Slide 1

Slide 1 text

DERA-design 01 ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO ʰ๻͕σβΠϯͷͨΊʹߟ͍͑ͯΔ͜ͱʱ

Slide 2

Slide 2 text

DERA-design 02 ೉͍͠΋ͷΛબͿ $"15&3

Slide 3

Slide 3 text

DERA-design 03 lࢥ͍͍ͭͨϓϨʔͷதͰ ࠷΋೉͍͠΋ͷΛબ୒͍ͯ͠Δz

Slide 4

Slide 4 text

DERA-design 04 l೉͍͠ํΛબ͹ͳ͍ͱɺ ୭͔͕࢒ͨ݁͠Ռ͔ͩͤ͠ͳ͍z

Slide 5

Slide 5 text

DERA-design 05 ੍࡞͢Δͱ͖ɺ Ξ Π σΞͷதͰ Ұ൪ࠔ೉ͳ΋ͷΛબͿΑ ͏ʹ ͍ͯ͠·͢ɻ $"15&3೉͍͠΋ͷΛબͿ

Slide 6

Slide 6 text

DERA-design 06 ΫΦϦ ς Ο ͱ࣌ؒ $"15&3

Slide 7

Slide 7 text

DERA-design 07 ࣌ؒ ΫΦϦςΟ جຊతʹΫΦϦςΟ Λ্͛Δʹ͸͕࣌ؒ ͔͔Γ·͢ɻ

Slide 8

Slide 8 text

DERA-design 08 ࣌ؒ ΫΦϦςΟ ͨͩ͠ɺ ͦΕ͸ਖ਼ൺྫ Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ

Slide 9

Slide 9 text

DERA-design 09 ࣌ؒ ΫΦϦςΟ ϓϩϑ Σογϣφϧ͸ ࠷ॳʹΫΦϦςΟΛ ͋͛·͢ɻ

Slide 10

Slide 10 text

DERA-design 10 σβΠφʔʹ͸εϐʔυ΋ ॏཁͳεΩϧɺ ͲͷΑ͏ʹૣ ੍͘࡞͢Δ͔Λߟ͑Δɻ $"15&3ΫΦϦςΟ ͱ࣌ؒ

Slide 11

Slide 11 text

DERA-design 11 ଧͪ߹Θͤ ʢώΞϦϯάʣ $"15&3

Slide 12

Slide 12 text

DERA-design 12 l͢΂ͯͷଧͪ߹Θͤ͸ ʮΫϦΤΠςΟϒͷ৔ʯ Ͱ͋Δz

Slide 13

Slide 13 text

DERA-design 13 ଧͪ߹ΘͤΛσ Ο ϨΫγ ϣϯ ͱ ߟ͑ͣʹΫϦΤΠςΟ ϒͱߟ ͑Δɻ $"15&3ଧͪ߹Θͤ ʢώΞϦϯάʣ

Slide 14

Slide 14 text

DERA-design 14 ଧͪ߹ΘͤΛָ͍͠ͱײ͡ ΔΑ͏ʹ͢Δɻ ΞΠσΞ͕ ු͔ͼ΍͍͢؀ڥ͕ඞཁɻ $"15&3ଧͪ߹Θͤ ʢώΞϦϯάʣ