Slide 1

Slide 1 text

DIST.33 ΍ΊΒΕͳ͍ͱ·Βͳ͍ʂ ޮ཰ԽήʔϜͷதಟੑ ͞Θͩ ͑Γ ( Eri Matsutake ) ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞɿϑϦʔϥϯε

Slide 2

Slide 2 text

ͭɺ࣍ͷϘεΛ౗ͨ͠Β… ͋ͱ1εςʔδ͚ͩ… ͜ͷμϯδϣϯΛΫϦΞͨ͠Β… ※ηʔϒϙΠϯτ͕ͳ͘ͳͬͨݱ୅ͷήʔϚʔͷΠϝʔδ

Slide 3

Slide 3 text

ࣗಈԽɾޮ཰ԽήʔϜ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

࿉ۚज़ύζϧήʔϜ ओਓެ͸࿉ۚज़ࢣ มੑػؔͷ্Ͱ
 ࢼༀΛ૊Έ߹Θͤͯ
 ੜ੒෺Λ࡞Δ

Slide 6

Slide 6 text

ಈըΛ؍ͯΈ·͠ΐ͏

Slide 7

Slide 7 text

ޮ཰ॏࢹͷ෉ ίετॏࢹͷՇ ޮ཰ԽͷͨΊͳΒ ߴίετͰ΋੯͠·ͣ࢖͏ʂ અ໿અ໿͎ʂ

Slide 8

Slide 8 text

Ոܭඅ͸͔ͬ͠Γ ؅ཧ͠Α͏ͱ ৺ʹܾΊ·ͨ͠…

Slide 9

Slide 9 text

1εςʔδʹରͯ͠ෳ਺ͷ૷ஔʢه࿥ʣΛ࡞Δ͜ͱ͕Մೳ ࠩ͠ସ͑༧ఆ αΠΫϧॏࢹͷ ΫϦΞه࿥ ίετॏࢹͷ ΫϦΞه࿥

Slide 10

Slide 10 text

ଞͷਓ͕࡞ͬͨ૷ஔΛSteam಺ͰݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 11

Slide 11 text

ୡ੒ײ

Slide 12

Slide 12 text

޻৔࡞ΓήʔϜ ओਓެ͸ͱ͋Δ ϒϥοΫاۀ ձࣾͷ ΤϯδχΞ ະ։ͷ੕Ͱɺػց΍޻৔Λ࡞ͬͯ
 ձࣾʹೲ඼͍ͯ͘͠ ϚϧνϓϨΠ΋Ͱ͖Δ

Slide 13

Slide 13 text

ಈըΛ؍ͯΈ·͠ΐ͏

Slide 14

Slide 14 text

ిؾɿ15MWඞཁ ࡞੒ɿ10ඵ / 1ݸ ੜ࢈ޮ཰ɿ100ˋ

Slide 15

Slide 15 text

ੑೳ͕Α͍ύʔπ͕ͲΜͲΜ૿͑Δ

Slide 16

Slide 16 text

ిؾ༰ྔɿ1125MW ݱࡏͷফඅిྗɿ512MW

Slide 17

Slide 17 text

޻৔ͷ૷০తͳύʔπ͕૿͑Δ

Slide 18

Slide 18 text

͋ͪͪ͜ʹ৭ʑ࡞ͬͪΌͬͨ݁Ռ…

Slide 19

Slide 19 text

΋ͬͱ੔಴͍ͨ͠ ΋ͬͱޮ཰Խ͍ͨ͠ ΋ͬͱ޻৔Ά͍ͨ͘͠ 2֊ݐͯͱ͔3֊ݐͯͱ͔࡞Γ͍ͨ

Slide 20

Slide 20 text

΍ͬͱ͜ͷύʔπ300ݸͰ͖ͨʂೲ඼׬ྃͩʂ ͜ͷύʔπͱ͋ͷύʔπ͸൚༻ੑΛ࣋ͨͤͯ… ͜ͷػց͸2ͭ࡞ͬͨ΄͏͕ ޮ཰͕ྑͦ͞͏… ͋Εʁ͜Ε͏·͘ಈ͍͍ͯͳ͍ʁ ిؾ͕଍Γͳ͘ͳΓͦ͏…

Slide 21

Slide 21 text

͋Ε…ʁ ࠓ೔ٳΈ͔ͩΒͬͯήʔϜࡾດͨ͠͸ͣͳͷʹ ͳΜͰ͜Μͳ࢓ࣄͨ͠ؾ࣋ͪʹ……ʁ

Slide 22

Slide 22 text

ͦ͏ͩɺ͋ͷమ޻ॴΛ΋͏গ͠޿͛Α͏ ϕϧτίϯϕΞΛ࠷େ଎౓ͷ΋ͷʹม͑Α͏͔ͳ ͳΜͱ͔ͯ͠ిྗΛ্͛ΒΕͳ͍͔͠Β etcetc……

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

ࣗ෼͸ ϒϥοΫͳ ͓ళͷ
 །ҰͷʹΜ͛Μ ϩϘʹ໋ྩ͞Εͯɺ
 શࣗಈΩονϯΛ࡞Δ εςʔδ͝ͱʹఏڙ͢Δ
 ϝχϡʔ͸มΘΔ ϧʔϧ͕ݫ͠Ί

Slide 25

Slide 25 text

ϨγϐͰɺૉࡐͱௐཧํ๏ͱ૊Έ߹Θ͕ͤΘ͔Δ

Slide 26

Slide 26 text

ௐཧʹඞཁͳ૷ஔΛɺΩονϯʹฒ΂͍ͯ͘

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

ػցͷ഑ஔͱઃఆΛอଘͯ͠࢖͍ճͤΔ

Slide 29

Slide 29 text

·ͱΊ ޮ཰ԽͷͨΊʹʮߟ͑Δʯ ࢓૊ΈΛʮ࠷దԽʯͤ͞Δ ϦϑΝΫλϦϯάΛ܁Γฦ͢ ʮ੍໿ʯΛָ͠Ήʁ

Slide 30

Slide 30 text

·ͱΊ ޮ཰ԽͷͨΊʹʮߟ͑Δʯ ࢓૊ΈΛʮ࠷దԽʯͤ͞Δ ϦϑΝΫλϦϯάΛ܁Γฦ͢ ʮ੍໿ʯΛָ͠Ήʁ ࢓ࣄ͔ͳʁʁʁ

Slide 31

Slide 31 text

No content

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

ޮ཰తͰ͋Εʂ ͓ΘΓɻ