Slide 1

Slide 1 text

8'4ʹԙ͚Δ αʔόʔɾόοΫΤϯυઓུͷ มભͱ͜Ε͔Β 2020.1.14

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ෌ా ௚࠸ άϦʔגࣜձࣾ 8SJHIU'MZFS4UVEJPTࣄۀຊ෦ ୈελδΦ෦ ෭෦௕ ೥άϦʔೖࣾɻ གྷΓࢠΫϦϊοϖɺઈର๷ӴϨϰΟΞλϯɺϙέϥϘج൫νʔϜ ϩετϥϯυλΫςΟΫεɺ௥Աͷ੨ ιʔυΞʔτɾΦϯϥΠϯ ϝϞϦʔɾσϑϥά ιʔυΞʔτɾΦϯϥΠϯ ΞϦγθʔγϣϯɾϒϨΠσΟϯά झຯ͸௼ΓͰ͢ʂ

Slide 3

Slide 3 text

8'4ͬͯͳʹʁʁ

Slide 4

Slide 4 text

8'4 8SJHIU'MZFS4UVEJPT ˜ 8'4 設立:2014年2月21日 本日:2020年01月14日 設立から約5年12ヶ月、もうすぐ6年目 ʰ৽͍͠ڻ͖Λɺੈքதͷਓ΁ʱ

Slide 5

Slide 5 text

8'4ͷาΈ

Slide 6

Slide 6 text

8'4ͷาΈ 8'4͸ࠓ·Ͱ༷ʑͳ λΠτϧΛग़͖ͯ͠·ͨ͠

Slide 7

Slide 7 text

8'4ͷาΈ ࠷ॳ͸ࣦഊͷ࿈ଓʂ

Slide 8

Slide 8 text

8'4ͷาΈ Ͱ΋ɺࣦഊΛྐʹ Կ౓Ͱ΋௅ઓ͢Δؾ࣋ͪΛ ΋ͬͯ࣍ʹܨ͖͛ͯ·ͨ͠

Slide 9

Slide 9 text

όοΫΤϯυઓུͷมભ

Slide 10

Slide 10 text

όοΫΤϯυઓུͷมભ ΦϯϓϨ͔Β ϚωʔδυαʔϏε΁

Slide 11

Slide 11 text

όοΫΤϯυઓུͷมભ ΦϯϓϨ͔ΒϚωʔδυαʔϏε΁ ϚωʔδυͳαʔϏεͷಛੑΛཧղͯ͠ ར༻͢Δ͜ͱͰΠϯϑϥߏஙɾ؅ཧʹ͔ ͔Δ޻਺Λ࡟ݮ ήʔϜ։ൃʹूதͰ͖Δ

Slide 12

Slide 12 text

όοΫΤϯυઓུͷมભ Τϯδϯͷڞ௨Խ

Slide 13

Slide 13 text

όοΫΤϯυઓུͷมભ Τϯδϯͷڞ௨Խ όοΫΤϯυ͕ڞ௨ͩͱ Πϯϑϥߏ੒ͳͲ΋ࣅͨΑ͏ͳܗʹ͢Δ ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ$*΍σϓϩΠπʔϧ΋Ұ෦ ڞ௨ԽՄೳɻෛՙपΓͷ༧ଌ΋ཱͯқ͍

Slide 14

Slide 14 text

όοΫΤϯυઓུͷมભ ւ֎ల։

Slide 15

Slide 15 text

ͦͯ͠ɺ͜Ε͔Β

Slide 16

Slide 16 text

ͦͯ͠ɺ͜Ε͔Β $MPVE/BUJWF BXT HDQ EPDLFS LT NJDSPTFSWJDFԽ ʜFUD

Slide 17

Slide 17 text

ͦͯ͠ɺ͜Ε͔Β .VMUJ$IBOOFM QT QD TUFBN TXJUDIFUD

Slide 18

Slide 18 text

ͦͯ͠ɺ͜Ε͔Β 8PSME8JEF ݺٵΛ͢ΔΑ͏ʹւ֎ಉ࣌ϦϦʔε

Slide 19

Slide 19 text

࠷ޙʹ ເͱςΫϊϩδʔͰ ௅ઓ͢ΔɺԿ౓Ͱ΋

Slide 20

Slide 20 text

͜ͷ͋ͱ͸ʜʜʂʁ 8'4Λࢧ͑Δٕज़ͨͪ

Slide 21

Slide 21 text

࣍ͷηογϣϯ ٢ాͷ "84αʔόʔඅ༻࡟ݮͷ͓࿩

Slide 22

Slide 22 text

ͦͷ࣍ͷηογϣϯ ౻ాͷ ϦϦʔεΛࢧ͑Δෛՙࢼݧ

Slide 23

Slide 23 text

ͦͷ࣍ͷ࣍ͷηογϣϯ ڮຊͷ "*΍ϚΠΫϩαʔϏεΛ׆༻͠ ͨ%ZOBNP%#અ໿ज़

Slide 24

Slide 24 text

࠷ޙͷηογϣϯ ԕ౻ͷ 8'4ͷೝূج൫4%,ͱւ֎ల։

Slide 25

Slide 25 text

͓ͨͷ͠Έʹʂʂʂʂ

Slide 26

Slide 26 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