δʁ • ձʹͳΔ͔ʁ • ৔ॴ΍͓ۚ͸େৎ෉͔ʁ • ࢀՃऀ͸ू·Γͦ͏͔ʁ

Slide 7

Slide 7 text

·ͣ͸খ͘͞ࢼ͢

Slide 8

Slide 8 text

धཁ͸͋Δͷ͔ʁ

Slide 9

Slide 9 text

धཁ͸͋Δͷ͔ʁ ͨ͘͞Μͷ like

Slide 10

Slide 10 text

ձʹͳΔ͔ʁ • ৔ॴ͸େৎ෉͔ʁ → ձࣾͷΩονϯͰ΍ͬͯΈΔ • ͓ۚ͸େৎ෉͔ʁ → ձࣾʹεϙϯαʔཔΜͰΈΔ • ࢀՃऀ͸ू·Δ͔ʁ → ͱʹ͔͘΍ͬͯΈΔ

Slide 11

Slide 11 text

ॳճ։࠵

Slide 12

Slide 12 text

େ੝گ

Slide 13

Slide 13 text

ίϛϡ׬੒ʂ ͓ർΕ͞·Ͱͨ͠ʂʂʂ

Slide 14

Slide 14 text

Ͱ͸ͳ͍

Slide 15

Slide 15 text

େࣄͳͷ͸͔͜͜Β • ձ͝ͱͷ൓লΛ׆͔ͯ͠গͣͭ͠ྑ͍ͯ͘͘͠ • αʔϏε։ൃͱಉ͡ • ͦ΋ͦ΋΍Γ͔ͨͬͨܗʹͳͬͯͳ͍ • ձࣾʹϕολϦґଘͯͨ͠Γͱ͔

Slide 16

Slide 16 text

ձ͝ͱʹ KPT ͯ͠·͢

Slide 17

Slide 17 text

ձ͝ͱʹ KPT ͯ͠·͢ ौ୩۠ौ୩

Slide 18

Slide 18 text

ͪΐͬͱͣͭ৭ʑ΍ͬͯΔ 12/19 5/16 #1 #6 #2 7/7 8/8 #3 #3 #4 #5 9/14 10/17 11/16 ൃදΛNJOʹ Ұൠ࿮Λநબʹ ୆෩ͰԆظ ༗ྉԽ ॳͷࣾ֎։࠵ ൃදऀެื ಈըࡱӨ ϩΰൃද εςοΧʔ഑෍ Ξϯέʔτํ๏มߋ ֎෦εϙϯαʔ ࢀՃऀͱೋ࣍ձ λΠτϧ͔Β ճ਺Λফͨ͠

Slide 19

Slide 19 text

·ͩ΍Γ͍ͨ͜ͱ΋͍ͬͺ͍͋Δ • αΠτ࡞Δʁ • ౎֎։࠵ʁ • ٳ೔Πϕϯτʁ

Slide 20

Slide 20 text

ࠓޙʹޤ͏͝ظ଴ʂ