Slide 1

Slide 1 text

Shoki Taniyama YouTubeνϟϯωϧ ઒༄ͷ࿩

Slide 2

Slide 2 text

໊લɿ୩ࢁ ৊ت ग़਎ɿ౦ژ౎த໺۠ झຯɿөըɾԻָؑ৆ / ඒ৯ / ཱྀߦ / α΢φ <ུྺ> େֶதୀ → ϫʔϗϦͰΧφμ → HRܥͷӦۀʢ೿ݣձࣾͱٻਓ޿ࠂʣˠ σδϋϦͷWebεΫʔϧ௨͏ → ϑϦʔͷίʔμʔ → γϦίϯόϨʔ3ϲ݄ → Web੍࡞ձࣾͰσΟϨΫλʔ → BacklogͷCM ϗʔϜ͸ʮ๺Ԥʯ ͱʮϨελʯ ʮΰουϑΝʔβʔʯͱ ʮϥΠϑΠζϏϡʔςΟϑϧʯ͕޷͖ ͜ΕҎ߱ิ଍ࢿྉͳͲ͸ QRίʔυΛ౎౓Ҋ಺͠·͢

Slide 3

Slide 3 text

ɹɹɹɹͷίϛϡχςΟৄࡉ ίϛϡχςΟ໊ɿJBUG (Japan Backlog User Group) ࢀՃऀɿBacklog࢖༻ͷ༗ແ͸ؔ܎ͳ͠ ษڧձ಺༰ɿʮϓϩδΣΫτϚωδϝϯτʯʹ ͍ͭͯͷษڧձͱ͍ͯ͠·͢ɻͳͷͰొஃऀ͔ Β͸Backlogͷ࿩͕ग़ͳ͍͜ͱ΋͋Γ·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

Backlog World ʹ͍ͭͯ 2019೥౓ 2020೥౓ ৄ͘͠͸ͪ͜Β ͷϒϩά͔Β

Slide 5

Slide 5 text

Backlog World ʹ͍ͭͯ ɾ2021೥Ͳ͏͢Δͷ໰୊ ։࠵೔͸ 2021/03/13ʢ౔ʣ ͦͷଞ४උதͰ͢ʂ JBUG޿ౡϦʔμʔதಓ͞Μ ͕BLWͷӡӦҕһ௕͓ͩ

Slide 6

Slide 6 text

ͱɺ͍͏ϫέͰɻ

Slide 7

Slide 7 text

YouTubeνϟϯωϧͱ઒༄ͷ࿩

Slide 8

Slide 8 text

BacklogYouTubeνϟϯωϧʹ͍ͭͯ BacklogͬͯԿʁ Ͳ͏΍ͬͯ࢖͏ ͷʁ ͋ͷػೳ΍͜ͷػ ೳ͕෼͔Βͳ͍ ΈΜͳͲ͏΍ͬͯ ࢖͍ͬͯΔͷʁ

Slide 9

Slide 9 text

BacklogYouTubeνϟϯωϧʹ͍ͭͯ ͦͷ1ɿHowTo ͦͷ2ɿϢʔβʔΠϯλϏϡʔ ʮBacklogͷ࢓૊Έʯ͔Βʮ֤छػೳͷ঺հʯ·Ͱɺͻͱͭͷಈը͋ͨΓ3෼લޙ Ͱ͝঺հ͍͖ͯ͠ɺϢʔβʔͷօ༷͕ ࣌ؒ΍৔ॴͷ੍ݶͳ͘ ࣗ༝ʹ֬͝ೝ௖͚Δ Α͏ʹ͍͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ ಋೖޙͷϢʔβʔͷօ༷͔Β͸ʮͲͷΑ͏ʹ࢖͏ͷ͕ਖ਼ղ͔෼͔Βͳ͍ʯͱڼͬͯ ௖͘ࣄ͕͋Γ·͢ɻ ͦ͜Ͱߟ͑ͨͷ͕ʮར༻தͷϢʔβʔͷօ༷͕࣮ࡍʹͲ͏΍ͬͯ࢖͍ͬͯΔͷ͔ฉ ͍ͯճΖ͏ʯͱ͍͏ࣄͰ͢ɻதʹ͸ͪΐͬͱͨ͠޻෉Ͱۀ຿վળΛ͍ͯ͠Δྫ΋͋ Γɺͻͱͭͷಈը͋ͨΓʹTipsΛ2ʙ3ͭ঺հ௖͘ͱ͍͏ߏ੒ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

Slide 10

Slide 10 text

ͪΌΜͶΔొ࿥λΠϜ ͝ҙݟ͝ײ૝͋Ε͹λχʔ ·Ͱ ͪΌΜͶΔొ࿥ ͢Δ͢Δʙ♪

Slide 11

Slide 11 text

BacklogYouTubeνϟϯωϧʹ͍ͭͯ ݱࡏ͸ΠϯαΠυηʔϧεʹͯ͝Ҋ಺͍ͯ͠Δ಺༰Λಈըʹͯ͠ ͍·͢ɻ ͦͷޙ͸ΧελϚʔαϙʔτͱ࿈ܞ͠ɺαϙʔτ෦΁͓໰͍߹Θ ͤ௖͘಺༰΋ಈըʹ͍͖͍ͯͨ͠ͱউखʹߏ૝͍ͯ͠·͢ɻ ଞʹ΋͝ཁ๬ͳͲ͋Ε͹͓ؾܰʹͲ͏ͧɻ ɾ͜Ε͔Βͷల๬ʢ͋͘·Ͱ༧ఆʣ ৄ͘͠͸ͪ͜Β ͷϒϩά͔Β ੋඇօ͞ΜͱҰॹʹ࡞Γ ͍͚͋͛ͯͨΒخ͍͠Ͱ͢♪

Slide 12

Slide 12 text

Backlog઒༄ʹ͍ͭͯ ৄ͘͠͸ͪ͜Β ͷϒϩά͔Β

Slide 13

Slide 13 text

Backlog઒༄ʹ͍ͭͯ

Slide 14

Slide 14 text

Backlog઒༄ʹ͍ͭͯ

Slide 15

Slide 15 text

ͭͿ΍͖λΠϜ ϓϩδΣΫτɹͰ͖ͨΒΈΜͳͰɹָ͠΋͏ ΦϯϥΠϯɹϓϨθϯதʹɹ੺ࢠٽ͘ Backlogɹ͠Εͬͱ৳͹͢ɹظݶ೔Λ

Slide 16

Slide 16 text

#BDLMPH8PSMEΛʢ౔ʣʹ։࠵͢ΔΑ̇ #BDLMPHͷ:PV5VCFɺνϟϯωϧొ࿥ͯ͠͝׆༻͍ͩ͘͞ #BDLMPH઒༄Ͱੋඇ5XJUUFSͰᄁ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞Ͷ ·ͱΊ

Slide 17

Slide 17 text

ݱ৔͔Β͸ Ҏ্Ͱʙ͢