Slide 1

Slide 1 text

0QFO4PVSDFXJUI 4FSWFSMFTT8PSME

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

5IFGSBNFXPSLSFMFBTFCMPH

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

൴͸(JU)VCΛ΢ϩ΢ϩ͍ͯͯ͠ɺࣗ෼ͷखΛԚ͢ͷ͕େ޷͖ͩ

Slide 9

Slide 9 text

1MFBTFDBMMNF%JSUZIBOET.BO

Slide 10

Slide 10 text

ࠓ೔օ͞Μʹ఻͍͑ͨ͜ͱ

Slide 11

Slide 11 text

lαʔόʔϨεͷੈքͰԿ͔Λվળ͍ͨ࣌͠ʹ 0QFO4PVSDF͸࠷ྑͷखஈͷͻͱͭͩz

Slide 12

Slide 12 text

wαʔόϨεΞʔΩςΫνϟͷք۾ʹ΋044ͱ͍͏Ξϓϩʔν͕૿͖͑ͯͨɻ Ϋϥ΢υͷத͚ͩͰ࿩͕׬݁͢ΔΩʔϫʔυͰ͸ͳ͍ w4FSWFSMFTT'SBNFXPSL 0QFO'BB4 ,VCFMFTT OVDMJP &WFOU(BUFXBZ 
 "QFY 0QFO8IJTLͳͲ

Slide 13

Slide 13 text

ͭ·ΓҎલʹ΋૿ͯ͠044Ͱ͋Δ͜ͱ͕ αʔόϨεք۾Ͱେ͖ͳӨڹྗΛ࣋ͪग़͍ͯ͠Δ

Slide 14

Slide 14 text

ͳͥ044ʁ

Slide 15

Slide 15 text

͋ͳͨ͸ɺ໌೔-BNCEBͷ࣮ߦ࣌ؒͷ੍ݶΛ෼ ʹ͢Δमਖ਼Λߦ͑·͔͢ʁ

Slide 16

Slide 16 text

044Ͱ͋Ε͹ͦΕ͕Ͱ͖Δ গͳ͘ͱ΋ࠓ೔͔ΒҰา౿Έग़ͤΔ

Slide 17

Slide 17 text

ͦͷϓϩμΫτʹؔ͢Δશͯͷٞ࿦΍ܾఆࣄ߲͕ͳ͞ ΕͨܦҢ͢΂͕ͯΦʔϓϯͳΠϯλʔωοτ্ʹ͋Δ

Slide 18

Slide 18 text

ڊେͳίϛϡχςΟʹ੒௕ͨ͠044͸ ඞͣྑ͍ਐԽΛ਱͛Δ

Slide 19

Slide 19 text

4FSWFSMFTT'SBNFXPSLͰ͸ ຖ೔ͷΑ͏ʹ*TTVF΍1VMM3FRVFTUཱ͕ͭ

Slide 20

Slide 20 text

ྑ͍ػೳΛ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͸4FSWFSMFTTJODͰ΋ϝϯςφʔ νʔϜͰ΋ͳ͘ɺଟ͘͸ίϛϡχςΟ͔ΒدͤΒΕΔ13

Slide 21

Slide 21 text

ຊ౰ʹඞཁͳ΋ͷ͸Ϣʔβ΍ ίϛϡχςΟͷํ͕Α͘஌ͬͯΔ͠ɺ 4FSWFSMFTT'SBNFXPSL͸ίϛϡχςΟ͕࡞͍ͬͯΔ

Slide 22

Slide 22 text

ίϛϡχςΟ͕αʔόʔϨεͳԿ͔Λվળ͍ͯͨ͘͠Ίʹ wษڧձ΍ϛʔτΞοϓ wॻ੶Λग़͢ wԿ͔ʹ͍ͭͯٞ࿦͢Δ w044ʹίϯτϦϏϡʔγϣϯ͢Δ

Slide 23

Slide 23 text

044͸αʔόϨεͷੈքͰ΋ ͦΜͳʹԕ͍ͷ࿩Ͱ͸ͳ͍ɺ ࣮͸ࣗ෼ͷਅԣʹ߹ͬͯ ͍ͭͰ΋Կ͔ΛվળͰ͖Δνϟϯε͕͋Δͱ͍͏͜ͱ