Slide 1

Slide 1 text

࣮࿥ʂ࿡ຊ໦ͷϕϯνϟʔʹൿ఻ ͷEXCELΛݟͨʂʂ ʙ EXCELΛWebΞϓϦʹͯ͠ΈͨΑ ʙ

Slide 2

Slide 2 text

୭ʁ ɾ։ൃ෦ͷࢁຊͱਃ͠·͢ɻ ɾೖࣾ5೥໨ɻ ɾೣͰ͢ɻ

Slide 3

Slide 3 text

͜ͱͷ͸͡·Γ ͜ͷEXCELॏ͍ΜͩΑͶɻ ͳΜͷEXCELͰ͔͢ʁ Ӧۀ୆ா͍ͬͯ͏΍ͭɻ ΁ʔɻ୭͕࢖ͬͯΔΜͰ͔͢ʁ Ӧۀͱ͔ܦཧͱ͔͍Ζ͍Ζɻ

Slide 4

Slide 4 text

͜ͱͷ͸͡·Γ ސ٬؅ཧͱ͔ച্؅ཧͱ͔ͯ͠Δ΍ͭɻ ͱ͜ΖͰӦۀ୆ாͬͯͳΜ͔͢ʁ େࣄͳϑΝΠϧ΍ͳ͍Ͱ͔͢ɻ ͦ͏ɻ Ͱ΋ೖྗϛεͱ͔͋ͬͯ਺ࣈͣΕͨΓ͢ ΔΜͩΑͶʙɻϋϋοɻ

Slide 5

Slide 5 text

͜ͱͷ͸͡·Γ ʼೖྗϛεͱ͔͋ͬͯ਺ࣈͣΕͨΓ͢ΔΜͩΑͶʙ ͓͍ɺͪΐͬͱ଴ͯɻ

Slide 6

Slide 6 text

ਂࠜ͘Λ͓Ζͨ͠EXCEL ސ٬؅ཧͱ͔ച্ʹ͔͔ΘΔσʔλ͕શ෦͜ΕͰ؅ཧ͞Ε͍ͯΔɻ ͍ΖΜͳਓ͕ฤूͰ͖ͯɺೖྗϛε΋ൃੜ͍ͯ͠Δɻ ͣͬͱੲ͔ΒػೳΛܧ͗଍͠ͳ͕Β࢖͖ͬͯͨɻ σʔλྔ͕૿͑ͯѻ͍ʹ͍͘ͷͰɺ͍ΖΜͳѥछ͕ଘࡏ͢Δɻ - ਅͷӦۀ୆ா - ୆ாͷίϐʔ - ͳΜͳΒkintoneʹ΋ࣅͨΑ͏ͳͷ͋ΔΑʁ

Slide 7

Slide 7 text

Ӧۀ୆ாΛ੔ཧ͢Δ ҰͭͷEXCELͰ͍ΖΜͳػೳɾ໾ׂΛ୲͍ͬͯͨɻ -ސ٬؅ཧɺ঎ࡐϚελɺച্ܭࢉɺ୯Ձɺݟੵ΋Γɺ੥ٻɺѼ໊ɺetc… - ӦۀɺӦۀࣄ຿ɺܦཧɺϚʔέɺ͍ΖΜͳ෦ॺ͕࢖ͬͯΔ

Slide 8

Slide 8 text

γεςϜԽ͠·͠ΐ͏

Slide 9

Slide 9 text

࡞ͬͯΈͨ

Slide 10

Slide 10 text

ࡐྉ - ݴޠɿPHP - FWɿLaravel - DBɿMySQL - ৔ॴɿAWS

Slide 11

Slide 11 text

ΊʹΎʔ ϚΠϖʔδ ɹ- ͓஌Βͤͱ͔௨஌ͱ͔ ୆ாΞΧ΢ϯτ؅ཧ ɹ- ͜ͷγεςϜΛར༻͢ΔϢʔβʔΛ؅ཧ ঝೝϑϩʔઃఆ ɹ- ঝೝऀɺॱ൪ɺਓ਺ͳͲΛઃఆ اۀ؅ཧ ɹ- औҾઌاۀͷ৘ใΛ؅ཧ Ϛελ؅ཧ ɹ- ঎ࡐͱ͔ॾʑͷϚελσʔλ ݟੵɺड஫ɺ੥ٻɺೖۚ ɹ- ͦͷ·Μ·Ͱ͢

