Slide 1

Slide 1 text

4QPOTPS -5 ͭ໨ !76* -5 7PM $ZCP[V *OD 5PNPLP.JZBLF

Slide 2

Slide 2 text

hello! 2 5PNPLP.JZBLF ϛέ l αΠϘ΢ζ ג γεςϜίϯαϧςΟϯάຊ෦ σϕϩούʔϦʔσΟϯά෦ ೥໨ l LJOUPOF ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ l Ԭࢁݝ ૔ෑࢢ ੜ·Ε l !UPNPLP αϯάϥεొஃ ճ໨

Slide 3

Slide 3 text

1. $ZCP[V ʷ76* 3

Slide 4

Slide 4 text

4 Έͳ͞Μ͸ͲͷεϐʔΧʔΛ࣋ͬͯ·͔͢ʁ ᶃ ᶄ ᶅ

Slide 5

Slide 5 text

5 αΠϘ΢ζνʔϜͰ΋ɺ76*ϒʔϜͷ੎͍ʹ৐ͬͯ ͪ·ͪ·ങͬͯ༡ΜͰ·͢ ʆɾ˲ɾʅ

Slide 6

Slide 6 text

6 ࣗࣾ੡඼ͱܨ͛ͯɺ ׆༻ྫΛ޿͛ͯΔ࠷தͰ͢ Ϋϥ΢υܕͷ%# εέδϡʔϧத৺ͷ άϧʔϓ΢ΣΞ

Slide 7

Slide 7 text

7 ༧ఆ؅ཧ IUUQTEFWFMPQFSDZCP[VJPIDKBBSUJDMFT

Slide 8

Slide 8 text

8 IUUQTEFWFMPQFSDZCP[VJPIDKBBSUJDMFT ࡏݿ؅ཧ

Slide 9

Slide 9 text

9 IUUQTEFWFMPQFSDZCP[VJPIDKBBSUJDMFT λεΫ؅ཧ

Slide 10

Slide 10 text

10 ϋοΧιϯͰ৽͍͠ΞΠσΞʹग़ձ͏ -*/&#005"8"3%4 "MFYB 4LJMM "XBSET

Slide 11

Slide 11 text

11 ड෇৖αϦʔ ͓΋͍Ͱϩʔϧ

Slide 12

Slide 12 text

12 $ZCP[V %BZT !5PLZP

Slide 13

Slide 13 text

13 LJOUPOF IBDLOJHIUͰ΋76*ʂ ΞʔϧεϦʔΠϯεςΟςϡʔτ ઙլ͞Μ࡞ 1IPUP CZ ২૲͞Μ

Slide 14

Slide 14 text

14 ͦͯ͠ॳίϛέग़లɻಉਓࢽ΋ࣥචத ͱ͍͏͜ͱͰ

Slide 15

Slide 15 text

2. %FNP 15

Slide 16

Slide 16 text

16 Ո଒ؒͰͷϝοηʔδ΍ΓऔΓΛ͢ΔγφϦΦ

Slide 17

Slide 17 text

17 ཪଆͷ࢓૊Έ͸͜Μͳײ͡

Slide 18

Slide 18 text

thanks! 18 !LJOUPOFEFWKQ Ͱ৘ใൃ৴͍ͯ͠·͢ʂ ͥͻ࿈ܞ։ൃͯ͠ Έ͍ͯͩ͘͞