Slide 1

Slide 1 text

ඞͣΠϯετʔϧ͍ͯ͠Δ ϓϥάΠϯ঺հ ୈ7ճWordBenchࢁޱ / 2017.12.02 sat

Slide 2

Slide 2 text

ͪΌΜͳΔʢΨϩͶ͑ʣ • גࣜձࣾϞτΫϩεɹWebσβΠφʔ • WordBenchࢁޱɹϞσϨʔλʔ • ΫϦΤΠςΟϒϋϯτࢁޱɹ෭૯࢘ྩ׭ݟश৺ಘ ࢁޱ๷෎ϕʔεϘʔϧΫϥϒɹϚωʔδϟʔ ࠷ۙΰϧϑ͸͡Ί·ͨ͠ʢ3ϲ݄͘Β͍ߦ͚ͯͳ͍Αʂʣ ࡾ౓ͷ൧ΑΓ͓͕ۚେ޷͖ Ϗʔϧ΋େ޷͖ ϛχຍ࠿ͷࠇদҭ͍ͯͯ·͢

Slide 3

Slide 3 text

ϛχຍ࠿ͪΌΜͨͪ ΫϩϚςΟɺͷͬΆɺεω෉ɺͷͼଠɺ໊ແ͠

Slide 4

Slide 4 text

ཧ૝ܗ थྸ20೥

Slide 5

Slide 5 text

ඞͣΠϯετʔϧ͍ͯ͠Δ ϓϥάΠϯ10ݸ

Slide 6

Slide 6 text

ϝʔϧϑΥʔϜɿ MW WP Form

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

sitemap.xmlੜ੒ɿ Google XML Sitemap

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

ύϯͣ͘Ϧετɿ Breadcrumb NavXT

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ϖʔδૹΓφϏήʔγϣϯɿ WP-PageNavi

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

ΧελϜϑΟʔϧυɿ Advanced Custom Fields

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

ΧελϜ౤ߘλΠϓɿ Custom Post Type UI

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

هࣄ΍ΧςΰϦʔͷฒͼସ͑ɿ Intuitive Custom Post Order

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

αΠτϚοϓϦετࣗಈੜ੒ɿ PS Auto Sitemap

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

؅ཧը໘಺Ͱݕࡧɿ Search Regex

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

lightboxɿ FancyBox for WordPress

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

No content