Slide 12

Slide 12 text

Ӧۀ୆ாΛ࢖͏ϢʔβʔͷΞΧ΢ϯτΛ؅ཧɻ ॴଐ෦ॺɺΞΫηεͰ͖ΔൣғͳͲΛઃఆͰ͖Δɻ ΞΧ΢ϯτͷ؅ཧ

Slide 13

Slide 13 text

ঝೝϑϩʔͷ࡞੒ ͲͷػೳʹͲΜͳঝೝ͕ඞཁͳͷ͔ઃఆͰ͖Δɻ ྫʣاۀ؅ཧɹ୲౰ऀ͕اۀͷొ࿥Λਃ੥ ɹɹୈҰஈ֊ɿঝೝऀೋਓͷ͏ͪɺ̍ਓͰ΋ঝೝͨ͠Β࣍ͷஈ֊΁ ɹɹୈೋஈ֊ɿঝೝऀ2ਓશһ͕ঝೝͨ͠Βɺ੖Εͯొ࿥ɻ

Slide 14

Slide 14 text

ΞΫηεϙϦγʔͷ࡞੒ ӦۀνʔϜɺܦཧνʔϜͳͲΞΧ΢ϯτʹԠͨ͡ΞΫηεݖݶΛ࡞੒ɻ ྫʣӦۀϝϯόʔ ɹɹاۀ؅ཧͷҰཡɺৄࡉɺొ࿥ɺฤू͸Մೳ͕ͩঝೝ͸Ͱ͖ͳ͍ͳͲɻ

Slide 15

Slide 15 text

اۀ؅ཧ औҾઌاۀͷ؅ཧ ྫʣ৽نऔҾઌͷਃ੥ͱొ࿥ ɹɹӦۀ୲౰͕৽نʹӦۀ͍ͨ͠اۀΛొ࿥͢Δ৔߹ɺௐࠪࢿྉͱͱ΋ʹਃ੥͢Δɻ ɹɹઃఆ͞ΕͨঝೝϑϩʔΛ͢΂ͯ௨ա͢Δͱɺ੖ΕͯӦۀઌͱͯ͠ొ࿥͞ΕΔɻ

Slide 16

Slide 16 text

ݟੵͷ࡞੒ ঎ࡐϚελɺύοέʔδϚελͳͲͷ৘ใΛ΋ͱʹݟੵ΋ΓΛ࡞੒ ஋ஈઃఆɺύοέʔδͷΧελϚΠζɺ஋Ҿ͖ɺͳͲΛઃఆͰ͖Δɻ ͜Ε΋ঝೝϑϩʔ͕ద༻͞ΕΔɻ ݟੵ΋Γొ࿥ޙɺPDF͕ੜ੒͞ΕΔͷͰͦΕΛސ٬ʹૹ෇͢ΔྲྀΕɻ

Slide 17

Slide 17 text

ड஫৘ใͷ؅ཧ ਃࠐͷ಺༰Λొ࿥ͯ͠؅ཧ͢Δɻ ݟੵʹ෇ਵ͍ͯ͠ΔਃࠐΈॻͷ಺༰Λ΋ͱʹͯ͠ड஫৘ใΛొ࿥͢Δɻ σʔλ͸ݟੵɾܖ໿৘ใͱඥ෇͍͓ͯΓɺޙ͔Βࢀর͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ

Slide 18

Slide 18 text

੥ٻͷ؅ཧ ੥ٻͷొ࿥ͱ؅ཧɻ ड஫৘ใ͔Β੥ٻσʔλΛ࡞੒ɻ੥ٻॻʢPDF)͕Ͱ͖ΔͷͰɺͦΕΛސ٬ʹૹ෇͢ΔྲྀΕɻ ड஫σʔλͱඥ෇͍͍ͯΔͷͰɺޙ͔Βࢀর͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

Slide 19

Slide 19 text

ࠓޙͷ༧ఆ - ૢ࡞ϩάͷอଘ - ֎ࢿब׆ຊମͱͷAPI࿈ܞ - ച্ͷࣗಈܭࢉ - Ϋϥ΢υձܭαʔϏεͱͷ࿈ܞ ·ͩઌ͸௕͍…