Slide 1

Slide 1 text

GPSN ͕͋Ε͹ ΰϧϑ ΋Ͱ͖Δ 🏆

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

୯ޠΛϕΫτϧԽ͠ ʮҙຯΛ଍͠Ҿ͖ʯͯ͠༡Ϳ ΰϧϑήʔϜ

Slide 5

Slide 5 text

͸͡·Γ

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

ΰϧϑͱԕ͗͢Δʜ

Slide 8

Slide 8 text

ΰϧϑͯ͠Δײ

Slide 9

Slide 9 text

ͯ͠Δײ 🎮

Slide 10

Slide 10 text

ը໘্ͷԿ͔Λૢ࡞Ͱ͖Δɻ ͨͩͦΕ͚ͩͰɺ ຊ౰͸ॏͨ͞΋Կ΋ͳ͍ͱ͜Ζʹ ੜཧײ֮Λ࡞Δɻ ʰࡩҪ੓തͷήʔϜʹ͍ͭͯࢥ͏͜ͱʱΑΓ

Slide 11

Slide 11 text

ͯ͠Δײ ߦҝͱ஌֮Λ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ Ͱٖࣅతͳ਎ମײ͕֮ಘΒΕΔ 🤜 💥

Slide 12

Slide 12 text

ಧ͘ ⛳ ඈͿ ଧͭ 🏌

Slide 13

Slide 13 text

ಧ͘ ඈͿ ଧͭ ݁Ռ͕දࣔ ૹ৴த ೖྗͯ͠ૹ৴

Slide 14

Slide 14 text

ଧͬͨײ 🏌

Slide 15

Slide 15 text

ϘʔϧΛଧͭ 🏌

Slide 16

Slide 16 text

ඈͿ ଧͭ ϘʔϧΛଧͭ ʴ ʔ

Slide 17

Slide 17 text

ൃࣹͨ͠Α͏ʹݟ͑Δ

Slide 18

Slide 18 text

஄͘ ଧͭ ʴ ʔ ඈͿ 💥 ϘʔϧΛଧͭ

Slide 19

Slide 19 text

JOQVUͰεΠϯά͢Δ @keyframes swing { 0% { transform: rotateX(0deg); } 80% { transform: rotateX(390deg); } 100% { transform: rotateX(360deg); } }

Slide 20

Slide 20 text

γϣοτͷ൓ಈ EFH EFH EFHΑΓ ༨෼ʹճసͤͯ͞ ໭͍ͯ͠Δ 💥

Slide 21

Slide 21 text

ଧͬͨײ φΠεγϣοτ

Slide 22

Slide 22 text

ඈΜͩײ

Slide 23

Slide 23 text

Ϙʔϧ͕ඈͿ 🏌 ⛳

Slide 24

Slide 24 text

Ϙʔϧ͕ඈͿ 🏌 ⛳ ඈڑ཭ ߴ౓

Slide 25

Slide 25 text

@keyframes shot { 0% { transform: scale(180%) translateY(0); } 100% { transform: scale(0) translateY(-4000%); } } ೋ࣍ݩۭؒʹϘʔϧΛඈ͹͢

