Slide 1

Slide 1 text

఻͍͑ͨʂ ࣾ಺ͷΤϯδχΞʹ ΧϯϑΝϨϯεʹࢀՃ͢Δָ͠͞Λʂ BTVNJLBN SFTQFDU͜ͱΈΜ🫶

Slide 2

Slide 2 text

͜Μʹͪ͸ʂ w ͋͢Έ 🐦!BTVNJLBN w খాݪͷ/&גࣜձࣾʹۈΊਃ͢೥໨ w 8FCΞϓϦ։ൃ🙋 w 1)1(P3VCZ"845FSSBGPSN3FBDUʜ

Slide 3

Slide 3 text

ࢲ͕ΧϯϑΝϨϯε޷͖ʹͳΔ·Ͱ w εϙϯαʔηογϣϯʹొஃ QIQDPO w ͨͩͷࢀՃऀʹ໭Δ w ొஃʢQIQDPO QIQFSLBJHJʙʣ

Slide 4

Slide 4 text

ภʹɺྑ্͍࢘ͷӨڹɻ w ϓϩϙʔβϧग़͢ͱ͜Ζ͔Β w ࢿྉ΋͘΋͘ձ͔Β w ൃද࿅श͔Β w ౰೔ͷϝϯλϧέΞ·Ͱ

Slide 5

Slide 5 text

఻͍͑ͨʂ w ࢿྉ࡞੒ΊͬͪΌྗͭ͘ w ฉ͍ͯ΋Β͏͜ͱͰϞνϕʔγϣϯ্͕Δ w ߦ͘͜ͱͰϞνϕʔγϣϯ্͕Δ w ίϛϡχςΟʹଐ͢Δ͜ͱͷଚ͞

Slide 6

Slide 6 text

ͨͩɺࣾ಺ͷࢀՃऀ͸গͳ͍ͷ͕ݱ࣮ w ͳ͔ͥʁʢΘ͔Δʣ w ʮࣗ෼ʹ͸ཧղͰ͖ͳ͍Μ͡Όͳ͍͔ͳɺɺʯ w ʮࣗ෼ͷൃදͳΜͯɺɺɺʯ w ·ͩɺڵຯͷ૚ʹ΋͍ͳ͍ײ͡ w ʮࢀՃϋʔυϧʯ͕௒͑ΒΕͳ͍ɻ

Slide 7

Slide 7 text

Ͳ͏ʹָ͔ͯ͠͠͞Λ఻͍͑ͨ w ʮࢀՃϋʔυϧʯ͑͞௒͑ͯ͠·͑͹ 
 ෱རްੜʢɹʣʹΑΓʮొஃϋʔυϧʯ͸Լ͕Δ w ࢲ͕͢Δ΂͖͸ʮࢀՃϋʔυϧʯΛ௒͑͢͜͞ͱͳͷ Ͱ͸ʁʁʁʁʢͦΕ͕Ըฦ͠ʂʂ🐱ʣ

Slide 8

Slide 8 text

ͦ͜Ͱ΍ͬͨͷ͸

Slide 9

Slide 9 text

൧Ͱ௼Δ࡞ઓ

Slide 10

Slide 10 text

൧Ͱ௼Δ࡞ઓ w ͏ͪͷձࣾʢਓڧʁʣ͸ಠ਎உੑΤϯδχΞ͕ଟ͍ w ຖ೔ΧοϓϥʔϝϯͱεςΟοΫύϯ͔͠৯΂ͯͳ͍ ͣ͞Μͳ৯ੜ׆ͳͷͰ͸ɾɾɾʼʻʢݸਓͷղऍͰ͢ʣ w ඒຯ͍͠ख࡞Γ͝൧Ͱңା௫ΜͰͦͷ··ؑ৆ձ΁

Slide 11

Slide 11 text

΍Δͧʂʂʂ

Slide 12

Slide 12 text

·ͣ͸కΊձͰએ఻

Slide 13

Slide 13 text

·ͣ͸కΊձͰએ఻ Πϕϯτͬͯ ͨ͘͞Μ͋ΔΜͩͳʙ ͱೝࣝͤ͞Δ

Slide 14

Slide 14 text

·ͣ͸కΊձͰએ఻ Ұॹʹಇ͘ࢲ͔Βͷ ൃ৴ͰొஃͷϋʔυϧΛ Լ͓͛ͯ͘

Slide 15

Slide 15 text

·ͣ͸కΊձͰએ఻ $50ʹ͓ۚΛͤͼΔɻ ʢແྉʹ͢ΔͨΊʣ ௼Δɻ

Slide 16

Slide 16 text

݁Ռ 😁🤌🌊🐟💨

Slide 17

Slide 17 text

౰೔

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 ૯੎ਓ

Slide 20

Slide 20 text

ΊͬͪΌू·ͬͨ👏 w ΍͸Γ൧࡞ઓ͸੒ޭ͗ͨ͢ w ͔ͯΈΜͳͰ͝൧৯΂Δͷ୯७ʹָ͍͠ΑͶ w ͝൧࡞Δͷ΋ָ͍͠ΑͶ w ౰೔ʮ͡Ό͋ߦ͔͘ʙʯΈ͍ͨͳਓ΋͍ͨ

Slide 21

Slide 21 text

Έͨ΍ͭɾ΍Γ͔ͨ w 1)1ϝϞϦ؅ཧज़Ί΋Γʔ͞Μ w 1)1ͰֶͿΦϒδΣΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯάೖ໳੒੉͞Μ w %FFQ.PEVMFJO1)1JUPTIP͞Μ ΈΔˠʙਓͰײ૝ձˠײ૝ͷڞ༗ձ

Slide 22

Slide 22 text

ࢀՃऀͷײ૝

Slide 23

Slide 23 text

ΊͬͪΌ੒ޭͯͦ͠͏ w ޻෉ͨ͠ w ഒ଎͘Β͍ͰݟΔͱͪΐ͏Ͳ͍͍ w ೉қ౓ௐ੔ w ޻෉͍ͨ͠ w ʙ෼͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑͦ͞͏ w େԻྔΛग़ͤΔΑ͏ʹɺɺɺ

Slide 24

Slide 24 text

ࢀՃϋʔυϧ͸Լ͕ͬͨͷ͔ʁ w ʮΈΜͳͰݟΔָ͠͞ʯ΍ʮࣗ෼Ͱ΋෼͔Δ෦෼͋ ΔΜͩʯͱ͍͏ؾ͖ͮΛͯ͠΋Β͑ͯͦ͏ w ࣍ͷ΃ͪ͜Μʁ·Ͱʹ͋ͱ਺ճ΍ͬͱ͍ͯɺࢀՃऀ ͕૿͑ΔͷΛɾɾɾظ଴͢ΔͷΈʂ͍΍ʂʂ૿΍͢ Μͩʂʂʂʂ

Slide 25

Slide 25 text

ϋʔυϧԼ͛·ͬͯ͘ ʮࢀՃऀʯʮొஃऀʯ ૿΍ͧ͢ʂ 💪

Slide 26

Slide 26 text

PXBSJ