Slide 1

Slide 1 text

403"$0.6(ࡳຈ -5

Slide 2

Slide 2 text

ࡾӜҰथ ίϯςϯπϏδωεہωοτσδλϧࣄۀ෦ ݉ฤ੒ہฤ੒෦ ٕ݉ज़ہ์ૹɾ*5γεςϜ෦ +"846(ࡳຈ .FEJB+"84 +1@4USJQFTࡳຈ ࣗݾ঺հ TPSBDPNVH

Slide 3

Slide 3 text

͋ͷϘλϯ ͔͠஌Βͳ͍ TPSBDPNVH

Slide 4

Slide 4 text

ͦΕ͡Ό·͍ͣ TPSBDPNVH

Slide 5

Slide 5 text

ෆഁ͞ΜͷσϞͷ௨Γʹ TPSBDPNVH

Slide 6

Slide 6 text

QMBO%6ങͬͯΈͨ TPSBDPNVH

Slide 7

Slide 7 text

TPSBDPNVH

Slide 8

Slide 8 text

TPSBDPNVH ຊ౰ʁ҆ఆ͢Δͷʁ ༡ΜͰΈ·͢

Slide 9

Slide 9 text

ຊ୊ TPSBDPNVH

Slide 10

Slide 10 text

403"$0.6(ࡳຈ -5 +"84'&45"Ͱͷ ͋ͷϘλϯΛ࢖ͬͨ ΤϨϕʔλӡ༻

Slide 11

Slide 11 text

࡞ͬͨͷ͸ڮຊ͞Μ TPSBDPNVH

Slide 12

Slide 12 text

ΤϨϕʔλ ϚχϡΞϧϞʔυ໰୊

Slide 13

Slide 13 text

' ' ' ' ' ' ' ʷ ʷ ʷ ʷ 456%*0 ձٞࣨ ड෇ TPSBDPNVH

Slide 14

Slide 14 text

' ' ' ' ' ' ' ʷ ʷ ʷ ʷ 456%*0 ձٞࣨ ड෇ த͔Βͷ ૢ࡞ͷΈ TPSBDPNVH

Slide 15

Slide 15 text

ड෇ ' 456%*0 ' ϘλϯΛϙνο ΤϨϕʔλखಈϞʔυ TPSBDPNVH

Slide 16

Slide 16 text

ड෇ ' 456%*0 ' དྷͳ͍ͳ͊ ΤϨϕʔλखಈϞʔυ ʁʁʁ TPSBDPNVH

Slide 17

Slide 17 text

͜Ε͸ͱͬͯ΋΍͹͍ TPSBDPNVH

Slide 18

Slide 18 text

໌೔͕ຊ൪ TPSBDPNVH

Slide 19

Slide 19 text

ɻɻɻ TPSBDPNVH

Slide 20

Slide 20 text

(ƅшƅ)Űŕ! TPSBDPNVH

Slide 21

Slide 21 text

͋ͷϘλϯ΋ͬͯ·͢ʁ TPSBDPNVH

Slide 22

Slide 22 text

TPSBDPNVH ࣋ͬͯΔ ࣋ͬͯΔ

Slide 23

Slide 23 text

TPSBDPNVH

Slide 24

Slide 24 text

TPSBDPNVH

Slide 25

Slide 25 text

+"84%":4Ͱങͬͯͨ

Slide 26

Slide 26 text

͍͚Δؾ͕͖ͯͨ͠ʂ TPSBDPNVH

Slide 27

Slide 27 text

ΞʔΩςΫνϟ ' ϛ΢ϥࢲ෺ ' ϋγϞτࢲ෺ ΤϨϕʔλ ϘʔΠΨʔϧ -BNCEB *P5$MJDL *P5$MJDL *P5$MJDL 4MBDL XFCIPPL 1MBDFNFOUHSPVQ TPSBDPNVH

Slide 28

Slide 28 text

TPSBDPNVH soracom button slack ʮTPSBDPNCVUUPOTMBDLʯͰݕࡧʂ

Slide 29

Slide 29 text

TPSBDPNVH

Slide 30

Slide 30 text

ड෇ ' 456%*0 ' ͜ΕͰղܾʂʂ 'Λ ϗʔϜϙδγϣϯ TPSBDPNVH

Slide 31

Slide 31 text

͜Μͳײ͡ʹ TPSBDPNVH

Slide 32

Slide 32 text

͜ΕͰղܾʂʂ TPSBDPNVH

Slide 33

Slide 33 text

͓ग़ܴ͑ ΤϨϕʔλ Ψʔϧ ֓೦ TPSBDPNVH

Slide 34

Slide 34 text

5IJTJT*P5 TPSBDPNVH

Slide 35

Slide 35 text

Α͔ͬͨΑ͔ͬͨ TPSBDPNVH

Slide 36

Slide 36 text

̍࣌ؒޙ TPSBDPNVH

Slide 37

Slide 37 text

ࡾӜ͞ʔΜ

Slide 38

Slide 38 text

͓͔ͭΕ͞·Ͱ͢ʂ TPSBDPNVH

Slide 39

Slide 39 text

ӡ༻ɺม͑·ͨ͠ʂ

Slide 40

Slide 40 text

ස౓తʹɺ ΤϨϕʔλ ݺ͹Εͣʹಈ༷͘ʹ

Slide 41

Slide 41 text

ʜ͑ʁ TPSBDPNVH

Slide 42

Slide 42 text

͋ͷϘλϯ͸ʁ TPSBDPNVH

Slide 43

Slide 43 text

ཁΒͳ͍ͬ͢

Slide 44

Slide 44 text

1F,2F,6FΛ ৗʹԡ͠·͢

Slide 45

Slide 45 text

͋͊ɺ͋ͷϘλϯ TPSBDPNVH

Slide 46

Slide 46 text

ͦΕͰ͍͖·͠ΐ͏ʂ TPSBDPNVH

Slide 47

Slide 47 text

ΤϨϕʔλͷதͷਓʹ͸ ຊ౰ʹେมͳ͓࢓ࣄΛɻɻɻ TPSBDPNVH

Slide 48

Slide 48 text

TPSBDPNVH 4XJUDI#PUͷ৽ܕͰ͢

Slide 49

Slide 49 text

TPSBDPNVH

Slide 50

Slide 50 text

γεςϜ͸ ݱ৔Ͱ࢖ΘΕͯͳΜ΅ TPSBDPNVH

Slide 51

Slide 51 text

TPSBDPNVH ࢥཱ͍͙ͬͯ͢ʹ࣮૷Ͱ͖Δ ͋ͷϘλϯ͍ͬͯ͢͝ʂ

Slide 52

Slide 52 text

Thank You! Don't be concerned ! Think ! Just Do IT!