Slide 26

Slide 26 text

USBOTMBUF: USBOTMBUF: :࣠Ҡಈʹඈڑ཭

Slide 27

Slide 27 text

TDBMF TDBMF มഒʹٖࣅతͳߴ౓

Slide 28

Slide 28 text

TUBSU FOE BOJNBUJPOEVSBUJPO :࣠Ҡಈʷมഒ

Slide 29

Slide 29 text

ඈΜͩײ φΠεγϣοτ

Slide 30

Slide 30 text

ಧ͍ͨײ ⛳

Slide 31

Slide 31 text

Ϙʔϧ͕ಧ͘ ⛳

Slide 32

Slide 32 text

ج఺ͱ໨ඪͷؒʹ͋Δڑ཭ Λೝࣝ͢Δ͜ͱͰʮಧ͘ʯײ֮ΛಘΔ 🏌 ⛳ Ϙʔϧ͕ಧ͘ ໨ඪ

Slide 33

Slide 33 text

ࢹઢ͕޲͔͍΍͍͢ը໘தԝʹ γϯϘϧͱͯ͠ͷ໨ඪΛઃஔ ໨ඪΛࣔ͢

Slide 34

Slide 34 text

ڑ཭Λࢹ֮Խ͢Δ ໨ඪ·Ͱͷڑ཭Λ ૬ରతʹදࣔ͢Δ͜ͱͰ ڑ཭ײΛ͔ͭΊΔΑ͏ʹ͢Δ

Slide 35

Slide 35 text

໨ඪ͕ઃఆ͞ΕΔ ͜Ε͘Β͍ ཭Ε͍ͯΔ ͜͜ʹ ϘʔϧΛಧ͚Δ

Slide 36

Slide 36 text

෩ʹ͸ͨΊ͘ϐϯϑϥοά @keyframes flag { 0% { transform: scaleX(100%) skewY(0deg); } 20% { transform: scaleX(100%) skewY(-2deg); } 80% { transform: scaleX(96%) skewY(2deg); } 100% { transform: scaleX(100%) skewY(0deg); } }

Slide 37

Slide 37 text

ಈ͖ͷج఺ʹϙʔϧଆ

Slide 38

Slide 38 text

USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU ಈ͖ͷج఺ʹϙʔϧଆ

Slide 39

Slide 39 text

:࣠܏ࣼʹ্Լͷಈ͖ USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU TLFX: EFH TLFX: EFH

Slide 40

Slide 40 text

USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU TLFX: EFH TLFX: EFH :࣠܏ࣼʹ্Լͷಈ͖

Slide 41

Slide 41 text

USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU TLFX: EFH TLFX: EFH :࣠܏ࣼʹ্Լͷಈ͖

Slide 42

Slide 42 text

USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU TDBMF 9࣠৳ॖʹલޙͷಈ͖

Slide 43

Slide 43 text

USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU TDBMF 9࣠৳ॖʹલޙͷಈ͖

Slide 44

Slide 44 text

USBOTGPSNPSJHJO DFOUFSMFGU TDBMF TDBMF 9࣠৳ॖʹલޙͷಈ͖

Slide 45

Slide 45 text

ΧοϓΠϯ͢ΔϘʔϧ @keyframes cupIn { 0% { transform: translateY(0); } 20% { transform: translateY(-2px); } 50% { opacity: 1; transform: translateY(0px) scale(100%); } 100% { opacity: 0; transform: translateY(0px) scale(0); } }

Slide 46

Slide 46 text

TDBMF TDBMF มഒʹϘʔϧͷམԼ

Slide 47

Slide 47 text

ٵ͍ࠐ·ΕͨΑ͏ʹݟ͑Δ

Slide 48

Slide 48 text

ΧοϓΠϯͷϘʔϧͷಈ͖ Χοϓͷ஍఺ͰਅԼʹམԼ͍ͯ͠Δ

Slide 49

Slide 49 text

ΧοϓΠϯͷϘʔϧͷಈ͖ ௚ਐ͖ͯͨ͠Ϙʔϧʹ͸׳ੑ͕ಇ͘

Slide 50

Slide 50 text

TDBMF TDBMF USBOTMBUF: มഒʹϘʔϧͷམԼ USBOTMBUF: ׳ੑΛߟྀ͠ ΍΍௨Γա͔͗ͯΒམԼͤ͞Δ

Slide 51

Slide 51 text

ಧ͍ͨײ φΠεγϣοτ

Slide 52

Slide 52 text

ΰϧϑײ 🏌🏌🏌

Slide 53

Slide 53 text

ಧ͘ ⛳ ඈͿ ଧͭ 🏌

Slide 54

Slide 54 text

ಧ͘ ⛳ ඈͿ ଧͭ 🏌 ଧͬͨײ0,

Slide 55

Slide 55 text

ಧ͘ ⛳ ඈͿ ଧͭ 🏌 ଧͬͨײ0, ඈΜͩײ0,

Slide 56

Slide 56 text

ಧ͘ ⛳ ඈͿ ଧͭ 🏌 ଧͬͨײ0, ඈΜͩײ0, ಧ͍ͨײ0,

Slide 57

Slide 57 text

ΰϧϑײ φΠεγϣοτ

Slide 58

Slide 58 text

·ͱΊ

Slide 59

Slide 59 text

਎ମײ֮Λઃܭ͢Ε͹ GPSN͸ΰϧϑʹͳΔ

Slide 60

Slide 60 text

IUUQTUBOHPMGIBUFMBCPKQ ͥͻ༡ΜͰͶ

Slide 61

Slide 61 text

׬