Slide 1

Slide 1 text

ɹ͔ͩΒ΋͏Ұ౓ɺϚʔέςΟϯάʹ͍ͭͯߟ͑Α͏ɻ Daisuke  Katsura  @  Livesense  Inc.

Slide 2

Slide 2 text

Powered by LIVESENSE

Slide 3

Slide 3 text

ܡ େհ ϑϦʔϥϯεͰडୗ։ൃ(ߴߍ1೥ʙ2೥) FC2ͰαʔϏε։ൃ(ߴߍ3೥ʙେֶ1೥) Ϧϒηϯεڞಉ૑ۀ(େֶ2೥ʙ) ɹδϣϒηϯεࣄۀ෦ɾγεςϜ։ൃ෦ ɹdoorࣄۀ෦ɾσδλϧϚʔέςΟϯά෦ ɹͳͲ෯޿͘ྺ೚ɻ Daisuke Katsura

Slide 4

Slide 4 text

? એ఻׆ಈ ޿ࠂඅ༻ Ӧۀ๚໰ ޿ใ׆ಈ

Slide 5

Slide 5 text

l޿ࠂ͸ฏຌͳ੡඼΍αʔϏεΛͭͬͯ͘͠·ͬͨ͜ͱʹରͯ͠ɺ ͋ͳ͕ͨࢧ෷͏୅ঈͰ͋Δɻz r+F⒎#F[PT lϚʔέςΟϯά͸ൢചʹ஫ྗ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ Ή͠Ζൢച͕ෆཁͳ΄Ͳັྗతͳ੡඼ͷ։ൃʹ஫ྗ͢΂͖ͩɻz 1IJMJQ,PUMFS

Slide 6

Slide 6 text

޿ࠂͬͯ   ΄Μͱ͏ʹཁΒͳ͍΋ͷ͚ͩͬʁ

Slide 7

Slide 7 text

༏Εͨ޿ࠂ͸ɺ ༏ΕͨϓϩμΫτΛՃ଎ͤ͞Δɻ

Slide 8

Slide 8 text

ϚʔέςΟϯά͸ ʮ༏ΕͨϓϩμΫτʯ ʮ༏Εͨ޿ࠂʯ ɹΛ໌Β͔ʹ͢Δٕज़ɻ

Slide 9

Slide 9 text

͔ͩΒ΋͏Ұ౓ɺϚʔέςΟϯάʹ͍ͭͯߟ͑Α͏ɻ

Slide 10

Slide 10 text

σδλϧԽͱҰମԽ ࠓ೔ͷΩʔϫʔυ

Slide 11

Slide 11 text

ʮϚʔέςΟϯά͸σδλϧͰಁ໌Խ͞ΕΔʯ ఻͍͑ͨ͜ͱͦͷ

Slide 12

Slide 12 text

Customer Journey http://www.customerjourney.nl/

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

http://web-­‐tan.forum.impressrd.jp/e/2013/11/14/16305

Slide 15

Slide 15 text

Ͳ͏΍ͬͯϢʔβʔͷؾ࣋ͪΛ஌Δͷ͔ʁ

Slide 16

Slide 16 text

Τΰαʔν

Slide 17

Slide 17 text

ΞϓϦϨϏϡʔ

Slide 18

Slide 18 text

ϢʔβϏϦςΟςετ

Slide 19

Slide 19 text

౦ژ౎ʹॅΜͰΔࡀͷஉੑϑϦʔλʔ͸ɺ ҿ৯ళ΁ͷԠื͕ଟ͘ɺ࠾༻཰͸ঁੑΑΓ΍΍௿͍ɻ ࢴͷ࣌୅ʹ͸Θ͔Βͳ͔ͬͨ͜ͱ ˞αϯϓϧͰ͢

Slide 20

Slide 20 text

ʮϚʔέςΟϯά͸σδλϧͰಁ໌Խ͞ΕΔʯ ఻͍͑ͨ͜ͱͦͷ

Slide 21

Slide 21 text

ʮએ఻׆ಈ͸ϓϩμΫτʹҰମԽ͞Εͨʯ ఻͍͑ͨ͜ͱͦͷ

Slide 22

Slide 22 text

Context Media Channel Marke/ng web  1.0   ~03   1:N   ςϨϏɾ৽ฉ   Portal,  Journal Search,  URL Pure  Ads   Affiliate,  Mail web  2.0   04~09 n:N   ຽओԽ   blog,  CGM   Closed  SNS   RSS,  Ranking   Social  Bookmark KWS(SEO,  SEM)   RSS   ୤web   10~ N:N   ϦκʔϜɾ์ి   App   Viral  Media   Open  SNS   Share,  RT   Push  NoXficaXon   Gunosy   Contents   Viral,  PR   RemarkeXng

Slide 23

Slide 23 text

Context Media Channel Marke/ng web  1.0   ~03   1:N   ςϨϏɾ৽ฉ   Portal,  Journal Search,  URL Pure  Ads   Affiliate,  Mail web  2.0   04~09 n:N   ຽओԽ   blog,  CGM   Closed  SNS   RSS,  Ranking   Social  Bookmark KWS(SEO,  SEM)   RSS   ୤web   10~ N:N   ϦκʔϜɾ์ి   App   Viral  Media   Open  SNS   Share,  RT   Push  NoXficaXon   Gunosy   Contents   Viral,  PR   RemarkeXng ϓϩμΫτͷ֎ ϓϩμΫτͷத

Slide 24

Slide 24 text

Design MarkeXng System ϓϩμΫτͷείʔϓʹೖΕͪΌ͏ɻ ΤϯδχΞ͕ϚʔέςΟϯάʹՃ୲͢Δɻ

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

MARKETING

Slide 27

Slide 27 text

ʮએ఻׆ಈ͸ϓϩμΫτʹҰମԽ͞Εͨʯ ఻͍͑ͨ͜ͱͦͷ

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

ɹϜζ͔͍͠ʁ

Slide 31

Slide 31 text

ɹϜζ͔͍͠ʁ •  ϦεςΟϯά޿ࠂͷࡏݿ࿈ಈ •  ϖʔδ౸ୡʹΑΔΫϦΤΠςΟϒͷग़͠෼͚ •  ΫϦοϓͨ͠ϖʔδʹԠͨ͡ϝʔϧૹ৴ •  αʔυύʔςΟΫοΩʔͷద੾ͳ؅ཧ •  αΠτσόΠεΛ·͍ͨͩ౷ҰϢʔβʔτϥοΩϯά

Slide 32

Slide 32 text

ɹϜζ͔͍͠ɻ

Slide 33

Slide 33 text

͔ͩΒͦ͜ɺΤϯδχΞ͔ΒϚʔέςΟϯάΛݟ௚ͦ͏ɻ ͦΕ͸͖ͬͱɺ༏ΕͨϓϩμΫτΛՃ଎ͤ͞Δɻ

Slide 34

Slide 34 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