Slide 1

Slide 1 text

M5StackͰ༡ΜͰΈͨ ~͏·͍ఱ௡൧Λ࡞ΕΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨͰth~ GMOϖύϘ גࣜձࣾ ͚Μ͚Μ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

ሟိलేʢ΄͏Β͍͠Ύ͏ͱʣ ͚Μ͚Μ @kenken_monasyu ɾ1993/10/27 ੜ·Ε(26ࡀ) ɾGMOϖύϘ גࣜձࣾɹ ΤϯδχΞ ɾ຤٢ग़਎ ɾि຤ͨ·ʹ೶Ո

Slide 4

Slide 4 text

ɹϑΝΠφϧΧολʔΛ֮͑ͯ·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

M5Stack

Slide 6

Slide 6 text

M5Stackͱ͸ʁ

Slide 7

Slide 7 text

ԿͦΕʁ͓͍͍͠ͷ

Slide 8

Slide 8 text

ɹM5Stack ɾӷথը໘ɺϘλϯɺεϐʔ ΧʔͳͲ͕උΘͬͨϚΠί ϯ ɾ3575ԁͰߪೖͰ͖·͢ ʢ5/29࣌఺ʣ

Slide 9

Slide 9 text

͍ΖΜͳछྨ͋ΔΑ

Slide 10

Slide 10 text

ɹຊମ

Slide 11

Slide 11 text

ɹ֦ுϞδϡʔϧ

Slide 12

Slide 12 text

ηϯαϢχοτ

Slide 13

Slide 13 text

ͲΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷʁ

Slide 14

Slide 14 text

͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ࢀরɿΈΜͳͷM5Stackೖ໳ʯΑΓ ɾεϐʔΧʔΛ࢖ͬͯԻΛ໐Β͢ ɾਓײηϯαɺԹ౓ηϯαͳͲΛ ࢖ͬͨ։ൃ ɾWifi΍Blutoothͱͷ௨৴ ɾArduinoIDE ؀ڥͰͷ։ൃ

Slide 15

Slide 15 text

։ൃ؀ڥ͸ͲΜͳʁ

Slide 16

Slide 16 text

ϓϩάϥϜ։ൃ ϓϩάϥϛϯάݴޠ ɾArduino ɾMicroPython ɾϏδϡΞϧϓϩάϥϛϯάݴޠBlockly Webϒϥ΢β։ൃ؀ڥ ɾUIFlow

Slide 17

Slide 17 text

ArduinoIDE։ൃ؀ڥ ʹ͍ͭͯ

Slide 18

Slide 18 text

Arduino౷߹։ൃ؀ڥʢIDEʣͷΠϯετʔϧ

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

ϓϩάϥϜΛಈ͔͢ྲྀΕ ࢀরɿΈΜͳͷM5Stackೖ໳ʯΑΓ

Slide 21

Slide 21 text

Helloworldͯ͠ΈΔΑ

Slide 22

Slide 22 text

HelloWorldεέονΛબ୒

Slide 23

Slide 23 text

HelloWorldεέονΛબ୒

Slide 24

Slide 24 text

ΊͪΌ؆୯Ͱͨ͠Ͷ

Slide 25

Slide 25 text

ଞʹ͜Μͳεέονྫ΋͋ΔΑ

Slide 26

Slide 26 text

TetrisεέονΛબ୒

Slide 27

Slide 27 text

⏱Թ౓ܭ΋࡞ΕΔΑ⏱

Slide 28

Slide 28 text

DHT12 Թ࣪౓ηϯαΛ࢖͍·͢

Slide 29

Slide 29 text

DHT12εέονΛબ୒

Slide 30

Slide 30 text

DHT12εέονΛฤू

Slide 31

Slide 31 text

࣮ߦ݁Ռ

Slide 32

Slide 32 text

ײͨ͜͡ͱ

Slide 33

Slide 33 text

ɾػࡐͦΖ͑Δͷʹ͓͔͔ۚͬͨ ʢ͍҆Α͏ͳɺߴ͍Α͏ͳʣ ɾखܰʹϚΠίϯΛಈ͔ͤΔͷ͸͍͍Ͷʂ ɾ༷ʑͳछྨͷηϯαʔ΍Ϟδϡʔϧ͕͋Δ ͷͰɺΞΠσΞ͍ͩ͠ͰՄೳੑ͸ແݶେ♾

Slide 34

Slide 34 text

·ͱΊ

Slide 35

Slide 35 text

M5StackΛ࢖ͬͯϋ΢εϋοΫ ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂʂʂ̍

Slide 36

Slide 36 text

͝੩ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂʂ