Slide 1

Slide 1 text

@n0bisuke #iotlt ϓϩτλΠϐϯάεΫʔϧ ʮϓϩτΞ΢τελδΦʯͷ࿩ͳͲ

Slide 2

Slide 2 text

ੁݪ ͷͼ͚͢ dotstudio, Inc. ɾWeb Engineer ɾMicrosoft MVP (Node.js) ɾLINE API Expert ɾσδλϧϋϦ΢ουେֶେֶӃ ඇৗۈߨࢣ ɾࠃ಺࠷େIoTίϛϡχςΟʮIoTLTʯͷओ࠵ ɾϓϩτλΠϐϯάઐ໳εΫʔϧ ʮProtoOut Studioʯ2ظੜืूத nobisuke sugawara

Slide 3

Slide 3 text

show speakerdeck ϒϩάͰ৭ʑܝࡌத https://dotstud.io/ ࡞ͬͨ΋ͷͳͲ

Slide 4

Slide 4 text

৭ʑͳٕज़Λͭ·Έ৯͍ͯ͠ ιγϟΫཱ͍ͯͪ͘͠Ґஔ(ͨͿΜ) ๻ΒͷཱͪҐஔ

Slide 5

Slide 5 text

IoTLTͰࣄྫ΍ϫʔυΛͬͯ͠ڵຯΛ࣋ͭ ↓ ࣗ෼ͨͪͰ΋࡞ͬͯΈ͍͚ͨͲͲ͏͢Ε͹͍͍ʁ

Slide 6

Slide 6 text

खஈ͕͍ͬͺ͍ग़͖ͯͯ·͢ɻ Arduinoޓ׵ܥ Genuino 101 Seeeduino ͦͷଞ micro:bit ESP8266ܥ(WiFi) Wio Node ESPr ESP32ܥ(WiFi+BLE) Nefry BT M5Stack mbed ͜ͷଞʹ΋͍ͬͺ͍͋Γ·͢ (͍͍ͩͨ2000ԁ~6000ԁఔ౓) obniz

Slide 7

Slide 7 text

खஈ͕͍ͬͺ͍ग़͖ͯͯ·͢ɻ Arduinoޓ׵ܥ Genuino 101 Seeeduino ͦͷଞ micro:bit ESP8266ܥ(WiFi) Wio Node ESPr ESP32ܥ(WiFi+BLE) Nefry BT M5Stack mbed ͜ͷଞʹ΋͍ͬͺ͍͋Γ·͢ (͍͍ͩͨ2000ԁ~6000ԁఔ౓) obniz ͲΕͱͲΕΛ࢖͑͹͍͍ͷʁ

Slide 8

Slide 8 text

PJձ(੡଄ۀͷू·Γ)Ͱͷݚम 2019೥5݄ NefryBT + Ambient + Թ࣪౓ηϯα ͰԹ౓ͷϞχλϦϯάνϟϨϯδ աڈͷऔΓ૊Έ

Slide 9

Slide 9 text

ݚम ɾܦࡁ࢈ۀল࢛ࠃܦࡁ࢈ۀہ ɾ౦ژ঎޻ձٞॴ ɾ੨ക঎޻ձٞॴ ͳͲͳͲ ࿈ࡌ ɾ౦঎৽ฉ ʮதখاۀ͕͙͢ʹ࢖͑Δ਎ ͷৎIoTʯ 2018೥1݄ɺ2݄ աڈͷऔΓ૊Έ

Slide 10

Slide 10 text

୯ൃͷݚमͩͱԠ༻ྗ͸͋·Γ਎ʹ෇͔ͳ͍ɻ ↓ ৽͍͠αʔϏε΍σόΠε͕ग़͖ͯͯ΋Ԡ༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ ͦΖͦΖମܥతʹ΍Γ͍ͨɻ ΍ͬͯΈͯײͯ͡Δ͜ͱ

Slide 11

Slide 11 text

࠷ۙ΍ͬͯΔ͜ͱ ϓϩτλΠϐϯάઐ໳εΫʔϧʮϓϩτΞ΢τελδΦʯͷ։ߨ PR Times ͍͍Ͷ1.2k, PV 15k note εΩ130, PV 10k (2ظੜΛืूத)

Slide 12

Slide 12 text

ຖि౔༵೔ɺळ༿ݪͰ࣮ࢪத

Slide 13

Slide 13 text

ϓϩάϥϛϯάΛਂֶ͘ͿΑΓ΋ खஈΛͬͯ͠Ԡ༻ྗΛ਎ʹ͚ͭΔ ྫ: 1ճ໨ͷतۀͰLINE BOTɺ2ճ໨ͷतۀͰobniz

Slide 14

Slide 14 text

෺ੌ͍αΠΫϧͰϓϩτΞ΢τͯ͠·͢ɻ ٢ߴ༝ཬࢠ͕Ԡԉͯ͘͠ΕΔෲےLINE BOT ͜ͷ࣌ͷ॓୊ͷ͓୊͸ʮLINE BOT x IoTͰԿ͔࡞Ζ͏ʯ ୈ2ճतۀ: ͜ͷ࣌ͷ॓୊ͷ͓୊͸ʮLINE BOT +αͰԿ͔࡞Ζ͏ʯ ϙςνͷࣸਅΛૹΔͱൢചϝʔΧʔಛఆͯ͘͠ΕΔ ʮϙςνAI LINE BOTʯ ୈճ ճतۀ ୈճतۀ %":ϋοΧιϯ LINEʹܨ͕Δೄ ௓ͼσόΠε ڑ཭ηϯαΛ࢖ͬ ͨςϧϛϯήʔϜ (ଞ15݅ͷൃද͕͋Γ·ͨ͠) Ͳ͏ͳΔ͔ ָ͠Έ ࣄ຿৬ σβΠφʔ Ո۩԰͞Μ

Slide 15

Slide 15 text

ͪͳΈʹσδϋϦେֶӃͰͷͷͼ͚͢ͷतۀ ϓϩμΫτϓϩτλΠϓԋश(શ4ճ) ࣗ෼ͨͪͷ՝୊Λࣗ෼ͨͪͰղܾͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͖͍ͬͯͯΔ ΪλϦετ φʔε

Slide 16

Slide 16 text

@n0bisuke ɾೖֶͯ͠Έ·ͤΜ͔ʁ ɾձࣾͷਓΛૹΓࠐΜͰΈ·ͤΜ͔ʁ (๏ਓ޲͚ͷݚम΋͋Γ·͢) ɾࣗ෼ͨͪͷ՝୊Λࣗ෼ͨͪͰղܾͰ͖ΔจԽ࡞Ζ͏ ɾຊମͷIoTLTʹ΋༡ͼʹདྷͯͶ(ແྉ) ڵຯ࣋ͨΕͨํ